Quyết định 366/QĐ-UBND

Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 366/QĐ-UBND 2019 kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 366/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 11 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH KỲ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 18/TTr-STP ngày 27/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Cà Mau ban hành kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do HĐND, UBND tỉnh Cà Mau ban hành (Phụ lục 1).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND, UBND tỉnh Cà Mau ban hành (Phụ lục 2).

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần do HĐND, UBND tỉnh Cà Mau ban hành (Phụ lục 3).

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ do HĐND, UBND tỉnh Cà Mau ban hành (Phụ lục 4).

Điều 2. Căn cứ kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức in tập hệ thống hóa bằng giấy đối với văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này để làm cơ sở dữ liệu áp dụng, thực hiện.

2. Thủ trưởng các đơn vị: Cổng Thông tin điện tử thuộc Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp đăng tải Quyết định công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa và tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử theo quy định.

3. Căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 4, Điều 1 Quyết định này, các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư ph
áp (Cục KTVB QPPL);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Chuyên viên khối NC-TH;
- NC (Đ09/3);
- Lưu: VT, M.A55/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HĐND, UBND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

I. NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

23/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về thống nhất chủ trương tăng cường khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2014

 

2.

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bvốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh cho các huyện, thành phố giai đoạn 2016-2020

19/12/2015

 

3.

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia cho các cấp ngân sách tnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2017 - 2020

01/01/2017

 

4.

Nghị quyết

03/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017

01/01/2017

 

5.

Nghị quyết

06/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2017

 

6.

Nghị quyết

01/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017

Về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/06/2017

 

7.

Nghị quyết

16/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/8/2017

 

8.

Nghị quyết

17/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Về phân bổ định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/8/2017

 

9.

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng cho ngân sách các cấp tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2017 - 2020

01/01/2018

 

10.

Nghị quyết

22/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2018

 

11.

Nghị quyết

23/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về quy định mức chi cho hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Cà Mau

01/01/2018

 

12.

Nghị quyết

01/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau

01/8/2018

 

13.

Nghị quyết

02/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Về mức chi hỗ trợ công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/8/2018

 

14.

Nghị quyết

03/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Về nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/8/2018

 

15.

Nghị quyết

07/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Quy định thời gian báo cáo, phê chuẩn ngân sách địa phương và biểu mẫu báo cáo về tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/8/2018

 

16.

Nghị quyết

12/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định định mức phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2019

 

17.

Nghị quyết

13/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định nội dung và mức chi cho Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc y ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2019

 

II. QUYẾT ĐỊNH

18.

Quyết định

18/2001/QĐ-UB ngày 24/7/2001

Về việc quy định đối tượng được trang bị máy điện thoại công vụ

01/8/2001

 

19.

Quyết định

20/2001/QĐ-UB ngày 27/7/2001

Về việc bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại công vụ

11/8/2001

 

20.

Quyết định

22/2001/QĐ-UB ngày 03/8/2001

Về việc bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại công vụ

18/8/2001

 

21.

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND ngày 23/07/2009

Về việc ban hành giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Cà Mau

02/8/2009

 

22.

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013

Về việc điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Cà Mau

22/11/2013

 

23.

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

04/01/2014

 

24.

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014

Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

24/5/2014

Hết hiệu lực một phần

25.

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2014

Hết hiệu lực một phần

26.

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015

Ban hành Quy định về quản lý giá, phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/02/2015

 

27.

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 19/3/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2 và điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

29/3/2015

 

28.

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015

Ban hành bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

14/6/2015

 

29.

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 02/7/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

12/7/2015

 

30.

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015

Ban hành Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

20/11/2015

Hết hiệu lực một phần

31.

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015

Về việc quy định tạm thời phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau

22/11/2015

 

32.

Quyết định

49/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

Về việc bổ sung khoản 1, Điều 2 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

04/01/2016

 

33.

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau

05/6/2016

 

34.

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/7/2016

 

35.

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2017

 

36.

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại đối với nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/11/2017

 

37.

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

20/12/2017

 

38.

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Sửa đổi một số điều của Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

22/12/2017

 

39.

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2018

 

40.

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018

Ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp khác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/3/2018

 

41.

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018

Bãi bỏ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định các đơn vị bổ nhiệm kế toán trưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/9/2018

 

42.

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau

20/9/2018

 

43.

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau

10/10/2018

 

44.

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Ban hành Quy định chi tiết về thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau

10/12/2018

 

45.

Quyết định

41/2018/QĐ-UBND Ngày 19/12/2018

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

07/01/2019

 

46.

Quyết định

45/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2019

 

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

47.

Nghị quyết

10/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/10/2014

 

LĨNH VỰC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

I. NGHỊ QUYẾT

48.

Nghị quyết

55/2003/NQ-HĐND6 ngày 17/01/2003

Về việc thông qua chủ trương đầu tư khu công nghiệp Khánh An tỉnh Cà Mau.

27/01/2003

 

II. QUYẾT ĐỊNH

49.

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

22/11/2015

 

50.

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan khác để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/7/2016

 

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

I. QUYẾT ĐỊNH

51.

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thtrên địa bàn tỉnh Cà Mau

16/09/2012

 

52.

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012

Ban hành Quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2013

Hết hiệu lực một phần

53.

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014

Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

24/08/2014

 

54.

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Cà Mau

27/4/2015

 

55.

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

Ban hành quy định mức chi đảm bảo hoạt động cho Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử thành phần trên địa bàn tỉnh Cà Mau

28/11/2015

 

56.

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau

25/6/2016

 

57.

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/8/2016

 

58.

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018

Ban hành Quy định mức chi nhuận bút, thù lao cho người viết tin, bài đã đăng, phát trên Tờ tin, Đặc san, Đài Truyền thanh, Trạm Truyền thanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/6/2018

 

59.

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/10/2018

 

60.

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau

25/10/2018

 

II. CH THỊ

61.

Chỉ thị

11/2010/CT-UBND ngày 16/12/2010

Về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

26/12/2010

 

LĨNH VỰC BAN DÂN TỘC

62.

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 13/4/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau

23/4/2015

 

LĨNH VỰC CÔNG AN

I. NGHỊ QUYẾT

63.

Nghị quyết

08NQ/HĐND5 ngày 14/8/1997

Về việc tổ chức hoạt động của Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn (cơ sở) và việc thành lập, sử dụng quỹ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

24/8/1997

Hết hiệu lực một phn

64.

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2015

 

65.

Nghị quyết

11/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017

Về Lệ phí đăng ký cư trú, cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/6/2017

 

66.

Nghị quyết

14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về chủ trương thành lập quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2019

 

II. QUYẾT ĐỊNH

67.

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

24/9/2010

 

68.

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

25/10/2018

 

69.

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng an ninh, trật tự ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

20/11/2018

 

70.

Quyết định

40/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018

Ban hành quy định khu vực bảo vệ, khu vực cm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2019

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

I. NGHỊ QUYẾT

71.

Nghị quyết

69/2003/NQ-HĐND ngày 17/7/2003

Về chủ trương quy hoạch xây dựng Trung tâm Sinh hoạt văn hóa - thể thao cấp huyện, cấp xã

27/7/2003

 

72.

Nghị quyết

118/2007/NQ- HĐND ngày 07/12/2007

Về đặt một số tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cà Mau.

17/12/2007

Hết hiệu lực một phần

73.

Nghị quyết

16/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về việc đặt tên đường.

20/12/2008

 

74.

Nghquyết

01/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010

Về việc đề nghị công nhận thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đạt chuẩn đô thị loại II.

04/7/2010

 

75.

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010

Về việc đặt tên một số đường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

04/7/2010

 

76.

Nghị quyết

07/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Phú Tân và huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

01/01/2012

 

77.

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Cà Mau.

01/01/2012

 

78.

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc đặt tên một số đường trên địa bàn huyện Thới Bình, huyện U Minh tỉnh Cà Mau.

16/12/2012

 

79.

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về mức chi đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Cà Mau.

01/01/2014

 

80.

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về mức hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, diễn viên, nhân viên và người lao động tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh Cà Mau.

01/01/2014

 

81.

Nghị quyết

22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Thới Bình, huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau

01/01/2015

 

82.

Nghị quyết

01/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015

Về Đặt, đổi, bãi bỏ tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Ngọc Hiển

15/7/2015

 

83.

Nghị quyết

08/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017

Về Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/06/2017

 

84.

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Quy định mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với hội thi, hội diễn, liên hoan, hội thao phong trào thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/8/2018

 

85.

Nghị quyết

06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Về việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

01/8/2018

 

86.

Nghị quyết

10/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về Phí thư viện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2019

 

87.

Nghị quyết

11/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về việc đặt tên một số tuyến đường, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cà Mau và huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

01/01/2019

 

II. QUYẾT ĐỊNH

88.

Quyết định

38/1998/QĐ-UB ngày 20/7/1998

Về việc sửa đổi và đặt tên một số con đường mới trong thị xã Cà Mau

20/7/1998

 

89.

Quyết định

02/1999/QĐ-UB ngày 22/01/1999

V/v đặt tên một số con đường mới và các cầu trong thị xã Cà Mau (đợt II)

22/01/1999

 

90.

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014

Quy định mức thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Cà Mau lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao

12/6/2014

 

91.

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014

Ban hành Quy định tiêu chuẩn xét, công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

16/6/2014

 

92.

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014

Ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau

05/10/2014

 

93.

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau

22/6/2015

 

94.

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015

Ban hành Quy định đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

26/12/2015

 

95.

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

06/5/2016

 

96.

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 17/5/2017

Quy định về định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tnh, cấp huyện; mức chi bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn đi với thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/6/2017

 

97.

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018

Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/10/2018

 

98.

Quyết định

56/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “p văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2019

 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

I. NGHỊ QUYT

99.

Nghị quyết

66/2003/NQ-HĐND6 ngày 17/7/2003

Về việc chấp thuận chủ trương xây dựng mặt bằng lộ nối dài từ Năm Căn đến mũi Cà Mau.

27/7/2003

 

100.

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Về chủ trương xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2015.

22/12/2009

 

II. QUYẾT ĐỊNH

101.

Quyết định

51/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

08/01/2016

 

102.

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/7/2016

Hết hiệu lực một phần

103.

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/7/2016

 

104.

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Ban hành Quy định việc phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/7/2016

 

105.

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016

Ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

28/7/2016

 

106.

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016

Ban hành Quy định việc phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

27/8/2016

 

107.

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017

Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng cầu đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

29/6/2017

 

108.

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017

Quy định giá dịch vụ sử dụng phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau

25/7/2017

 

109.

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Cà Mau

25/7/2017

 

110.

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017

Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/11/2017

 

111.

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

Bãi bỏ một phần nội dung tại điểm b, khoản 2, Điều 13 Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

15/02/2018

 

112.

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

Mức hỗ trợ lãi suất vay vốn để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/5/2018

 

113.

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND ngày 25/7/2018

Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

09/8/2018

 

114.

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 25/7/2018

Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

09/8/2018

 

115.

Quyết định

35/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

19/12/2018

 

LĨNH VỰC Y TẾ

I. NGHỊ QUYẾT

116.

Nghị quyết

18/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Về giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/8/2017

 

117.

Nghị quyết

24/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2018

 

II. QUYẾT ĐỊNH

118.

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

07/5/2016

 

119.

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 05/9/2015

Về việc quy định mức chi phí phụ cấp đặc thù vào giá dịch vụ y tế thực hiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/9/2015

 

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. QUYẾT ĐỊNH

120.

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010

Ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

25/9/2010

 

121.

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

22/09/2015

 

122.

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 06/10/2015

Ban hành Quy định về quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

16/10/2015

 

123.

Quyết định

52/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015

Ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

08/01/2016

 

II. CHỈ THỊ

124.

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND ngày 22/5/2008

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

22/5/2008

 

125.

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND ngày 18/02/2011

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm soát, đảm bảo an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

28/02/2011

 

126.

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND ngày 28/02/2011

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

28/02/2011

 

LĨNH VỰC THUẾ

127.

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND ngày 29/4/2014

Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

09/5/2014

 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

I. NGHỊ QUYẾT

128.

Nghị quyết

11/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về ban hành định mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2012

 

129.

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Ban hành mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2013

 

130.

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Ban hành mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

20/7/2013

 

131.

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Ban hành mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/8/2014

 

132.

Nghị quyết

19/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Ban hành mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2015

 

133.

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Ban hành danh mục bãi bỏ 17 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

01/01/2017

 

134.

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017

Về Phí đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/06/2017

 

135.

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017

Về Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/06/2017

 

136.

Nghị quyết

08/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Bãi bỏ 02 nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

01/8/2018

 

II. QUYẾT ĐỊNH

137.

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

20/4/2015

Hết hiệu lực một phần

138.

Quyết định

46/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015

Về việc ban hành mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

27/12/2015

 

139.

Quyết định

57/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2016

Hết hiệu lực một phần

140.

Quyết định

63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2016

 

141.

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành

16/12/2016

 

142.

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND ngày 07/4/2017

Ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

20/4/2017

 

143.

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

16/10/2017

 

144.

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

20/7/2018

 

145.

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

15/8/2018

 

III. CHỈ THỊ

146.

Chỉ thị

10/2009/CT-UBND ngày 30/10/2009

Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và Cựu Chiến binh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

09/11/2009

 

147.

Chỉ thị

02/2010/CT-UBND ngày 05/02/2010

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ tch trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/02/2010

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

I. NGHỊ QUYẾT

148.

Nghị quyết

25/2004/NQ-HĐND7 ngày 17/12/2004

Về thông qua Đề án Xây dựng mạng lưới cán bộ kỹ thuật sản xuất cơ sở.

27/12/2004

 

149.

Nghị quyết

07/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017

Về Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/06/2017

 

II. QUYẾT ĐỊNH

150.

Quyết định

15/2001/QĐ-UB ngày 20/6/2001

Về việc ban hành quy chế vận hành quản lý bảo dưỡng loại hình cấp nước sinh hoạt nông thôn hệ nối mạng

05/7/2001

 

151.

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008

Về việc ban hành Quy định Phát triển nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

09/6/2008

Hết hiệu lực một phần

152.

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008

Về việc ban hành Quy định về bảo vệ công trình thủy li trên địa bàn tỉnh Cà Mau

13/10/2008

 

153.

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010

Ban hành Quy định về thực hiện một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

02/10/2010

Hết hiệu lực một phần

154.

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010

Ban hành Quy định về Phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

25/11/2010

 

155.

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 08/8/2011

Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

18/8/2011

Hết hiệu lực một phần

156.

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012

Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau

16/9/2012

Hết hiệu lực một phần

157.

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013

Ban hành Quy định phân cấp đăng ký, quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

17/01/2013

 

158.

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 11/7/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND tỉnh Cà Mau

21/7/2013

 

159.

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 10 của Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh Cà Mau

05/12/2013

 

160.

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013

Ban hành quy định phân cấp quản lý vùng biển ven bờ cho UBND cấp huyện, cấp xã ven biển tỉnh Cà Mau

07/12/2013

 

161.

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 của UBND tỉnh Cà Mau

26/5/2014

 

162.

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

13/10/2014

Hết hiệu lực một phần

163.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014

Ban hành Quy định đảm bảo an toàn cho người canh giữ đáy hàng khơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

21/11/2014

 

164.

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015

Ban hành Quy định hỗ trợ nông hộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau nâng cao hiệu quả chăn nuôi giai đoạn 2015 -2020

15/8/2015

 

165.

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội tàu tìm kiếm cứu hộ, cu nạn tỉnh Cà Mau

10/9/2015

 

166.

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

18/9/2015

 

167.

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

24/9/2015

 

168.

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015

Ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

27/9/2015

 

169.

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển ven bờ, vùng lộng tỉnh Cà Mau

25/12/2015

 

170.

Quyết định

48/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

Về việc Quy định thời gian khấu hao và tỷ lệ khấu hao tài sản đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2016

 

171.

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Về việc quy định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

19/5/2016

 

172.

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

19/5/2016

 

173.

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Cà Mau

15/12/2016

 

174.

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016

Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Cà Mau

12/12/2016

 

175.

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

26/02/2018

 

176.

Quyết định

46/2018/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2019

 

III. CH THỊ

177.

Chỉ thị

14/2006/CT-UBND ngày 01/8/2006

Về thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm khắc phục tình trạng sạt lở ven sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/8/2006

 

178.

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND ngày 16/10/2013

Về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

26/10/2013

 

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

179.

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008

Về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Cà Mau thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO

12/4/2008

 

180.

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Về việc ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

02/4/2011

 

181.

Quyết định

53/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

09/01/2016

 

182.

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/7/2017

Hết hiệu lực một phần

183.

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017

Ban hành Quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của ca hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/8/2017

 

184.

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

20/01/2018

 

185.

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/10/2018

 

186.

Quyết định

44/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và định mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2019

 

187.

Quyết định

49/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/01/2019

 

LĨNH VỰC ĐÀI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

188.

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau

21/2/2015

 

LĨNH VỰC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

I. NGHỊ QUYẾT

189.

Nghị quyết

15/2014/NQ-HĐND 10/12/2014

Ban hành Bảng giá các loi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2015

 

190.

Nghị quyết

02/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017

Về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải to, phục hi môi trưng bổ sung trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/6/2017

 

191.

Nghị quyết

03/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017

Về Phí thẩm đnh hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/6/9017

 

192.

Nghị quyết

04/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017

Về Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt; đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi và hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/6/2017

 

193.

Nghị quyết

05/2017/NQ HĐND ngày 27/04/2017

Về Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/6/2017

 

194.

Nghị quyết

06/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017

Về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/6/2017

 

195.

Nghị quyết

15/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017

Về Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/6/2017

 

196.

Nghị quyết

21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mt bằng năm 2018 tnh Cà Mau

01/01/2018

 

197.

Nghị quyết

09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 và Danh mục dự án bị hủy bỏ

 

 

II. QUYẾT ĐỊNH

198.

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

20/6/2013

 

199.

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quy định áp dụng Bảng giá các loại đất năm 2015

01/01/2015

 

200.

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

Ban hành Quy định hạn mức giao đất và hạn mức công nhận một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

28/8/2015

 

201.

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

10/9/2015

Hết hiệu lực một phần

202.

Quyết định

62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2016

Hết hiệu lực một phần

203.

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quản lý và khai thác quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

08/5/2016

Hết hiệu lực một phần

204.

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016

Sửa đổi điểm c, d, đ khoản 3, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Cà Mau

04/7/2016

 

205.

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

18/10/2016

Hết hiệu lực một phần

206.

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

Sửa đổi Điều 5, Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quản lý và khai thác quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Cà Mau

15/11/2016

 

207.

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016

Ban hành bổ sung giá đất vào Bảng giá các loại đất năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cà Mau

01/01/2017

 

208.

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/5/2017

 

209.

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau

03/6/2017

Hết hiệu lực một phần

210.

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017

Ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

22/11/2017

 

211.

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/01/2018

 

212.

Quyết định

42/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Quy định giá bán nước bình quân và định mức nước sử dụng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự khai thác sử dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

07/01/2019

 

213.

Quyết định

50/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2019

 

214.

Quyết định

51/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Ban hành Đơn giá dịch vụ đo đạc bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2019

 

215.

Quyết định

52/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2019

 

216.

Quyết định

57/2018/QĐ-UBND Ngày 28/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

28/01/2019

 

217.

Quyết định

59/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/03/2019

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I. NGHỊ QUYẾT

218.

Nghị quyết

17/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về quy định mức thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.

01/01/2014

 

219.

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về mức hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật, bảo trợ xã hội công lập và Làng trẻ SOS trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/8/2014

 

220.

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2017

 

221.

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017

Về Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/06/2017

 

222.

Nghị quyết

05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Quy định một số nội dung thực hiện htrợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018 - 2020

01/8/2018

 

II. QUYẾT ĐỊNH

223.

Quyết định

56/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2016

 

224.

Quyết định

59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

10/01/2016

 

225.

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016

Quy định tạm thời mức thu học phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề năm học 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

29/4/2016

 

226.

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017

Ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/3/2017

 

227.

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018

Quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau

12/3/2018

 

LĨNH VỰC NỘI VỤ

I. NGHỊ QUYẾT

228.

Nghị quyết

19/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc định mức hỗ trợ khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt giải thưởng cấp Quốc gia trong các lĩnh vực và học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập.

01/01/2011

 

229.

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Quy định số lượng, chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/8/2013

 

230.

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Ban hành mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/08/2013

 

231.

Nghị quyết

22/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2014

 

232.

Nghị quyết

26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau

01/01/2018

 

II. QUYẾT ĐỊNH

233.

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

Ban hành quy định tiêu chí phân loại ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

31/12/2012

 

234.

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 20/7/2014

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau

30/7/2014

 

235.

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

10/01/2015

Hết hiệu lực một phần

236.

Quyết định

54/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2016

 

237.

Quyết định

55/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2016

 

238.

Quyết định

58/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2016

 

239.

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Cà Mau

07/5/2016

Hết hiệu lực một phần

240.

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Cà Mau

07/5/2016

Hết hiệu lực một phần

241.

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

Ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/9/2016

Hết hiệu lực một phần

242.

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 26/6/2018

Ban hành Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau

10/7/2018

Hết hiệu lực một phần

243.

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND ngày 26/9/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

08/10/2018

 

244.

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Cà Mau

25/10/2018

 

245.

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

30/11/2018

 

246.

Quyết định

34/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quyết định liên quan đến lĩnh vực công chức, viên chức

20/12/2018

 

247.

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2019

 

248.

Quyết định

48/2018/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

Sửa đổi, bổ sung đim b, Khoản 3 Điều 7 của Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích đào tạo cán b, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

15/01/2019

 

LĨNH VỰC VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ

249.

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia U Minh hạ, tỉnh Cà Mau

31/12/2009

 

LĨNH VỰC VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

250.

Nghị quyết

12/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Quy định một số chế độ, mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2017

 

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

251.

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

04/5/2015

 

LĨNH VỰC THANH TRA TỈNH

252.

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 28/12/2014

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cà Mau

07/01/2015

 

253.

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau

28/5/2015

 

254.

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

Ban hành Quy định tiếp nhận đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

30/01/2017

 

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

255.

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

Ban hành Quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán b, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/11/2016

 

256.

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 21/10/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau

31/10/2015

 

257.

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND ngày 06/11/2018

Ban hành Quy định về việc mời khách, nghi lễ tổ chức đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc, tham dự các hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau

20/11/2018

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. NGHỊ QUYẾT

258.

Nghị quyết

20/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc tiếp tục thực hiện chủ trương đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Cà Mau bằng ngân sách địa phương.

01/01/2011

 

II. QUYẾT ĐỊNH

259.

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

26/08/2013

 

260.

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 21/10/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

31/10/2015

 

LĨNH VỰC VĂN PHÒNG UBND TỈNH

261.

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

20/6/2014

Hết hiệu lực một phần

262.

Quyết định

65/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau

10/01/2016

Hết hiệu lực một phần

263.

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016

Ban hành Quy chế đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

29/04/2016

Hết hiệu lực một phần

264.

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021

20/9/2016

Hết hiệu lực một phần

265.

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017

Sửa đổi một số điều Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

15/11/2017

 

266.

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

10/01/2018

 

267.

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018

Bãi bỏ Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

9/11/2018

 

268.

Quyết định

38/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đi thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

01/01/2019

 

269.

Quyết định

39/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

01/01/2019

 

270.

Quyết định

47/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018

Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Cà Mau

10/01/2019

 

271.

Quyết định

55/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/01/2019

 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

I. NGHỊ QUYẾT

272.

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND ngày 09/5/2009

Về Chương trình Phát triển bền vững tỉnh Cà Mau giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

19/5/2009

 

273.

Nghị quyết

18/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020

01/01/2015

 

274.

Nghị quyết

27/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Cà Mau

01/01/2015

Hết hiệu lực một phần

275.

Nghị quyết

07/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

01/01/2016

 

276.

Nghị quyết

04/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Cà Mau

01/01/2017

 

277.

Nghị quyết

14/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017

Về Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/6/2017

 

278.

Nghị quyết

20/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định về tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2018

 

II. QUYẾT ĐỊNH

279.

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND ngày 07/7/2009

Phê duyệt Chương trình Phát triển bền vững tỉnh Cà Mau giai đoạn 2009 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

17/7/2009

 

280.

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau

15/12/2014

 

281.

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015

Ban hành Quy chế vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cà Mau

08/8/2015

 

282.

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

14/12/2015

 

283.

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

06/5/2016

 

284.

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi, đánh giá thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/7/2016

 

285.

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/12/2016

 

286.

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Ban hành Quy chế phối hp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư, Chương trình dự án đầu tư công do tỉnh quản lý

01/01/2017

 

287.

Quyết định

43/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thtrên địa bàn tỉnh Cà Mau

07/01/2019

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

I. NGHỊ QUYẾT

288.

Nghị quyết

53/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006

Về chấp thuận chủ trương quy hoạch, lập dự án đầu tư, chỉnh trang nhà ở và các công trình xây dựng ven sông, kênh, rạch thành phố Cà Mau.

23/01/2006

 

289.

Nghị quyết

06/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010

Về giá bán và phương thc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 và Nghị định số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ.

04/7/2010

 

290.

Nghị quyết

17/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

01/01/2015

 

291

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017

Về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/06/2017

 

II. QUYẾT ĐỊNH

292.

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007

Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng công trình và bảo vệ cảnh quan, môi trường trên dãy đất ven sông, rạch khu vực trung tâm thành phố Cà Mau (phạm vi bờ Bắc tuyến sông Tắc Thủ, đoạn từ cầu Cà Mau đến Kênh 16)

01/11/2007

 

293.

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 26/6/2009

Ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau

06/7/2009

Hết hiệu lực một phần

294.

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp triển khai thực hiện Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

28/10/2010

 

295.

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014

Ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

16/11/2014

 

296.

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015

Ban hành Quy định về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

09/8/2015

 

297.

Quyết định

50/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

Sửa đổi Khoản 3, Điều 20 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh s và gn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau

07/01/2016

 

298.

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 24/3/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

03/4/2016

 

299.

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017

Ban hành Đơn giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau (phần xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh)

31/3/2017

 

300.

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017

Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/4/2017

 

301.

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017

Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/7/2017

 

302.

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017

Ban hành Quy định Đơn giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/9/2017

 

303.

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/02/2018

 

304.

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018

Ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

25/10/2018

 

305.

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018

Phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

25/12/2018

 

306.

Quyết định

53/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

07/01/2019

 

307.

Quyết định

54/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2019

 

LĨNH VỰC HỘI NHÀ BÁO

308.

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

17/4/2015

 

LĨNH VỰC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

309.

Chthị

09/CT-UB ngày 25/4/2001

Về việc tăng cường xử lý, thu hồi nợ cho vay nguồn vốn ưu đãi khắc phục hậu quả bão số 5/1997

25/4/2001

 

LĨNH VỰC BÁO ẢNH ĐẤT MŨI

310.

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 30/6/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo ảnh Đất Mũi tỉnh Cà Mau

10/7/2011

 

LĨNH VỰC VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU

311.

Quyết định

10/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

27/01/2005

 

312.

Quyết định

21/2006/QĐ-UBND ngày 11/5/2006

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

21/5/2006

 

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HĐND, UBND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

I. NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

78/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

31/7/2015

2.

Nghị quyết

80/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/12/2014

3.

Nghị quyết

91/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

31/7/2015

4.

Nghị quyết

93/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

31/7/2015

5.

Nghị quyết

94/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

09/7/2015

6.

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Ban hành Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/12/2014

7.

Nghị quyết

15/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Về việc ban hành Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

31/7/2015

8.

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc ban hành Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/12/2014

9.

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/7/2014

10.

Nghị quyết

25/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 công bố hết hiệu lực

01/06/2017

11.

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Ban hành Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lc

01/01/2017

12.

Nghị quyết

16/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Ban hành danh mục dự án thu hồi đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

31/12/2015

13.

Nghị quyết

23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Ban hành mức thu Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lc

01/01/2017

14.

Nghị quyết

25/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Ban hành mức thu Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/06/2017

15.

Nghị Quyết

02/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015

Cà Mau về Phí thẩm định báo cáo đánh giá

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/06/2017

16.

Nghị Quyết

03/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015

Về Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất và hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/06/2017

17.

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015

Về Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/06/2017

18.

Nghị quyết

05/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

19.

Nghị quyết

12/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

20.

Nghị Quyết

05/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2018

II. QUYẾT ĐỊNH

21.

Quyết định

26/2002/QĐ-UB ngày 11/10/2002

Về việc ban hành Quy định việc thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án khôi phục Quốc lộ 1A (WB3) địa phận thành phố Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

11/12/2014

22.

Quyết định

05/2003/QĐ-UBND ngày 26/02/2003

Về việc ban hành Quy định về quản lý chất thải gây ô nhim môi trường và giữ gìn vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 công bố hết hiệu lực

20/7/2018

23.

Quyết định

10/2003/QĐ-UBND ngày 11/4/2003

Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 05/2003 ngày 26/02/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý chất thải gây ô nhiễm môi trường và giữ gìn vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

24.

Quyết định

13/2003/QĐ-UBND ngày 05/5/2003

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý môi trường đô thị

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

25.

Quyết định

34/2005/QĐ-UBND ngày 27/5/2005

Về việc Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

26.

Quyết định

42/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006

Về Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

27.

Quyết định

46/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006

Về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

28.

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND ngày 14/02/2008

Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

18/10/2016

29.

Quyết định

36/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

09/9/2015

30.

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010

Về việc Quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

27/8/2015

31.

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lc

10/01/2016

32.

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010

Về việc sửa đổi khoản 2, Điều 25 của Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

10/01/2016

33.

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 14/7/2011

Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

28/10/2015

34.

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011

Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin trong việc cấp, quản lý hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

09/5/2016

35.

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

Ban hành đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

09/01/2015

36.

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

10/01/2016

37.

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 07/12/2012

Về việc sửa đổi khoản 5, Điều 18 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, Điều 1 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

10/01/2016

38.

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013

Ban hành Quy định trình tự phối hợp, thẩm quyền và trách nhiệm trong việc xác định giá đất đối với trường hợp cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

39.

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tnh Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

10/01/2016

40.

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định đơn giá phân tích mẫu tạm thời về các thông số môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 thay thế

10/01/2019

41.

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015

Về mức thu Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

42.

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015

Ban hành quy định hạn mức tối thiểu được tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 thay thế

01/03/2019

43.

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

20/10/2017

44.

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 thay thế

10/01/2019

45.

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Ban hành quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 thay thế

01/03/2019

46.

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 thay thế

10/01/2019

III. CHỈ THỊ

47.

Chỉ thị

07/2008/CT-UBND ngày 22/7/2008

Về việc tăng cường biện pháp chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 công bố hết hiệu lực

20/7/2018

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

I. NGHỊ QUYẾT

48.

Nghị quyết

84/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

31/7/2015

49.

Nghị quyết

08/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm, giai đoạn 2011-2015

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

50.

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2014

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/12/2014

51.

Nghị quyết

12/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2015

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

31/12/2015

52.

Nghị Quyết

06/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015

Về Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/06/2017

53.

Nghị quyết

08/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

54.

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2018

II. QUYẾT ĐỊNH

55.

Quyết định

36/1998/QĐ-UB ngày 17/7/1998

Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2020

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

56.

Quyết định

83/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trên lĩnh vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

04/9/2015

57.

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND ngày 20/5/2008

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết, quản lý và thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

15/12/2016

58.

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND ngày 02/7/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

13/12/2015

59.

Quyết định

27/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

60.

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

06/5/2016

61.

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 13/02/2012

Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - hội tỉnh Cà Mau 5 năm, giai đoạn 2011 -2015

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2016

62.

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND Ngày 26/8/2015

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 thay thế

07/01/2019

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

I. NGHỊ QUYẾT

63.

Nghị quyết

79/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

09/07/2015

64.

Nghị quyết

86/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/7/2014

65.

Nghị quyết

96/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/12/2014

66.

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010

Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/12/2014

67.

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Ban hành Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/06/2017

68.

Nghị quyết

24/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Ban hành mức thu Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

II. QUYẾT ĐỊNH

69.

Quyết định

25/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

70.

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2007

Ban hành mức thu Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

71.

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

04/4/2016

72.

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009

Về việc ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

20/4/2017

73.

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 15/2/2019 thay thế

04/3/2019

74.

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012

Ban hành Quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê và quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/7/2017

75.

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013

Ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 thay thế

15/2/2019

76.

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013

Về việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

10/01/2016

77.

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

Ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

10/9/2017

78.

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

15/02/2018

79.

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015

Ban hành Quy định việc phân công, phân cấp về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

25/10/2018

80.

Quyết định

64/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Về việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

25/12/2018

81.

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 07/4/2017

Ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 thay thế

07/01/2019

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I. NGHỊ QUYẾT

82.

Nghị quyết

69/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006

Về việc chấp thuận chủ trương vận động sự tự nguyện đóng góp cho Quỹ “Vì người Nghèo” đxây dựng nhà ở cho người nghèo

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

83.

Nghị quyết

18/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Ban hành Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/12/2014

84.

Nghị quyết

14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về mức thu học phí đào tạo trình độ trung cấp nghề năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/12/2014

85.

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Cà Mau năm 2014

Quyết định s 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/12/2014

86.

Nghị quyết

24/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về mức hỗ trợ đc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/7/2014

87.

Nghị quyết

20/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Ban hành mức thu học phí đào tạo trình độ trung cấp nghề năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2016

88.

Nghị quyết

21/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về Chương trình việc làm tỉnh Cà Mau năm 2015

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

31/12/2015

89.

Nghị quyết

26/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Ban hành mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/06/2017

90.

Nghị quyết

13/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về Chương trình việc làm tỉnh Cà Mau năm 2016

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

91.

Nghị Quyết

09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về Chương trình việc làm tỉnh Cà Mau năm 2017

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2018

92.

Nghị quyết

25/2017/NQ-HĐND Ngày 08/12/2017

Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Cà Mau năm 2018

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

01/01/2019

II. QUYẾT ĐỊNH

93.

Quyết định

17/2002/QĐ-UB ngày 01/6/2002

Về việc ban hành Điều lệ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

94.

Quyết định

40/2005/QĐ-UB ngày 18/7/2005

Về việc ban hành bản “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Cà Mau”

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

95.

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

10/01/2016

96.

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008

Ban hành Quy định phân cấp quản lý các công trình ghi công liệt sĩ tnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

15/3/2017

97.

Quyết định

29/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

Ban hành quy định miễn, giảm và thủ tục xét miễn, giảm chi phí tiền ăn và chi phí chữa trị cai nghiện đối với người nghiện ma túy, người bán dâm.

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

23/6/2016

98.

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016

Ban hành Quy định mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

12/3/2018

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

I. NGHỊ QUYẾT

99.

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Ban hành Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/06/2017

100.

Nghị quyết

10/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về ban hành định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/12/2014

101.

Nghị quyết

14/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành lệ Phí đăng ký giao dịch bảo đảm và Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

102.

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về ban hành Lệ phí Chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

103.

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Ban hành Phí Đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

104.

Nghị quyết

08/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về sửa đổi, bổ sung 05 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành về lệ phí

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

II. QUYẾT ĐỊNH

105.

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008

Ban hành Quy định trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

16/12/2016

106.

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

19/4/2015

107.

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

22/01/2014

108.

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012

Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

04/5/2015

109.

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

09/01/2015

110.

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013

Ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp và điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

20/4/2017

111.

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

16/12/2016

112.

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Có Quyết định số 58/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 thay thế

01/02/2019

113.

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015

Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

16/12/2016

114.

Quyết định

61/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

20/4/2017

III. CHỈ THỊ

115.

Chỉ thị

16/2002/CT-UB ngày 31/5/2002

Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp trong thời gian tới

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

11/12/2014

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

I. NGHỊ QUYẾT

116.

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

II. QUYẾT ĐỊNH

117.

Quyết định

38/2002/QĐ-UB ngày 05/12/2002

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

11/12/2014

118.

Quyết định

49/2005/QĐ-UBND ngày 18/10/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Thông tin - Văn nghệ Khmer trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 công bố hết hiệu lực

20/7/2018

119.

Quyết định

31/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

06/5/2016

120.

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thẩm quyền công nhận và khen thưởng các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

26/12/2015

121.

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

21/6/2015

122.

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 13/05/2013

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

06/5/2016

123.

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

124.

Quyết định

45/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thẩm quyền công nhận và khen thưởng các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 thay thế

10/01/2019

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

I. NGHỊ QUYẾT

125.

Nghị quyết

83/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/7/2014

126.

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Chấp thuận đề án Tổ chức lại sản xuất và bố trí lại dân cư khu vực rừng tràm tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2016

127.

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Ban hành Phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

II. QUYẾT ĐỊNH

128.

Quyết định

01/2001/QĐ-UBND ngày 08/01/2001

Về việc ban hành Quy định về quy hoạch trại tôm giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

23/9/2015

129.

Quyết định

87/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004

Về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tôm giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

23/9/2015

130.

Quyết định

36/2006/QĐ-UBND ngày 18/11/2006

Ban hành Quy định về điều kiện bố trí người canh giữ đáy hàng khơi

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

20/11/2014

131.

Quyết định

21/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

24/12/2015

132.

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội tàu tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

09/9/2015

133.

Quyết định

30/2008/QĐ-UBND ngày 28/11/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

17/9/2015

134.

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010

Ban hành Bảng giá cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

08/11/2015

135.

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010

Ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

12/10/2014

136.

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND ngày 23/09/2010

Về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

30/6/2016

137.

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 05/4/2011

Ban hành Quy định cơ chế phát triển Cụm nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

04/11/2014

138.

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND ngày 05/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

12/10/2014

139.

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 30/8/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

24/12/2015

140.

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 08/02/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

30/6/2016

141.

Quyết đnh

26/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Về việc quy định nội dung và mức hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2015

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2016

142.

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

Ban hành Quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

26/02/2018

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

I. NGHỊ QUYẾT

143.

Nghị quyết

89/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Phí đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

09/7/2014

144.

Nghị quyết

90/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

09/7/2014

145.

Nghị quyết

92/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất.

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

31/7/2015

146.

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010

Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND các cấp trong tỉnh

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

147.

Nghị quyết

10/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định 2011-2015

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2016

148.

Nghị quyết

11/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu cho các cấp ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2011-2015

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2016

149.

Nghị quyết

12/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2011

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2016

150.

Nghị quyết

13/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về các nguyên tắc tiêu chí các định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tập trung cho các huyện, thành phố giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

18/12/2015

151.

Nghị quyết

17/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2018

152.

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc ban hành mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ảnh trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2018 Công bố hết hiệu lực

01/8/2018

153.

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Ban hành mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/08/2017

154.

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/12/2014

155.

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/12/2014

156.

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/12/2014

157.

Nghị quyết

20/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Bổ sung Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2011

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2016

158.

Nghị quyết

13/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2015

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

31/12/2015

159.

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2015

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

31/12/2015

160.

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2016

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

161.

Nghị quyết

11/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2016

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

162.

Nghị Quyết

11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu hủy tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2018 Công bố hết hiệu lực

01/8/2018

II. QUYẾT ĐỊNH

163.

Quyết định

15/2007/QĐ-UBND ngày 21/5/2007

Về việc ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

164.

Quyết định

26/2007/QĐ-UBND ngày 03/7/2007

Về việc quy định mức thu Phí chợ (trong phạm vi Cảng cá Cà Mau)

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

165.

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND ngày 23/7/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

05/6/2016

166.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 26/3/2010

Về việc ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

31/01/2015

167.

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND ngày 12/11/2010

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

168.

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 13/01/2011

Ban hành Quy định mức giá tính thuế khai thác tài nguyên đối với một số tài nguyên thông thường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

31/10/2017

169.

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 20/4/2012

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/12/2014

170.

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012

Về việc ban hành bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ phải kê khai giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

13/6/2015

171.

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tài sản khác trên đa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

10/11/2017

172.

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013

Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/12/2014

173.

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014

Ban hành Quy định về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức, thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

19/11/2015

174.

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014

Về việc quy định các đơn vị bổ nhiệm kế toán trưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

10/9/2018

175.

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

31/12/2015

176.

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cà Mau Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

31/12/2015

177.

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015

Về việc điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe gắn máy hai, ba bánh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

10/11/2017

178.

Quyết định

47/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

179.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

Về việc bổ sung vào Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe gắn máy hai, ba bánh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 công bố hết hiệu lực

10/11/2017

180.

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016

Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2016

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2018

181.

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016

Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2018

182.

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017

Ban hành Quy định chi tiết về thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu hủy tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

10/12/2018

183

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

Bổ sung Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 vào Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2018

184.

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lực theo thời gian

10/8/2018

185.

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND Ngày 19/12/2017

Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2019

186.

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018

Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2018

Hết hiệu lực theo thời gian

24/01/2019

187.

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND ngày 25/7/2018

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lực theo thời gian

07/01/2019

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

I. NGHỊ QUYẾT

188.

Nghị quyết

56/2003/NQ-HĐND ngày 17/01/2003

Về cơ chế đầu tư xây dựng - chuyển giao để huy động vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm.

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2018 Công bố hết hiệu lực

01/8/2018

189.

Nghị quyết

13/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Ban hành Phí sử dụng lề đường, bến bãi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2018 Công bố hết hiệu lực

01/8/2018

190.

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc ban hành Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

191.

Nghị quyết

01/2013/NQ-HĐND ngày 05/3/2013

Ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

192.

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Ban hành Phí qua phà trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

193.

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Ban hành Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

194.

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Ban hành Phí qua cầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

195.

Nghị quyết

28/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 05/3/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

II. QUYẾT ĐỊNH

196.

Quyết định

03/2003/QĐ-UB ngày 29/01/2003

Về việc ban hành quy định về một số biện pháp xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

197.

Quyết định

06/2006/QĐ-UBND ngày 26/01/2006

Về việc xử lý các văn bản QPPL của UBND tỉnh ban hành quy định các biện pháp xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 bãi bỏ

20/7/2018

198.

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008

Về việc công bố giới hạn hành lang đường bộ, hành lang bảo vệ luồng đường thủy trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

199.

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009

Ban hành Quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

08/01/2016

200.

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

Quy định giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

15/7/2014

201.

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

19/12/2018

202.

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Ban hành Quy định việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội đa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

16/9/2014

203.

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014

Về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

16/9/2014

204.

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND ngày 16/7/2014

Quy định giá dịch vụ các loại xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

09/8/2018

205.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Quy định cụ thể mức thu phí qua cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. NGHỊ QUYẾT

206.

Nghị quyết

57/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006

Về thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

207.

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Ban hành mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/7/2014

208.

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Ban hành mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2017

II. QUYẾT ĐỊNH

209.

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động đối với cơ sở dạy tin học, ngoại ngữ, luyện thi đại học, bồi dưỡng văn hóa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

18/6/2014

210.

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

Ban hành Quy định về vận động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đóng góp tự nguyện của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

211.

Quyết

định

04/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

30/10/2015

212.

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

30/10/2015

LĨNH VỰC VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

213.

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Ban hành một số chế độ, định mức chi đảm bảo hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

214.

Nghị quyết

11/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Về việc Quy định đối tượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/8/2014

215.

Nghị quyết

09/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

30/9/2014

216.

Nghị quyết

14/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về chủ trương huy động thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2018 Công bố hết hiệu lực

01/01/2019

LĨNH VỰC Y TẾ

I. NGHỊ QUYẾT

217.

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Ban hành danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2018

218.

Nghị quyết

06/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Cà Mau về ban hành danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2018

II. QUYẾT ĐỊNH

219.

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

07/5/2016

LĨNH VỰC SỞ CÔNG THƯƠNG

I. NGHỊ QUYẾT

220.

Nghị quyết

56/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006

Về thu Phí chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

II. QUYẾT ĐỊNH

221.

Quyết định

48/2005/QĐ-UBND ngày 17/10/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

222.

Quyết định

48/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

29/4/2015

223.

Quyết định

34/2007/QĐ-UBND ngày 03/12/2007

Về việc Quy định chi tiết mức thu, quản lý, sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2017

224.

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

09/01/2016

225.

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Có Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 thay thế

15/11/2019

226.

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

01/01/2019

227.

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND Ngày 18/4/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

01/01/2019

III. CHỈ THỊ

228.

Chthị

19/2000/CT-UB ngày 09/8/2000

Về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả.

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

24/6/2016

LĨNH VỰC NỘI VỤ

I. NGHỊ QUYẾT

229.

Nghị quyết

21/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2018

II. QUYẾT ĐỊNH

230.

Quyết định

01/1999/QĐ-UB ngày 04/01/1999

Về việc ban hành Quy định về công tác quản lý hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

11/12/2014

231.

Quyết định

06/QĐ-UB ngày 09/4/2001

Về việc điều chỉnh và bổ sung các xã, thị trấn ven biển được bố trí thêm một chức danh Phó trưởng Công an.

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

11/12/2014

232.

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND ngày 30/01/2007

Ban hành Quy định về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2006-2015 bằng ngân sách địa phương.

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

01/01/2016

233.

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý viên chức của tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

16/3/2014

234.

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

09/01/2015

235.

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc các sở, ban, ngành tnh; UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

10/9/2016

236.

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Cà Mau về tuyển dụng trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

29/01/2014

237.

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Cà Mau về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

31/5/2014

238.

Quyết đnh

29/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 công bố hết hiệu lực

08/10/2018

239.

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

10/01/2016

240.

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

10/01/2016

241.

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

07/5/2016

242.

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014

Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghquyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

10/01/2016

243.

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

07/5/2016

244.

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

25/10/2018

245.

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND ngày 22/5/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghquyết s21/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

10/7/2018

246.

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

15/9/2016

247.

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Ban hành Quy định quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

01/01/2019

LĨNH VỰC SỞ NGOẠI VỤ

248.

Quyết định

07/1999/QĐ-UB ngày 26/02/1999

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động đối ngoại nhân dân tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

11/12/2014

249.

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 21/03/2014

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

02/3/2016

LĨNH VỰC THANH TRA TỈNH

250.

Quyết định

19/2002/QĐ-UB ngày 24/6/2002

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

11/12/2014

251.

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND ngày 02/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

27/12/2014

252.

Quyết đnh

16/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013

Ban hành Quy định tiếp nhận đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 Công bố hết hiệu lực

30/01/2017

253.

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014

Quy định đối tượng làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến ngh, phản ánh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Công bố hết hiệu lực

20/7/2018

IN. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG UBND TỈNH

254.

Quyết định

78/2003/QĐ-UB ngày 19/11/2003

Về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ - Dữ liệu thuộc Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

11/12/2014

255.

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011

Ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

14/5/2014

256.

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

10/01/2016

257.

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Công bố hết hiệu lực

20/9/2016

258.

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Có Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 quy định hết hiệu lực

15/01/2019

259.

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014

Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Có Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 quy định hết hiệu lực

15/01/2019

260.

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015

Ban hành Quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau

Có Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 thay thế

10/01/2019

261.

Quyết định

60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 công bố hết hiệu lực

09/11/2018

262.

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh Cà Mau

Có Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 quy định hết hiệu lực

15/01/2019

263.

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh Cà Mau

Có Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 quy định hết hiệu lực

15/01/2019

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

264.

Quyết định

Số 30/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Công bố hết hiệu lực

11/12/2014

265.

Quyết định

18/2006/QĐ-UBND ngày 23/03/2006

Về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ.

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố hết hiệu lực

15/10/2015

266.

Quyết định