Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 27/CTr- UBND ngày 18/01/2017 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng thời quán triệt và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy và chính quyền huyện, thành phố.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 có những chuyển biến tích cực nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức; tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chưa cải thiện nhiều; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; giá thịt lợn giảm mạnh tác động tiêu cực đến tình hình chăn nuôi, đời sống của nông dân và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm mặc dù tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt 50% dự toán cả năm, trong đó, 2 khoản thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt thấp ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân thu ngân sách nhà nước không đạt như kỳ vọng là do trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách tăng cao so với năm 2016 trong khi tốc độ tăng trưởng thu từ khu vực sản xuất kinh doanh không có sự bứt phá; hàng tồn kho của các doanh nghiệp lớn; tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi gặp khó khăn; nợ đọng tiền thuế của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thấp nên việc khai thác tăng thu ở khu vực này gặp nhiều khó khăn; nợ đọng tiền thuế của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chủ yếu là của các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính chờ giải thể, phá sản không có khả năng nộp thuế, một số cố tình chây ỳ, dây dưa nợ thuế dẫn đến tiền chậm nộp tăng cao.

Nhằm chủ động trong điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi và giữ vững cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 27/CTr-UBND ngày 18/01/2017 và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tích cực, chủ động, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

a) Triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; về phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; để đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phấn đấu đạt được chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par index), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin Việt Nam (Viet Nam ICT index) cao hơn năm trước.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Hưng Yên, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2017, bám sát các yêu cầu mục tiêu, định hướng để đảm bảo tài chính địa phương an toàn, bền vững: Tham mưu cải cách, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tài chính - ngân sách; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ đọng XDCB.

2. Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017; quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định:

a) Cục Thuế tỉnh và Chi cục Hải quan Hưng Yên:

- Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước và từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 được giao trên địa bàn và tăng 14-16% so với số thực hiện thu năm 2016; hoàn thành thu cân đối ngân sách các cấp năm 2017; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt dự toán và tăng 5 - 7% so với thực hiện năm 2016.

- Đánh giá các yếu tố tác động đến thu ngân sách nhà nước để có giải pháp chủ động trong thực hiện nhiệm vụ thu. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành Ban chỉ đạo chống thất thu của tỉnh hoạt động ngay từ đầu tháng 7 năm 2017.

- Quản lý chặt chẽ các khoản thu, nhất là thu qua hình thức khoán; mở rộng cơ sở thuế (kể cả đối tượng và căn cứ tính thuế); kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hải quan, nhất là những mặt hàng có giá trị lớn, thuế suất cao như: ô tô (bao gồm cả ô tô được biếu, tặng), hàng mỹ phẩm, hàng tạm nhập tái xuất...

- Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; giao chỉ tiêu thu hồi nợ cụ thể và đôn đốc tổ chức thực hiện cho từng Chi cục Thuế. Tăng cường các biện pháp quản lý thu nợ, thực hiện tốt quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế: Ban hành thông báo nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp; ban hành quyết định cưỡng chế nợ thuế (cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng); định kỳ công khai trên phương tiện truyền thông các doanh nghiệp nợ thuế. Phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2017 giảm xuống dưới 5% so với số thực thu ngân sách nhà nước năm 2017; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Định kỳ công bố công khai trên các phương tiện truyền thông các doanh nghiệp có thành tích tốt trong nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách, pháp luật thuế của Nhà nước.

b) Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách, đảm bảo không thấp hơn so với dự toán được giao.

- Chủ động đề ra các giải pháp cụ thể và chỉ đạo quyết liệt, liên tục tới từng cơ sở, địa bàn dân cư, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và cán bộ thuế phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 tăng 14-16% so với số thực hiện thu năm 2016.

- Đánh giá chính xác các yếu tố tác động đến thu ngân sách nhà nước để thực hiện các giải pháp cụ thể, đồng bộ, chủ động, linh hoạt, kịp thời.

- Các cấp, các ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là cơ quan thuế với hải quan và doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh,... để tăng cường quản lý thu, chống thất thu (gồm cả khoản thu từ đất), buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh.

c) Sở Tài chính:

- Theo dõi chặt chẽ tình hình phát triển kinh tế, kịp thời đề xuất các phương án, giải pháp đảm bảo cân đối ngân sách địa phương.

- Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn, đấu giá tài sản nhà nước; quản lý thu đầy đủ, kịp thời vào NSNN cổ tức của nhà nước do tỉnh đại diện chủ sở hữu.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và huy động nguồn lực từ tài sản công cho mục tiêu phát triển kinh tế.

3. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng chế độ quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi có nguồn đảm bảo, trong đó:

a) Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Quyết định số 2989/QĐ- UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Không giải ngân kế hoạch vốn ngoài nước nguồn ngân sách trung ương năm 2017 vượt tổng mức kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền. Quản lý chặt chẽ, đúng quy định và hạn chế các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau.

- Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017. Tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; không để phát sinh mới nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác quyết toán các dự án, công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đã hoàn thành đưa vào sử dụng phải hoàn thành công tác quyết toán trong năm 2017; cương quyết xử lý vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về chậm trễ công tác quyết toán công trình.

- Điều hành chi trong phạm vi dự toán được giao. Chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi; lồng ghép các chính sách, tiết kiệm triệt để các khoản chi ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; giảm tối đa và công khai các khoản chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, lễ hội, không tổ chức chi cho nhiệm vụ động thổ, khởi công, khánh thành công trình; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; hạn chế đề xuất mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; mở rộng thực hiện khoán xe ô tô công đảm bảo hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm; khuyến khích các đơn vị phấn đấu tăng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp để chủ động cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, ngân sách không bổ sung thêm kinh phí. Tổ chức triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo quy định. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

- Cắt giảm dự toán đối với những nhiệm vụ chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn tiền lương trong năm 2017, bao gồm cả tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và có tính chất lương, 50% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2016 theo chế độ; đồng thời thực hiện điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình.

- Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay.

b) Các huyện, thành phố:

- Các huyện, thành phố báo cáo Sở Tài chính nguồn và nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương năm 2017.

- Chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền thông qua và khả năng thu ngân sách; điều hành chi trong phạm vi dự toán chi được giao và tiến độ một số nguồn thu gắn liền với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết,...); phấn đấu tăng thu vượt dự toán được cấp có thẩm quyền giao và chủ động dành nguồn để thực hiện các chính sách Nhà nước đã ban hành, giảm nguồn ngân sách tỉnh phải hỗ trợ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định của từng cấp chính quyền địa phương.

- Trường hợp ngân sách địa phương dự kiến bị giảm thu, phải chủ động dành nguồn dự phòng ngân sách địa phương và sử dụng các nguồn tài chính khác của địa phương để bù đắp hoặc phải điều chỉnh giảm chi tương ứng.

- Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra thiếu hụt quỹ ngân sách các cấp, phải giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thực sự cấp thiết trong dự toán được giao (như: mua sắm ô tô công, tài sản có giá trị lớn chưa thực sự cần thiết,...); đảm bảo các nhiệm vụ chi quan trọng, đặc biệt là chế độ, chính sách cho con người; trường hợp khó khăn phải kịp thời báo cáo cấp trên để xem xét, xử lý. Tỉnh chỉ xem xét hỗ trợ hoặc tạm ứng kinh phí từ NSNN cấp tỉnh cho các huyện, thành phố trong trường hợp thực sự cấp bách và đã sử dụng hết nguồn lực ngân sách của cấp mình.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tham mưu và thực hiện:

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi ngân sách; thực hiện cắt giảm dự toán đối với các khoản dự toán chi thường xuyên đã được giao từ đầu năm nhưng đến hết năm ngân sách theo quy định vẫn còn dư dự toán, trừ các khoản mới bổ sung trong năm và các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

d) Sở Tài chính đến hết quý III năm 2017, trên cơ sở diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án đảm bảo cân đối ngân sách cấp tỉnh và ngân sách các cấp địa phương phù hợp với quy định của Luật NSNN và tình hình thực tế.

4. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ của chính quyền địa phương; có các giải pháp tạo nguồn vốn theo quy định để có nguồn vốn bố trí nguồn trả nợ, đúng hạn:

a) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị:

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản vay, hạn chế tối đa việc cấp bảo lãnh của chính quyền địa phương cho các khoản vay mới, không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước; thực hiện đánh giá đầy đủ các tác động lên nợ công, nợ chính quyền địa phương và khả năng trả nợ trong trung hạn của ngân sách địa phương, trước khi thực hiện các khoản vay mới.

- Thực hiện bố trí chi trả nợ lãi trong chi cân đối ngân sách địa phương; chi trả nợ gốc ngoài chi cân đối ngân sách địa phương được bố trí từ nguồn vay, bội thu ngân sách cấp tỉnh, kết dư ngân sách cấp tỉnh và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo quy định.

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án huy động để bù đắp bội chi ngân sách địa phương trong phạm vi dự toán Hội đồng nhân dân quyết định.

5. Tăng cường công tác quản lý giá, thị trường:

Sở Tài chính chủ trì thực hiện quản lý giá các mặt hàng Nhà nước còn định giá, các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (xăng dầu, điện, dịch vụ sự nghiệp công...) theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2017; các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để quyết định thời điểm, mức điều chỉnh, hạn chế tác động lớn đến mặt bằng giá cả thị trường chung, sản xuất và đời sống nhân dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước.

6. Đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

Tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện sắp xếp cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập, giải pháp giai đoạn 2015 - 2016. Tập trung triển khai phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng lộ trình và tổ chức bán phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và các Nhà máy nước được nhà nước đầu tư để đảm bảo phù hợp với tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Không sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước thua lỗ theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

7. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công, các cơ quan, đơn vị:

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra.

- Tập trung hoàn thành việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước quản lý.

8. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới, các đơn vị trực thuộc để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật liên quan đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm;

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Hưng Yên, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực27/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước Hưng Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành27/06/2017
        Ngày hiệu lực27/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước Hưng Yên

           • 27/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực