Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2013 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách cuối năm 2013 Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 6 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2013

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013 của Chính phủ và Hội đồng nhân dân thành phố giao, thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Trên cơ sở ý kiến Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố theo đúng Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng; trong đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/02/2013 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu, mở rộng thị trường; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và dự toán thu ngân sách nhà nước theo đúng Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố.

a) Các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết hàng tồn kho, xử lý hiệu quả nợ xấu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng cuối năm 2013, báo cáo UBND thành phố xem xét, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/6/2013.

- Hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trước ngày 30/6/2013; tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các phương án đã được phê duyệt.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra các Ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc triển khai giảm lãi suất cho vay, tập trung vốn vay cho các lĩnh vực ưu tiên, kịp thời giải ngân vốn vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Thông tư hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu.

d) Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Thực hiện kịp thời việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách thu theo hướng vừa khuyến khích đầu tư, sản xuất - kinh doanh trong nước và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vừa động viên hợp lý nguồn thu; tăng cường quản lý chặt chẽ một số mặt hàng khoáng sản xuất khẩu.

- Rà soát, điều chỉnh một số khoản phí, lệ phí để lại cho đơn vị theo hướng đảm bảo nguồn kinh phí để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả, tránh tồn kinh phí lớn tại đơn vị.

3. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế:

Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao:

a) Khẩn trương tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch hành động chống thất thu thuế năm 2013, trình UBND thành phố trước ngày 15/6/2013.

b) Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn có khả năng tăng thu, khai thác nguồn thu phát sinh (thuế xây dựng tư nhân, xây dựng ngoại tỉnh…) để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kết hợp với thực hiện pháp luật về giá. Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế, quyết toán thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra nhà nước.

b) Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, công khai, minh bạch.

c) Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng, chống gian lận thương mại, chống buôn lậu, chống chuyển giá.

4. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Triển khai phương án thực hiện cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương đối với: số vốn đầu tư và kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 của các sở, ngành, địa phương nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định; vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 đã phân bổ cho các dự án nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa triển khai thực hiện và các khoản vốn, kinh phí đơn vị sử dụng sai quy định.

b) Rà soát lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 phù hợp với khả năng ngân sách địa phương; trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, các công trình từ vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA. Tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

c) Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên:

- Thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm theo đúng triển khai của Bộ Tài chính tại Công văn số 6684/BTC-NSNN ngày 27/5/2013 và Công văn triển khai của UBND thành phố.

Nghiêm túc thực hiện cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia, lễ khởi công, khánh thành, công bố quyết định; tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước, ... Trên cơ sở đó, xác định cụ thể số tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của những tháng cuối năm, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính, để thực hiện giữ lại số tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên tại hệ thống Kho bạc Nhà nước; đến quý IV năm 2013, căn cứ tình hình thu chi ngân sách nhà nước sẽ xem xét, quyết định việc sử dụng số tiết kiệm này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Khắc phục tình trạng chồng chéo, lãng phí, không hiệu quả trong việc triển khai và bố trí kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ; không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa xác định được nguồn đảm bảo.

- Đảm bảo nguồn chi lương các khoản có tính chất lương và thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội.

5. Điều hành ngân sách chủ động, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương.

Cơ quan Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện:

a) Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp ngân sách; tập trung điều hành sử dụng trong phạm vi 50% nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán của từng cấp để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, như: phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh...; nguồn dự phòng ngân sách còn lại để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách nhà nước giảm lớn.

b) Trong quá trình điều hành chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách địa phương; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách các cấp theo từng ngày, điều hành đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của ngân sách.

c) Phấn đấu quyết liệt để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, trường hợp giảm thu so với dự toán, phải chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp, đồng thời thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng.

d) Trường hợp giảm thu tiền sử dụng đất so với dự toán thì Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các Sở, ngành, các hội đoàn thể trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Chỉ thị này khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới và các đơn vị trực thuộc để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2013.

b) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố tuyên truyền nội dung Chỉ thị này để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được biết và thực hiện.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, quận, huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả triển khai thực hiện để tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (đê b/c);
- TT TỦy, TT HĐND tp (để b/c)
- CT và các PCT UBND tp;
- Các Sở, ban, ngành, Hội đoàn thể;
- KBNN, Cục Thuế, Cục Hải quan tp;
- UBND các quận, huyện;
- VP UBND tp: CPVP, PhQLĐTư, KTN, TH,
 Cổng TTĐT, TT Tin học Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (Trung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2013
Ngày hiệu lực13/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách cuối năm 2013 Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách cuối năm 2013 Đà Nẵng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành13/06/2013
        Ngày hiệu lực13/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách cuối năm 2013 Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách cuối năm 2013 Đà Nẵng

           • 13/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực