Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về quyết liệt cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 cải cách hành chính kỷ luật kỷ cương trong cơ quan nhà nước Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 4 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUYẾT LIỆT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Trong những năm qua công tác cải cách hành chính (CCHC) và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả tích cực quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng các cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, liêm chính, kiến tạo phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, việc chấp hành của một số cơ quan, đơn vị đối với các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chưa nghiêm, nhiều công việc được giao hoặc phân công chưa được triển khai đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu; nhận thức về nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện CCHC của một số đơn vị chưa sâu sắc, chưa toàn diện, thiếu quyết tâm, thiếu tích cực, chưa tạo ra những đột phá lớn theo yêu cầu của công cuộc cải cách.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời thực hiện quyết liệt CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

1.1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1.2. Về công tác CCHC:

a) Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện xây dựng dự thảo văn bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định và thời gian trình theo phân công.

b) Thường xuyên rà soát đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định. Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Rà soát, bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, có kỹ năng và kinh nghiệm giao tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác; trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần. Trường hợp hồ sơ quá hạn thì lãnh đạo cơ quan, đơn vị hẹn lại thời gian rõ ràng, chỉ hẹn 01 lần và xin lỗi bằng văn bản, đồng thời báo cáo Thủ trưởng cấp trên trực tiếp biết để theo dõi.

c) Rà soát, kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương; Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 01/02/2018, Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 12/02/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai và Kế hoạch số 95/KH-UBND , Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai.

d) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Cần, Kiệm, Liêm, Chính, một lòng một dạ phục vụ Nhân dân được cụ thể thành: 2 thạo “Thạo nghề nghiệp, thạo địa bàn”, 3 đúng “Đúng chính sách, đúng thẩm quyền, đúng thời gian”, 3 không “Không vô cảm, không sách nhiễu, không né tránh”. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức định kỳ theo quy định; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, trục lợi, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

đ) Thực hiện nghiêm và đúng các quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính theo quy định của Chính phủ; kiểm tra và đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo thẩm quyền.

e) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

1.3. Về kỷ luật, kỷ cương hành chính:

a) Quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên;

b) Chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến; hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên. Thường xuyên rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ theo các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đối với những nội dung còn tồn tại cần khẩn trương có biện pháp giải quyết, tháo gỡ; đối với những nội dung còn khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo với UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

c) Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế làm việc, các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

d) Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng đối với các công việc được giao.

2. Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm, sách nhiễu, gây phiền hà về thủ tục hành chính; cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cụ thể như sau:

3.1. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.

3.2. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

3.3. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức.

3.4. Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

3.5. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và xem xét đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

4. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

5. Giao Văn phòng UBND tỉnh:

Theo dõi, tổng hợp đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với của các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

6. Tổ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và tiếp nhận thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai:

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Phát hiện, nắm bắt thông tin và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời những thủ tục hành chính gây vướng mắc, khó khăn; những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, gây phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng các chương trình, kế hoạch (trong đó có các nội dung và giải pháp cụ thể) để tổ chức triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị này tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các Trường chuyên nghiệp của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT - TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, các CV.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2018
Ngày hiệu lực03/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 cải cách hành chính kỷ luật kỷ cương trong cơ quan nhà nước Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 cải cách hành chính kỷ luật kỷ cương trong cơ quan nhà nước Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành03/04/2018
        Ngày hiệu lực03/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 cải cách hành chính kỷ luật kỷ cương trong cơ quan nhà nước Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 cải cách hành chính kỷ luật kỷ cương trong cơ quan nhà nước Lào Cai

           • 03/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực