Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 về phòng chống khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 05 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG, KHỐNG CHẾ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, tỉnh ta bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại huyện Cẩm Xuyên; Ủy ban nhân dân tnh đã và đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai quyết liệt, đng bộ các giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên, diễn biến dịch đang rất phức tạp, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục có chiều hướng lây lan nhanh, phạm vi rộng, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi lợn, gây tổn thất lớn về kinh tế, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đi sống, của người chăn nuôi. Vì vậy, phòng, chống và tổ chức khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là công việc cấp bách và rất quan trọng hiện nay.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019; của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 4291/VPCP-NN ngày 20/5/2019 và Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 17/5/2019 của Văn phòng Chính phủ; của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công điện số 1528-CĐ/TU ngày 17/5/2019 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; để chủ động phòng, chống, khng chế dịch bệnh, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho ngành chăn nuôi, Chủ tịch UBND tỉnh:

1. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tquốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các xã, phường, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại các Văn bản nêu trên và văn bản có liên quan; coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này, quán triệt phương châm phòng, chống dịch như chống giặc; phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện khn trương, kiên quyết, đng bộ các biện pháp, quyết tâm khống chế, dập tắt bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian sớm nhất để bảo đảm điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và cải thiện đời sống nhân dân.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương:

- Đối với địa phương đang có dịch (huyện Cẩm Xuyên): Triển khai đng bộ, kịp thời các giải pháp cấp bách chống dịch theo đúng Kịch bản ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ban hành tại Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh; trong đó, đặc biệt lưu ý: Tổ chức họp khẩn cấp Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cấp huyện, cấp xã đphân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; lập các Chốt kiểm soát hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, thức ăn, trang thiết bị chăn nuôi lợn tại các trục giao thông liên xã; kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển lợn tại vùng dịch và khu vực liên quan theo đúng quy định; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý kịp thời; đng thời, báo cáo tình hình, din biến, công tác phòng, chống dịch bệnh hằng ngày gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước 16h30) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức triển khai quyết liệt, đng bộ các giải pháp chng dịch đã được quy định, hướng dẫn cụ thể tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kịch bản ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Kịch bản ứng phó với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Khuyến cáo người chăn nuôi, nhất là hộ chăn nuôi vừa và nhỏ, hộ chăn nuôi tại các vùng có mật độ chăn nuôi cao, nguy cơ xảy ra dịch bệnh lớn, các hộ chưa đảm bảo các điều kiện về năng lực, trình độ quản lý phòng, chống dịch bệnh thì dừng tái đàn để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã và đang xảy ra đối với ngành chăn nuôi và các hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. Thông tin kịp thời, chính xác cho người dân hiểu theo nguyên tắc vừa bo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt ln, tránh gây hoang mang trong xã hội.

- Bảo đảm kinh phí và các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và nhanh chóng kiểm soát lây lan. Rà soát, củng cố lại hệ thống Thú y các cấp, nhất là cấp huyện, xã; btrí đủ cán bộ chuyên môn, đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, quản lý giết mvà các nhiệm vụ được giao trên địa bàn.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác phòng chống, dịch bệnh tại địa phương và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu không tập trung chỉ đạo, để dịch bệnh xảy ra và lây lan trên địa bàn.

3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, khống chế dịch bệnh tại các địa phương để tham mưu, chỉ đạo, bổ cứu kịp thời.

- Phối hợp với các sở, ngành chức năng và các địa phương tăng cưng quản lý đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, buôn bán, giết mổ động vật; các hoạt động hành nghề, buôn bán thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và xử lý nghiêm các vi phạm về lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên địa bàn tnh.

4. Giám đốc Sở Tài chính: Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời tham mưu UBND tỉnh chđộng nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân có lợn bị tiêu hủy theo quy định; tham mưu bố trí kinh phí trả thù lao phù hợp, rõ ràng, chặt chẽ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh.

5. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với ngành chuyên môn, chính quyền địa phương theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định.

6. Đề nghị các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bám sát cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đoàn thể cấp tnh phối hợp với các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai, thực hiện nghiêm túc Chthị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Đ/c Bí thư, các PBT Tỉnh ủy;
- TTr Tỉnh
y, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh;
- VP, UBKT, các Ban Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- B
áo Hà Tĩnh, Đài PTTH tnh;
- Chánh, các PVP;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu VT, TH, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2019
Ngày hiệu lực24/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 về phòng chống khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 về phòng chống khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Ngọc Sơn
        Ngày ban hành24/05/2019
        Ngày hiệu lực24/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 về phòng chống khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 về phòng chống khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Hà Tĩnh

           • 24/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực