Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2015 công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai tìm kiếm cứu nạn Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 4 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG, GIẢM NHẸ THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2015

Trong những năm gần đây, thiên tai xảy ra bất thường, với tần suất ngày càng tăng, phạm vi rộng, cường độ lớn, đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân trong tỉnh. Để chủ động phòng tránh và ứng phó với thiên tai trong năm 2015 nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt là PCTT và TKCN) năm 2014; phát huy những mặt đã làm được đồng thời làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém. Trên cơ sở đó xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2015 sát với tình hình thực tế, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương.

Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN các sở ngành, các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác PCTT và TKCN. Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về các loại hình thiên tai và biện pháp phòng tránh, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả.

Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, tu bổ đê điều, hồ chứa nước, cầu đường, khu tái định cư cho nhân dân, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình khác trong kế hoạch năm 2015, đảm bảo hoàn thành vượt lũ trước ngày 31/8/2015.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có tránh nhiệm huy động mọi nguồn lực của địa phương, các nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để chủ động khắc phục hậu quả thiên tai các năm trước, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân và triển khai công tác chuẩn bị PCTT và TKCN năm 2015.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng và triển khai phương án ứng phó thiên tai; kiểm tra, đôn đốc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó khi xảy ra thiên tai. Đối với những vùng thường xuyên bị mưa bão, lũ lụt, chính quyền và nhân dân chuẩn bị dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác đủ dùng trong 07 ngày đề phòng bị cô lập.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư phục vụ công tác phòng, tránh ứng phó và khắc phục tạm hậu quả thiên tai trên địa bàn quản lý.

UBND các huyện, thành phố ven biển phối hợp với Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra chặt chẽ các trang thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh, đảm bảo an toàn tàu thuyền trước khi xuất bến đánh bắt hải sản trên các ngư trường. Khi có bão, ATNĐ hoạt động trên biển, phối hợp các cơ quan chức năng nắm chắc số lượng tàu thuyền, ngư dân của địa phương trên các vùng biển, kêu gọi hướng dẫn về nơi trú tránh bão; báo cáo kịp thời về Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

Chủ động sử dụng nguồn ngân sách của địa phương để chi cho công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân, không trông chờ vào kinh phí hỗ trợ của cấp trên; kiên quyết không để người dân bị đói, dịch bệnh.

3. Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành xây dựng và phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai năm 2015 theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai, hoàn thành trong quý II/2015.

Theo dõi diễn biến thiên tai, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp phòng ngừa, đối phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn người, tàu thuyền và khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra; báo cáo tổng hợp tình hình cuối đợt thiên tai để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Tổ chức tập huấn về công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cho cán bộ phụ trách công tác PCTT và TKCN ở các ngành và địa phương. Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Bình Định theo dõi diễn biến thời tiết, dự báo kịp thời thời tiết nguy hiểm, tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo công tác phòng tránh, ứng phó mưa bão, lũ lụt hiệu quả.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trên đất liền, là lực lượng chủ lực trong nhiệm vụ phòng tránh, ứng phó và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư sơ tán dân, cứu nạn kịp thời khi có lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các đơn vị lập phương án ứng phó cho từng loại thiên tai. Tổ chức tập huấn, diễn tập phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao năng lực ứng phó cho các lực lượng và cộng đồng.

Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Khí tượng thủy văn Bình Định, Đài Thông tin duyên hải Quy Nhơn và các địa phương ven biển thông tin liên lạc với các tàu thuyền hoạt động trên biển biết diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết nguy hiểm và kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tìm nơi tránh trú hoặc thoát ra khỏi vùng biển nguy hiểm. Theo dõi hoạt động tàu thuyền của tỉnh đang đánh bắt trên các ngư trường, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh và cấp trên để chỉ đạo kịp thời khi có thiên tai. Duy trì chế độ trực ban, đảm bảo thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu nhanh; Đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men dự phòng và các trang thiết bị an toàn khi làm nhiệm vụ.

6. Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành lập phương án huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực thường xảy ra thiên tai, vùng trũng, ngập lụt, các bến bãi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn kịp thời khi có lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn nhân dân đi lại tại các bến đò ngang, cầu tràn ngập lụt bảo đảm an toàn tính mạng khi mưa lũ.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2588/CT-BNN-TCTL ngày 31/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2015; tuyệt đối không tích nước đối với các hồ chứa không bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai công tác tu bổ đê điều, hồ chứa và các công trình liên quan thực hiện đúng tiến độ vượt lũ an toàn, hoàn thành trước 31/8/2015. Kiểm tra, có kế hoạch dự phòng cung cấp giống cây trồng cho các địa phương để phục hồi sản xuất sau thiên tai.

Phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các địa phương ven biển quản lý tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên biển. Tổ chức thực hiện đăng ký, đăng kiểm các phương tiện đánh bắt hải sản, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi hoạt động khai thác; Phổ biến các kiến thức, kinh nghiệm trong việc phòng, tránh, đối phó bão, áp thấp nhiệt đới cho ngư dân đồng thời hướng dẫn cách neo đậu tàu thuyền tại các khu tránh trú bão, tránh va đập làm chìm tàu thuyền.

Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn khai thác hiệu quả hệ thống thông tin ven biển phục vụ công tác kêu gọi, hướng dẫn ngư dân phòng tránh bão, áp thấp nhiệt đới và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

8. Sở Giao thông Vận tải

Chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo vượt lũ các công trình cầu, cống, ngầm, tràn trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trong tỉnh trước ngày 31/8/2015. Chuẩn bị vật tư dự phòng, bố trí sẵn ở những công trình xung yếu, những vùng trọng điểm trên các tuyến giao thông chính, quan trọng để kịp thời xử lý, thay thế tạm khi công trình bị thiên tai làm hư hỏng. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát hệ thống cầu, đường, tràn qua đường các tuyến giao thông ở vùng thường bị ngập lụt, lắp dựng các cột thủy chí, các biển cảnh báo nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người và phương tiện qua lại.

Đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ trong mọi tình huống, góp phần ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng thiên tai.

9. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương quy hoạch tái định cư nhân dân các vùng thường bị thiên tai, hướng dẫn xây dựng nhà ở, công trình phù hợp với đặc điểm từng vùng bị ảnh hưởng thiên tai. Rà soát, đánh giá hiện trạng nhà ở trong tỉnh, chú trọng nhà ở các địa phương ven biển. Đề xuất UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh giải pháp bảo đảm an toàn dân cư khi có gió bão mạnh cấp 10 trở lên.

10. Sở Công Thương

Làm việc với các nhà máy thủy điện có phương án, kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, thiết bị, phương tiện, dự trữ vật tư, vật liệu cứu hộ công trình khi có sự cố. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương rà soát việc vận hành các nhà máy thủy điện trong mùa lũ, vừa bảo đảm cung cấp điện cho điện lưới, vừa hạn chế lũ lụt vùng hạ lưu. Đánh giá nguy cơ và chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai đối với các khu công nghiệp, kho tàng, cơ sở sản xuất các doanh nghiệp; chỉ đạo dự trữ lương thực, thực phẩm nước uống cần thiết.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương, các sở, ban, ngành liên quan nắm chắc tình hình thiệt hại ở những vùng bị thiên tai, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp cứu trợ khẩn cấp nhằm ổn định đời sống nhân dân, không để người dân nào bị đói, dịch bệnh. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ban Cứu trợ phân bổ hàng cứu trợ của Trung ương, UBND tỉnh, của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước ủng hộ đúng đối tượng, đảm bảo công bằng, minh bạch tránh khiếu kiện của nhân dân.

12. Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn, khám chữa bệnh cho nhân dân khi xảy ra thiên tai. Chuẩn bị nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc PCLB để thực hiện sơ cấp cứu, điều trị nạn nhân, xử lý nguồn nước, đảm bảo vệ sinh môi trường không để dịch bệnh bùng phát khi thiên tai.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh học tập trong mùa mưa bão, lũ lụt. Đối với vùng núi, hải đảo cho học sinh nghỉ học khi mưa lớn, bão lụt và dạy bù sau. Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường học có kế hoạch dạy bù, đảm bảo chương trình, chất lượng đào tạo ở những vùng bị thiên tai, tránh tình trạng giảm chương trình, dạy ghép ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả học tập của học sinh.

14. Sở Thông tin và Truyền thông củng cố, phát triển hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo thông tin thông suốt từ tỉnh, huyện đến tất cả các xã khi có thiên tai. Kiểm tra phương tiện thiết bị tại các trạm, cơ sở đáp ứng kịp thời sự chỉ đạo Trung ương, và địa phương. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh kịp thời thông tin sự chỉ đạo đối phó của Trung ương, UBND tỉnh để nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

15. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, đối phó thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản ở các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng thuộc quyền quản lý; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng tránh, đối phó thiên tai khi được huy động.

16. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình trong công tác phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Có trách nhiệm thông báo kịp thời và thường xuyên các thông tin về tình hình, diễn biến của thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để các sở, ban, ngành, các địa phương và nhân dân biết thực hiện.

17. Đài KTTV Bình Định theo dõi tình hình khí tượng thủy văn, phát các bản tin chính thức về áp thấp nhiệt đới, mưa, bão, lũ, thời tiết nguy hiểm; Cung cấp kịp thời các bản tin cảnh báo bão, lũ, thời tiết nguy hiểm, thông báo lượng mưa đo được ở các trạm, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống bão lũ hiệu quả. Tiếp nhận thông tin động đất, sóng thần từ Viện Vật lý địa cầu, thực hiện báo tin kịp thời cho các sở, ban, ngành, các địa phương và nhân dân biết để triển khai các biện pháp phòng tránh, đối phó.

18. Các sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện công tác phòng tránh, đối phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi của đơn vị mình quản lý. Đồng thời có kế hoạch chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện cần thiết để phối hợp trong công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

19. Khi xảy ra thiên tai, thảm họa, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo giải quyết tình huống thiên tai theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh biết để kịp thời chỉ đạo các biện pháp đối phó với thiên tai, thảm họa.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (để báo cáo);
- UBQG TKCN (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Báo, Đài PT-TH B.Định;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội ND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Đoàn TNSC HCM tỉnh, Hiệp Hội TS tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- TT PCTT và TKCN tỉnh;
- Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh;
- CVP, các PVP;
- Lưu VT, CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2015
Ngày hiệu lực25/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2015 công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai tìm kiếm cứu nạn Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2015 công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai tìm kiếm cứu nạn Bình Định
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành25/04/2015
        Ngày hiệu lực25/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2015 công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai tìm kiếm cứu nạn Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2015 công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai tìm kiếm cứu nạn Bình Định

           • 25/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực