Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2014

Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau năm 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 168/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu toàn bộ Cà Mau 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau năm 2014


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

(Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo thẩm tra các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến đóng góp của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nội dung báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

Khai thác có hiệu quả và hợp lý tiềm năng, lợi thế của tỉnh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng ngư nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, từng bước cải thiện kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động ứng phó với các tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông.

2. Các chỉ tiêu cụ thể:

- GDP (giá cố định năm 2010), tăng khoảng 8,5 - 9% so với ước thực hiện năm 2013. Trong đó cơ cấu kinh tế:

+ Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 36% và tăng 4,8%.

+ Công nghiệp, xây dựng chiếm 35,2% và tăng 8,8%.

+ Dịch vụ chiếm 28,8% và tăng 14,4%.

- Tổng vốn đầu tư xã hội khoảng 10.300 tỷ đồng, tăng 14%.

- Thu ngân sách 5.300 tỷ đồng, tăng 12,8%.

- Chi ngân sách 6.484 tỷ đồng, bằng 98,6%.

- Kim ngạch xuất khẩu 1.120 triệu USD, tăng 6,7%.

- Sản lượng thủy sản 457.000 tấn, tăng 3,9% (trong đó: sản lượng tôm khoảng 154.500 tấn, tăng 4,4%).

- Sản lượng lúa 586.000 tấn, tăng 3,2%.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,7 - 2%.

- Giải quyết việc làm cho 35.000 lao động.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 23% (không tính bồi dưỡng, truyền nghề).

- Số giường bệnh/vạn dân đạt 23 giường.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 13,5%.

- Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán: 23%

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh có hệ thống xử lý nước thải đạt 90%.

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Thống nhất với nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như sau:

a) Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và các địa phương tổng kết, xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân làm được và chưa làm được, rút ra những bài học kinh nghiệm để đề ra giải pháp phù hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

b ) Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách:

- Đẩy mạnh phát triển ngư, nông, lâm nghiệp, trên cơ sở tiếp tục phát triển diện tích nuôi tôm công nghiệp và tôm quảng canh cải tiến theo quy hoạch; chuyển dịch nhanh cơ cấu sản xuất, gắn giữa trồng trọt và chăn nuôi. Tăng cường ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm, xây dựng mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" trong sản xuất nông nghiệp, ưu tiên trồng rừng theo hướng thâm canh tập trung gắn với xây dựng nhà máy chế biến và phát triển thị trường.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, ưu tiên chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đầu tư hạ tầng 22 xã được lựa chọn.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư bằng việc khai thác tối đa các nguồn vốn, ưu tiên vào các danh mục được duyệt, các lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó có hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp chế biến thủy sản đổi mới thiết bị, công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm. Nâng cao công tác xúc tiến thương mại theo hướng phát triển mạnh thị trường trong nước kết hợp tăng cường xúc tiến thương mại ngoài nước, ưu tiên khai thác và tận dụng tối đa các cơ hội từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm đối với mặt hàng xuất khẩu thủy sản của tỉnh, góp phần tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu.

- Tăng cường các giải pháp quản lý thu ngân sách, chống thất thu và xử lý nợ đọng, thuế, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán. Điều hành chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

c) Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

- Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, kiên quyết khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên; tăng cường quản lý, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ Y Bác sĩ và chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng và y tế cơ sở; chủ động phòng, chống dịch bệnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa các nguồn lực đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện, cấp xã. Tiếp tục củng cố và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng, tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tích cực triển khai thực hiện tốt chủ trương hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công theo Đề án đã được phê duyệt.

d) Lĩnh vực Quốc Phòng - An ninh

- Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động nắm tình hình và thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, đông người

đ) Lĩnh vực xây dựng Chính quyền

- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định. Thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức, bộ máy và bố trí nhân sự, sử dụng biên chế theo đề án vị trí việc làm; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội tích cực phối hợp giám sát, tuyên truyền, vận động và cùng với nhân dân thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đồng bào trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Cục kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh;
- TAND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND và UBND huyện, tp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2013
Ngày hiệu lực15/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau năm 2014
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành05/12/2013
        Ngày hiệu lực15/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau năm 2014

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau năm 2014