Chỉ thị 09/2009/CT-UBND

Chỉ thị 09/2009/CT-UBND về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Chỉ thị 09/2009/CT-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 13/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban tỉnh ban hành Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 20/07/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2009/CT-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 09/2009/CT-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tỉnh Cà Mau đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp và đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập như: hạ tầng công nghệ thông tin chưa hoàn thiện, hệ thống cơ sở dữ liệu còn phân tán; một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình, dẫn đến hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chưa cao. Chưa làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin tại một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc khai thác và trao đổi thông tin trong công tác chưa chặt chẽ.

Để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trên và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

a) Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và thực hiện tốt Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước”.

b) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin. Củng cố, thành lập Ban Biên tập website của Sở, ngành, UBND huyện, thành phố để thường xuyên cập nhật thông tin của đơn vị mình lên trang tin điện tử. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc đơn vị mình.

c) Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin phải gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và tuân thủ các qui định của pháp luật về đầu tư, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư trùng lặp các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

Xây dựng chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cho cơ quan, đơn vị mình đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Hàng năm dành một phần kinh phí thỏa đáng cho ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị. Bố trí cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin phù hợp với kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị mình. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

d) Tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên Internet; phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tin tặc tấn công Website của tỉnh, báo điện tử, các trang thông tin điện tử của tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và định kỳ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng đề án, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh; thành lập Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh, hoàn thành trong quý IV năm 2009. Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Dự án Cổng thông tin điện tử Cà Mau; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính nhà nước.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo, Đài Phát thanh Truyền hình, Website tỉnh tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng quy chế khai thác, cập nhật và chia sẻ thông tin đối với cán bộ, công chức và viên chức về sử dụng công nghệ thông tin trong công việc, hoàn thành trong quý IV năm 2010.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh phù hợp với Nghị định số 64/2007/NĐ-CP hoàn thành trong quý I năm 2010.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các cơ quan, đơn vị trên website tỉnh Cà Mau nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho lãnh đạo, người dân và doanh nghiệp.

4. Sở Nội vụ:

Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong quý I năm 2010.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, có kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, bố trí giáo viên, triển khai thực hiện dạy môn tin học trong trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.

6. Công an tỉnh:

Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan bảo đảm an ninh trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; điều tra và xử lý tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, cân đối các nguồn vốn, ưu tiên bố trí ngân sách cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn dự toán chi cho các dự án ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm theo Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KT VB QPPL);
- Bộ TT và TT;
- TT.TU; TT.HĐND;
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website Cà Mau;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Chuyên viên Phòng TH;
- Lưu VT (U), L01/10

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2009
Ngày hiệu lực07/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/2009/CT-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2009/CT-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành28/10/2009
        Ngày hiệu lực07/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 09/2009/CT-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2009/CT-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước