Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2010 triển khai thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/CT-UBND

Thái Bình, ngày 26 tháng 7 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP NGÀY 04/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.

Ngày 04/3/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản, thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010. Nội dung Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài tài sản có nhiều điểm mới so với Nghị định 05/2005/NĐ-CP Để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 17/2010/NĐ-CP tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, của tập thể và của công dân, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc sở, thủ trưởng các ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, đặc biệt là bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất nhằm bảo đảm khách quan, minh bạch, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật. Không thành lập Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện để bán đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện đúng quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về việc giao cho các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp, doanh nghiệp bán đấu giá) thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp chưa thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.

3. Đối với các tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án; tài sản bảo đảm trong trường hợp về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá; tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước, các cơ quan được giao quản lý khi được phép thanh lý phải ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức bán đấu giá theo đúng quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Đối với việc bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thực hiện theo quy định của Nghị định 17/2010/NĐ-CP và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

4. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm kiện toàn củng cố Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở để có đủ năng lực tổ chức thực hiện tốt việc bán đấu giá tài sản, nhất là tài sản Thi hành án, tài sản Nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất. Giúp UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản tại địa phương. Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

5. Việc thu phí và lệ phí trong hoạt động bán đấu giá tài sản trước mắt vẫn thực hiện theo Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh. Trên cơ sở qui định mới của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng mức thu phí và lệ phí mới về hoạt động bán đấu giá trình HĐND tỉnh phê duyệt thực hiện.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức thực hiện. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
-VP Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- T.T Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, Thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hạnh Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2010
Ngày hiệu lực05/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hạnh Phúc
        Ngày ban hành26/07/2010
        Ngày hiệu lực05/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản

          • 26/07/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/08/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực