Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về tăng cường việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện chế độ thông tin của cơ quan Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, công tác thông tin, báo cáo nhìn chung đã góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các sở, ban, ngành và địa phương. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo vẫn còn nhiều hạn chế: Thông tin chậm, chưa đầy đủ; việc phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính trong tỉnh còn hình thức; nội dung báo cáo còn sơ sài, chất lượng thấp, thiếu tính tổng hợp; thời gian gửi báo cáo còn chậm(1); phương thức gửi và nhận báo cáo còn phụ thuộc nhiều vào giấy tờ hành chính.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, báo cáo trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách; kỷ luật thông tin, báo cáo chưa nghiêm; công tác thông tin, báo cáo chậm được rà soát, sửa đổi, bổ sung và đổi mới cho phù hp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thông tin, báo cáo chưa được chú trọng và còn thiếu đồng bộ; đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thông tin, báo cáo ít được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và tnh độ biên tập báo cáo ở một số đơn vị còn hạn chế.

Đkhắc phục những tồn tại nêu trên, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phcó trách nhiệm:

a). Chỉ đạo việc rà soát các quy định về chế độ thông tin, báo cáo nêu tại Kế hoạch số 876/KH-UBND ngày 24/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, khn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định không còn phù hợp.

b). Chấn chỉnh và đổi mới việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo trong phạm vi quản lý của đơn vị mình; tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin với các sở, ban, ngành và địa phương khác; bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh đến địa phương;

c). Củng cố, tăng cường bộ phận cán bộ chuyên trách làm công tác thông tin, báo cáo, tổ chức tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ thu thập, xử lý thông tin, biên tập báo cáo; trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết cho bộ phận thông tin, báo cáo;

d). Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo thời gian và nội dung trong các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; coi kết quả chấp hành chế độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác của cá nhân, tổ chức; kiểm điểm xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không chấp hành hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

e). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo; Sử dụng văn bản điện tử để từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; cải tiến và chuẩn hóa quy trình công việc liên quan đến các hoạt động nội bộ, giao dịch với các cơ quan hành chính Nhà nước và giao dịch với các cá nhân, tổ chức trên môi trường mạng. Thực hiện kết nối mạng máy tính của các sở, ban, ngành và địa phương với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để gửi, trao đổi, xử lý văn bản theo quy định;

f). Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập và gửi các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề theo đúng nội dung và thời hạn theo yêu cầu. Nội dung các báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành phải bảo đảm yêu cầu nghiêm túc, trung thực; báo cáo phải được duyệt, ký đúng thẩm quyền.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

Định kỳ hàng quý kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ công việc của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong đó tổng hợp rõ tình hình thực hiện công tác thông tin, báo cáo của các sở, ban, ngành và địa phương, nêu rõ những đơn vị làm tốt và những sở, ban, ngành, địa phương thực hiện không nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo hoặc thông tin, báo cáo chậm, không đầy đủ, thiếu chính xác.

3. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Tiếp nhận đánh giá của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các sở, ngành, địa phương, đưa thành một tiêu chí để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bình xét thi đua, khen thưởng.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy: (b/c)
- TT HĐND tỉnh: (b/c)
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 (1) Điển hình như: Thực hiện n bản số 760/UBND-TH ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về vic hoàn thiện thể chế, chính sách đu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có 11/36 đơn vị gửi báo cáo về cơ quan tổng hợp, trong đó có 09/11 đơn vị chậm tiến độ; Thực hiện Văn bản số 924/UBND-TH ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về chuẩn bị nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 2) năm 2019, theo thống kê: Đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 có 28/35 đơn vị gửi báo cáo về cơ quan tng hợp, trong đó có 09/28 đơn vị gửi chậm tiến độ; đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm có 14/24 đơn vị gửi về cơ quan tổng hợp, trong dó có 06/14 cơ quan gửi chậm tiến độ;....

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2019
Ngày hiệu lực28/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện chế độ thông tin của cơ quan Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện chế độ thông tin của cơ quan Lai Châu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành28/06/2019
        Ngày hiệu lực28/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện chế độ thông tin của cơ quan Lai Châu

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện chế độ thông tin của cơ quan Lai Châu

             • 28/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực