Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 công tác phòng tránh lũ ống lũ quét sạt lở đất Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG TRÁNH LŨ ỐNG, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó với tình hình thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, phức tạp, khó lường và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra trong thời gian đến; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 08/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 và tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rút kinh nghiệm năm 2017 và các năm trước, tập trung khảo sát, rà soát, thống kê cụ thể những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm, tràn; tổ chức lắp đặt hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm cho nhân dân được biết để phòng, tránh; rà soát xây dựng phương án di dời, sơ tán dân đối với những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt;

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch di dời, sơ tán dân, sắp xếp ổn định dân cư theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh;

- Rà soát, bổ sung phương án sơ tán, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mọi tình huống; trên cơ sở đó điều chỉnh phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro đã xây dựng tại địa phương phù hợp thực tế;

- Kiểm tra, tổ chức thực hiện xử lý, thanh thải vật cản gây tắc nghẽn dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn để phòng ngừa nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét khi mưa lớn;

- Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra sạt lở, sập hầm lò gây thiệt hại về người tại khu vực khai thác khoáng sản khi có mưa lũ. Ngăn chặn các hoạt động làm tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất (đào núi, xẻ ta luy dốc đứng để xây dựng nhà ở, công trình; đắp chặn dòng trữ nước trái quy định). Có biện pháp xử lý trách nhiệm người đứng đầu ở những nơi buông lỏng quản lý, triển khai không nghiêm túc và tiếp tục để xảy ra vi phạm;

- Tổ chức các tổ, đội xung kích phòng chống thiên tai tại từng thôn, bản với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt để chủ động huy động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

- Tổ chức, thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương theo phương châm “bốn tại chỗ”;

- Làm tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các bến đò, ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết khi mưa lũ. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng huy động khi có yêu cầu;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông, tập huấn để nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống thiên tai;

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh về Chương trình hành động tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI;

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình địa phương tăng cường thông tin về thiên tai, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất bằng nhiều hình thức (hệ thống phát thanh, truyền hình, truyền thanh ở cơ sở, in phát tờ rơi), bảo đảm thông tin đến được người dân tại các thôn, bản theo tài liệu đã được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh gửi đến các địa phương và khai thác các tài liệu tuyên truyền đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại địa chỉ: http://pctt.quangnam.vn, mục “Phổ biến kiến thức”.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp tục chỉ đạo, rà soát công tác bảo đảm an toàn các đập thủy lợi, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị và phương án ứng phó sự cố đập, nhất là các đập vừa, đập nhỏ xung yếu do địa phương quản lý theo Công văn số 2120/UBND-KTN ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018;

- Kiểm tra, hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi phù hợp để thích ứng các loại hình thiên tai, hạn chế rủi ro trong sản xuất cho nhân dân;

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh biện pháp đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh về Chương trình hành động tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh;

- Kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng an toàn với thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ động phương án cứu hộ, cứu nạn đối với tình huống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng;

- Kiểm tra việc chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn nhất là tại các khu vực trọng điểm, vùng sâu, vùng xa;

- Rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng điều động, chi viện lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, nhất là việc sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

4. Công an tỉnh

Rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng điều động, chi viện lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, nhất là việc sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; đảm bảo an ninh trật tự, có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, điều tiết giao thông tại các tuyến đường bị chia cắt.

5. Sở Giao thông vận tải

- Rà soát, thống kê các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước, đoạn đường bị sạt lở đất, đá, khu vực hay xảy ra lũ ống, lũ quét, lắp đặt biển cảnh báo từ xa để người và phương tiện tham gia giao thông biết phòng tránh;

- Chỉ đạo công tác đảm bảo giao thông, kịp thời khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá trên các tuyến đường giao thông trong thời gian nhanh nhất; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong việc phân luồng, phân tuyến để bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông khi mưa lũ xảy ra;

- Xây dựng kế hoạch huy động, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, vật tư và bố trí tại các địa bàn, tuyến đường xung yếu để tham gia xử lý các tình huống sạt lở đường, sạt lở đất lấp đường phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

6. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, các địa phương rà soát công tác bảo đảm an toàn các đập thủy điện, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện và phương án sẵn sàng ứng phó với sự cố đập thủy điện, nhất là các đập thủy điện do tư nhân quản lý và hệ thống công trình truyền tải điện;

- Phối hợp với các địa phương tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm ở những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn thường bị chia cắt, cô lập khi có mưa lũ, đảm bảo giải quyết trong ít nhất 07 ngày.

7. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch, sắp xếp lại dân cư tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; hướng dẫn xây dựng nhà an toàn ứng phó thiên tai, phòng tránh lũ quét, sạt lở đất.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng xử lý sự cố đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Chủ trì, phối hợp, tổ chức làm việc, thống nhất với các doanh nghiệp viễn thông về thực hiện nhắn tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5909/UBND-KGVX ngày 30/10/2017, Thông báo số 188/TB-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

Lồng ghép đưa kiến thức, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai, trong đó có lũ quét, sạt lở đất vào nhà trường phù hợp với định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo dõi, chỉ đạo công tác bảo đảm an sinh, xã hội khi xảy ra thiên tai, chủ động phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp các hộ có nguy cơ bị thiếu đói, các hộ có nhà đổ, sập, trôi và hư hỏng nặng để kịp thời có phương án trợ giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống.

11. Sở Y tế

Xây dựng phương án chuẩn bị đội ngũ y, bác sĩ, thuốc dự phòng để khám chữa bệnh cho nhân dân, đề phòng dịch bệnh xảy ra tại các khu vực xảy ra thiên tai; hỗ trợ kịp thời thuốc khử trùng nước sinh hoạt tại những khu dân cư bị ngập và nơi sơ tán nhân dân đến.

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu, ưu tiên bố trí vốn đầu tư các dự án di dời dân cư phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương, các dự án phục vụ công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh và hoàn thành di dời xong trước mùa mưa lũ.

13. Sở Tài chính

Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” theo Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh và kinh phí thực hiện thuê bao dịch vụ trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 4905/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh.

14. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với các địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra sạt lở, sập hầm lò gây thiệt hại về người tại khu vực khai thác khoáng sản khi mưa lũ.

15. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

- Rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 tại Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 và Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro tại Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh phù hợp với thực tế phục vụ công tác phòng chống thiên tai;

- Kiểm tra, đôn đốc và kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phương án di dời dân,...;

- Tham mưu đề xuất kế hoạch chi Quỹ Phòng, chống thiên tai; trong đó, ưu tiên hỗ trợ cho các hoạt động phòng ngừa, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng theo Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh và phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai theo Kế hoạch số 4905/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh.

16. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Bố trí thời lượng phát sóng thích hợp để phát một số bộ phim về phòng chống thiên tai; các video hướng dẫn kỹ năng ứng phó một số loại hình thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; các chuyên mục về tìm hiểu Luật Phòng, chống thiên tai và câu chuyện truyền thanh lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai theo các tài liệu truyền thông đã được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh gửi đến đơn vị;

- Đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình và công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, tránh, khắc phục thiên tai.

17. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh

Tăng cường công tác quan trắc khí tượng thủy văn, theo dõi diễn biến của thiên tai và cung cấp đầy đủ, kịp thời các bản tin dự báo mưa, lũ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ kịp thời công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

18. Trung tâm Viễn thông Quảng Nam

Có phương án chuẩn bị dự phòng nhân lực, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo thông tin liên lạc tại các địa phương và Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp khi xảy ra thiên tai.

19. Công ty Điện lực Quảng Nam

Có phương án kế hoạch đảm bảo an toàn về điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trong mùa mưa bão; có phương án khắc phục kịp thời các sự cố về điện do thiên tai gây ra.

20. Các Sở, Ban, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- BCĐ TW về PCTT (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Tổng cục PCTT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể;
- BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài KTTV tỉnh;
- Công ty Điện lực Quảng Nam;
- Trung tâm Viễn thông Quảng Nam;
- Thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh (do VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh sao gửi);
- Công ty TNHH MTV KTTL Quảng Nam;
- Các Chủ đập thủy điện trên địa bàn tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Nam, Trung tâm Cổng TTĐT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN, NC, VX.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2018
Ngày hiệu lực08/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 công tác phòng tránh lũ ống lũ quét sạt lở đất Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 công tác phòng tránh lũ ống lũ quét sạt lở đất Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành08/08/2018
        Ngày hiệu lực08/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 công tác phòng tránh lũ ống lũ quét sạt lở đất Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 công tác phòng tránh lũ ống lũ quét sạt lở đất Quảng Nam

           • 08/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực