Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 05 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020 và Chỉ thị số 3199/CT-BNN-TCTL ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy lợi; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổng thể, các ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa lũ vừa qua. Đchủ động ứng phó với tình hình diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường của thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian đến; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức phê duyệt; rà soát, cập nhật, điều chỉnh hằng năm Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai được quy định tại Điều 15 và Điều 22 của Luật Phòng, chống thiên tai. Đảm bảo hoàn thành và gửi về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước ngày 31/8 hằng năm.

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp theo Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ; bổ sung các phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, chủ động ứng phó với thiên tai trong mọi tình huống.

- Tổ chức, thực hiện công tác PCTT và TKCN tại địa phương theo phương châm “bn tại ch.

- Tiến hành rà soát, thống kê cụ thể vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm, tràn đchủ động phương án ứng phó và có kế hoạch thiết lập hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm cho nhân dân được biết để phòng, tránh.

- Rà soát, bố trí lực lượng chuyên trách về công tác phòng, chống thiên tai cấp huyện.

- Chđạo Bộ phận thường trực, chuyên trách về phòng, chống thiên tai:

+ Thường xuyên truy cập vào Website: http://pctt.quangnam.vn để đảm bảo cập nhật kịp thời thông tin chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh;

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; trong đó đặc biệt lưu ý việc tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra phải thực hiện đúng thi gian và theo biểu mẫu quy định được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

a) Đối với các địa phương có công trình hồ chứa nước thy lợi

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và m kiếm cứu nạn công trình hồ chứa nước; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm điều hành, ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi.

- Chỉ đạo thực hiện củng cố lực lượng quản lý hồ chứa có đủ năng lực, chuyên môn; thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, kiểm tra hồ đập trước, trong và sau mùa mưa lũ, nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn; xây dựng phương án tích nước hợp lý hoặc hạn chế tích nước đối với các hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp, đồng thời chủ động phương án bảo đảm an toàn công trình và dân cư vùng hạ du.

- Quyết định việc tích nước và đảm bảo an toàn đối với các hồ chứa nước trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa thực hiện: Báo cáo hiện trạng an toàn đập; xây dựng Phương án phòng, chống lụt bão tại các hồ chứa, Phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du đập nhằm chủ động trong công tác đi phó với tình huống mưa bão, ngập lụt do xả lũ khẩn cấp và tình huống vỡ đập theo quy định. Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/8 hằng năm.

b) Đối với các địa phương có đường cao tốc chạy qua

- Rà soát, xây dựng phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết phục vụ cho công tác thực hiện cứu nạn, cứu hộ, di dời dân khi xảy ra tình trạng ngập sâu ở phía thượng lưu đường cao tốc và các khu vực có khả năng có dòng nước chảy xiết tại các cống qua đường, cống chui dân sinh.

- Củng cố, thành lập các Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp thôn, xã nhằm chủ động trong công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai trên địa bàn.

- Tổ chức cắm biển báo nguy hiểm, canh gác, ngăn chặn kịp thời người và các phương tiện đi lại tại các khu vực bị ngập phía thượng lưu và tại các vị trí, khu vực có khả năng có dòng nước chảy xiết tại các cống qua đường, cống chui dân sinh phía hạ lưu đường cao tốc khi có lũ lụt xảy ra.

- Làm việc với các đơn vị thi công đường cao tốc về phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực thi công.

c) Đối với các địa phương ven biển

- Phối hợp với các Đồn Biên phòng, nghiệp đoàn nghề cá tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam và Quốc tế có liên quan đến hoạt động đánh bắt, hành nghề trên biển để bà con ngư dân hiểu, chấp hành; hướng dẫn cho bà con ngư dân cách ứng xử khi bị tàu nước ngoài đe dọa hoặc gặp các sự cố xảy ra trên biển.

- Tăng cường thành lập tổ đội đoàn kết trên biển, hỗ trợ nhau trong công tác đánh bắt, cứu nạn, cứu hộ.

- Tuyên truyền, vận động bà con ngư dân mua sắm trang thiết bị cứu sinh đảm bảo an toàn khi ra khơi. Các đồn Biên phòng Cửa Đại, Cửa khẩu cảng Kỳ Hà kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn khi tàu xuất bến.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung phương án sơ tán, di dời dân phù hợp với tình hình thực tế.

2. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

- Theo dõi, đôn đốc các địa phương, Sở, Ban, ngành thực hiện lập Kế hoạch Phòng, chng thiên tai và Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai được quy định tại Điều 15 và Điều 22 của Luật Phòng, chng thiên tai.

- Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để tham mưu, chỉ đạo, điều hành tốt công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cho các cấp thẩm quyền theo đúng quy định.

- Kiểm tra, đôn đốc và kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác PCTT và TKCN.

- Theo dõi, chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban theo thời gian quy định.

- Tiếp tục thực hiện theo Quy chế phối hợp đã được ký kết với các nhà máy thủy điện A Vương, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5 để theo dõi, chỉ đạo vận hành, điều tiết theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra, rà soát lại lực lượng, các phương tiện, vật tư cấp thiết phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ; đề xuất với UBND tỉnh, Ủy ban Quốc gia TKCN để kịp thời hỗ trợ, bổ sung.

- Thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh lên Website: pctt.quangnam.vn để nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí biết và theo dõi.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh

- Phối hợp với các địa phương và đơn vị có liên quan kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các tàu đánh bắt hải sản của ngư dân trong tỉnh, đặc biệt đối với các tàu đánh bắt xa bờ; kiên quyết xử lý, nghiêm cấm ra khơi đối với các tàu không đảm bảo an toàn theo quy định hàng hải hoặc khi có lệnh cấm ra khơi do thời tiết xấu của UBND tỉnh hoặc Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

- Thực hiện việc bắn pháo hiệu báo bão, ATNĐ theo quy định tại Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức trực Đài thông tin vô tuyến, phối hợp với các Đài thông tin Duyên hải ven biển để liên lạc, nắm chắc số lượng và tình hình hoạt động các tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh trên biển; thường xuyên thông tin, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển đến nơi an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm khi có bão, ATNĐ và các hình thái thời tiết nguy hiểm trên biển.

- Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn đối với tàu đánh bắt hải sản, tàu hàng trong và ngoài tỉnh bị nạn trên vùng biển Quảng Nam.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn và các địa phương xây dựng kế hoạch hiệp đồng, phương án bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu giúp dân khi thiên tai xảy ra và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo quy định.

5. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các lực lượng của ngành, phối hợp với các địa phương có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau thiên tai; tổ chức lực lượng phối hợp với các lực lượng vũ trang, địa phương tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

- Bố trí lực lượng phối hợp với các địa phương tổ chức chốt chặn những vị trí trên các tuyến giao thông huyết mạch có nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi xảy ra thiên tai.

- Phối hợp với Thanh tra giao thông hướng dẫn, phân luồng các phương tiện đi lại đảm bảo an toàn trên các tuyến giao thông bị ngập sâu khi có mưa lũ.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước mùa mưa lũ hằng năm.

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn quản lý và vận hành công trình thủy lợi, quản lý an toàn đập nhằm từng bước củng cố đảm bảo đủ năng lực, chuyên môn đối với cán bộ trực tiếp quản lý công trình.

- Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn và quyết định việc tích nước đối với các hồ chứa do Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý.

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án di dời dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm đảm bảo kế hoạch và hoàn thành trước mùa mưa lũ.

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tăng cường công tác kiểm định, thanh tra, kiểm tra chặt chẽ an toàn hàng hải đối với các phương tiện nghề cá trên biển; đảm bảo hệ thống nhắn tin thông suốt đối với các tàu cá đánh bắt xa bờ; hướng dẫn kỹ thuật neo đậu tàu thuyền trong các khu tránh trú bão An Hòa, Hồng Triều, Cù Lao Chàm, Cửa Đại.

7. Sở Công Thương

- Theo dõi, chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý các công trình thủy điện đã đưa vào vận hành hoặc đang thi công dở dang thực hiện xây dựng Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du, Phương án Bảo vệ đập, Phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa bão, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; ký kết Quy chế phối hợp vận hành công trình trong mùa lũ với các địa phương, đơn vị liên quan vùng hạ du theo quy định tại Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra trước lũ về tình hình an toàn các công trình hồ thủy điện đã đưa vào vận hành khai thác và các hồ thủy điện đang thi công, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương trước mùa mưa lũ hằng năm.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu trước mùa mưa lũ tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn thường bị chia cắt khi có mưa lũ.

8. Sở Giao thông vận tải

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với người, phương tiện tham gia hoạt động giao thông đường thủy; kiểm tra đào tạo cấp chứng chỉ lái thuyền theo quy định, đặc biệt lưu ý đến công tác đào tạo cho các lái thuyền của đội xung kích, cứu nạn, cứu hộ của các địa phương.

- Phối hợp với địa phương btrí lực lượng canh gác để hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí ngập lụt.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của đường cao tốc đến việc tiêu thoát lũ và tham mưu đề xuất giải pháp khắc phục.

- Phối hợp với Ban Qun lý dự án đường cao tốc (VEC), yêu cầu các đơn vị thi công đường cao tốc:

+ Thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN công trình;

+ Có phương án đảm bảo an toàn cho công nhân, trang thiết bị khi có dự báo thiên tai;

+ Ký kết quy chế phối hợp với các xã có đường cao tốc chạy qua trong công tác ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành quản lý; có phương án đảm bảo giao thông đối với các công trình đang thi công dở dang.

9. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát chất lượng và đánh giá mức độ an toàn các đập hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình hchứa trên địa bàn tỉnh.

10. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh

- Tăng cường công tác quan trắc khí tượng thủy văn, theo dõi diễn biến của thiên tai và thực hiện các bản tin dự báo, cảnh báo đến Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ kịp thời công tác PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông tin kịp thời về tình hình diễn biến thiên tai trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các Đài địa phương thông tin, thông báo kịp thời, nhanh chóng tình hình diễn biến thời tiết và thiên tai, nội dung Công điện, văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đến mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết để chủ động phòng ngừa và ứng phó.

12. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam

- Thông tin kịp thời tình hình, diễn biến của thời tiết, thiên tai, các Công điện và văn bản chđạo công tác phòng, chống thiên tai của UBND tnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tnh trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân hên địa bàn tỉnh biết để chủ động phòng ngừa và ứng phó.

- Có kế hoạch bố trí phóng viên tác nghiệp tại các địa phương để kịp nắm bắt thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương nhằm thông tin kịp thời về diễn biến thiên tai, tình hình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

13. S Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ động phối hợp với UBND các địa phương tổ chức công tác cứu trợ theo quy định, đồng thời đề xuất UBND tỉnh quyết định các biện pháp cứu trợ khẩn cấp nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiên tai.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cứu trợ tại các địa phương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

14. Sở Y tế: Có phương án chuẩn bị đội ngũ y, bác sỹ, thuốc dự phòng để khám chữa bệnh cho nhân dân, đề phòng dịch bệnh xảy ra tại những khu vực bị thiên tai; chuẩn bị và hỗ trợ kịp thời thuốc khử trùng nước phục vụ sinh hoạt tại những khu dân cư bị ngập sâu.

15. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến của thiên tai qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để chủ động phương án đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra.

16. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan kiểm tra việc thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu vực đường cao tc đi qua trên địa bàn tỉnh. Đánh giá tác động thực tế so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt; báo cáo UBND tỉnh để có cơ sở kiến nghị các Bộ, ngành liên quan ở Trung ương có giải pháp điều chỉnh kịp thời.

- Phối hợp với các địa phương có phương án giải quyết tốt môi trường, không để bị ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh đối với những khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai.

17. Trung tâm Viễn Thông Quảng Nam: Có phương án chuẩn bị dự phòng nhân lực, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo thông tin liên lạc tại các địa phương và Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp khi xảy ra thiên tai.

18. Công ty Điện lc Quảng Nam: Có kế hoạch đảm bảo an toàn về điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trong mùa mưa bão; có phương án khắc phục kịp thời các sự cvề điện do thiên tai gây ra.

19. Các đơn vị quản lý hồ thủy li, thủy điện đã đưa vào khai thác, vận hành có trách nhiệm:

- Tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật đối với công trình thủy công, khi phát hiện những vấn đề bất thường hoặc các nguy cơ tiềm ẩn không an toàn phải lập tức báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền biết để chỉ đạo khắc phục; đồng thời triển khai ngay các biện pháp xử lý ban đầu nhằm ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra.

- Ngoài việc thực hiện đúng quy trình vận hành được cấp có thm quyền phê duyệt, phải chp hành nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trưng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trong công tác cắt lũ, giảm lũ và chậm lũ cho vùng hạ du.

- Trước khi thực hiện vận hành, điều tiết hồ phải thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương các cấp, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và nhân dân (nhất là vùng bị ảnh hưởng) biết theo đúng quy định.

a) Đối với các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi

- Triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ, Thông tư số 72/2007/NĐ-CP">33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cụ thể: Báo cáo hiện trạng an toàn đập; lập phương án Phòng, chống lụt bão hồ chứa, phương án Phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du đập; đảm bảo trình phê duyệt trước ngày 31/8 hằng năm.

- Tổ chức kiểm tra công trình trước lũ, thực hiện phát dọn bụi rậm, chặt cây trên mái đập, đỉnh đập, mang tràn, mang cống và nạo vét rãnh tiêu nước mái hạ lưu đập nhằm thuận lợi cho công tác quan trắc, kiểm tra các hạng mục công trình đầu mối trong mùa mưa lũ; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, tổ chức trực ban, kiểm tra công trình trong và sau mùa mưa lũ nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố.

- Phối hợp với địa phương xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập theo quy định.

- Kiểm tra, vận hành thử các cửa van, thiết bị phục vụ cho công tác vận hành điều tiết hồ, bố trí thiết bị dự phòng, đảm bảo vận hành bình thường trong mọi điều kiện.

- Rà soát, bổ sung phương án bảo vệ công trình, bố trí cán bộ trực nghiêm túc, bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra hành vi xâm phạm trái phép công trình, đặc biệt tại các vị trí điều khiển vận hành cửa van tràn xả lũ, cống lấy nước.

- Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam cập nhật thông tin vận hành các hồ cha lớn tối thiểu 1 lần/ngày khi không có mưa lũ và 3 lần/ngày khi có mưa lũ lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi (địa chỉ: www.httl.com.vn).

b) Đối với các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện

- Tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ, Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương; kiểm định an toàn đập; xây dựng phương án Bảo vệ đập, phương án Phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ, phương án Phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

- Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống loa cảnh báo, thông tin ở vùng hạ du và hệ thống camera giám sát, truyền hình ảnh về các đơn vị liên quan ở Trung ương và địa phương theo quy định của Quy trình 1537.

20. Các Sở, Ban, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong phạm vi đơn vị mình; đồng thời phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo, điều động của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

21. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Là cơ quan đầu mối tiếp nhận hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, phối hợp với các địa phương, Hội, Đoàn thể tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ, cứu trợ kịp thời cho nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ TW về PCTT, UBQGTKCN;
- Các Bộ: NN&PTNT, CT, TC, KH&ĐT;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài KTTV Quảng Nam;
- Thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- Công ty TNHH MTV KTTL Quảng Nam;
- Các Chủ đập thủy điện trên địa bàn tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/05/2017
Ngày hiệu lực 08/05/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam 2020
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 08/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Đinh Văn Thu
Ngày ban hành 08/05/2017
Ngày hiệu lực 08/05/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam 2020

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam 2020

  • 08/05/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/05/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực