Quyết định 168/QĐ-UBND

Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu toàn bộ hoặc một phần năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 168/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu toàn bộ Cà Mau 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 15/TTr-STP ngày 27 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 53 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu toàn bộ hoặc một phần năm 2014. Trong đó có 48 văn bản hết hiệu toàn bộ, gồm: 22 nghị quyết, 25 quyết định và 01 chỉ thị; 05 văn bản hết hiệu lực một phần, gồm: 01 nghị quyết, 04 quyết định (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT:

1

Nghị quyết

Số 80/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh ban hành mức thu Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

31/12/2014

2

Nghị quyết

Số 83/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh ban hành Phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

31/7/2014

3

Nghị quyết

Số 86/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh ban hành Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

31/7/2014

4

Nghị quyết

Số 89/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Phí đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL của HĐND tỉnh Cà Mau đã hết hiệu lực thi hành.

09/7/2014

5

Nghị quyết

Số 90/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

6

Nghị quyết

Số 96/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh ban hành mức thu Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

31/12/2014

7

Nghị quyết

Số 02/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Ban hành Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh ban hành mức thu Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

31/12/2014

8

Nghị quyết

Số 11/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Về việc Quy định đối tượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh về mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

31/8/2014

9

Nghị quyết

Số 18/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Ban hành Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh ban hành mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

31/12/2014

10

Nghị quyết

Số 02/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010

Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh ban hành danh mục dự án thu hồi và mức vốn ngân sách về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 thay thế.

31/12/2014

11

Nghị quyết

Số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc ban hành Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh ban hành mức thu Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

31/12/2014

12

Nghị quyết

Số 09/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

30/9/2014

13

Nghị quyết

Số 10/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về ban hành định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh ban hành mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh ban hành mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

31/12/2014

14

Nghị quyết

Số 13/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh ban hành Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

31/7/2014

15

Nghị quyết

Số 06/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Ban hành mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, năm học 2013- 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hết hiệu lực theo thời gian và nay áp dụng theo Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 14/3/2014 của HĐND tỉnh ban hành mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/7/2014

16

Nghị quyết

Số 10/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2014.

Hết hiệu lực theo thời gian

31/12/2014

17

Nghị quyết

Số 11/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014.

Hết hiệu lực theo thời gian

31/12/2014

18

Nghị quyết

Số 12/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014.

Hết hiệu lực theo thời gian

31/12/2014

19

Nghị quyết

Số 13/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hết hiệu lực theo thời gian

31/12/2014

20

Nghị quyết

Số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về mức thu học phí đào tạo trình độ trung cấp nghề năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hết hiệu lực theo thời gian và nay thực hiện theo Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh ban hành mức thu học phí đào tạo trình độ trung cấp nghề năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/12/2014

21

Nghị quyết

Số 15/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Cà Mau năm 2014.

Hết hiệu lực theo thời gian

31/12/2014

22

Nghị quyết

Số 24/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về mức hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật, bảo trợ xã hội công lập và Làng trẻ SOS trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

31/7/2014

II. QUYẾT ĐỊNH:

1

Quyết định

Số 01/1999/QĐ-UB ngày 04/01/1999

Về việc ban hành Quy định về công tác quản lý hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Cà Mau ban hành bãi bỏ.

11/12/2014

2

Quyết định

Số 07/1999/QĐ-UB ngày 26/02/1999

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động đối ngoại nhân dân tỉnh Cà Mau.

3

Quyết định

Số 06/QĐ-UB ngày 09/4/2001

Về việc điều chỉnh và bổ sung các xã, thị trấn ven biển được bố trí thêm một chức danh Phó trưởng Công an.

4

Quyết định

Số 19/2002/QĐ-UB ngày 24/6/2002

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Cà Mau.

5

Quyết định

Số 26/2002/QĐ-UB ngày 11/10/2002

Về việc ban hành Quy định việc thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án khôi phục Quốc lộ 1A (WB3) địa phận thành phố Cà Mau.

6

Quyết định

Số 38/2002/QĐ-UB ngày 05/12/2002

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật tỉnh Cà Mau.

7

Quyết định

Số 78/2003/QĐ-UB ngày 19/11/2003

Về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ - Dữ liệu thuộc Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau.

8

Quyết định

Số 30/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

 

 

9

Quyết định

Số 36/2006/QĐ-UBND ngày 18/11/2006

Ban hành Quy định về điều kiện bố trí người canh giữ đáy hàng khơi.

Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định đảm bảo an toàn cho người canh giữ đáy hàng khơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

20/11/2014

10

Quyết định

Số 32/2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2007

Ban hành mức thu Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Cà Mau ban hành bãi bỏ.

11/12/2014

11

Quyết định

Số 19/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý viên chức của tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Cà Mau thay thế.

16/3/2014

12

Quyết định

Số 09/2009/QĐ-UBND ngày 02/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cà Mau thay thế.

27/12/2014

13

Quyết định

Số 09/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010

Ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

12/10/2014

14

Quyết định

Số 12/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động đối với cơ sở dạy tin học, ngoại ngữ, luyện thi đại học, bồi dưỡng văn hóa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 của UBND tỉnh Cà Mau bãi bỏ.

18/6/2014

15

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-UBND ngày 05/4/2011

Ban hành Quy định cơ chế phát triển Cụm nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định cơ chế phát triển Cụm nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau bãi bỏ.

04/11/2014

16

Quyết định

Số 13/2011/QĐ-UBND ngày 05/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

12/10/2014

17

Quyết định

Số 14/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011

Ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

14/5/2014

18

Quyết định

Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

Quy định giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ các loại xe ra, vào bến ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

15/7/2014

19

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 20/4/2012

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

31/12/2014

20

Quyết định

Số 10/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

22/01/2014

21

Quyết định

Số 22/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Cà Mau về tuyển dụng trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

29/01/2014

22

Quyết định

Số 23/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Cà Mau về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau thay thế.

31/5/2014

23

Quyết định

Số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Ban hành Quy định việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Cà Mau bãi bỏ.

16/9/2014

24

Quyết định

Số 21/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013

Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quy định áp dụng Bảng giá các loại đất năm 2015 thay thế.

31/12/2014

25

Quyết định

Số 17/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014

Về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

16/9/2014

III. CHỈ THỊ:

1

Chỉ thị

Số 16/2002/CT-UB ngày 31/5/2002

Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp trong thời gian tới.

Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành bãi bỏ.

11/12/2014

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; trích yếu nội dung văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT:

1

Nghị quyết

- Số 01/2013/NQ-HĐND

- Ngày 05/3/2013

- Ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Điểm b, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 05/3/2013 của HĐND tỉnh.

- Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 05/3/2013 của HĐND tỉnh.

Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND 05/3/2013 của HĐND tỉnh ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/12/2014

II. QUYẾT ĐỊNH:

1

Quyết định

- Số 04/2010/QĐ-UBND

- Ngày 29/01/2010

- Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 3, Điều 13; Điều 14 và Điều 26 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh.

01/11/2014

2

Quyết định

- Số 11/2010/QĐ-UBND

- Ngày 13/8/2010

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp, quản lý cán bộ, viên chức của tỉnh Cà Mau.

Điều 1 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp, quản lý cán bộ, viên chức của tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thay thế.

16/3/2014

3

Quyết định

- Số 20/2010/QĐ-UBND

- Ngày 23/9/2010

- Về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Điều 3; tiêu đề Điều 8 và nội dung khoản 2, Điều 8.

- Các Điều 9, Điều 10, Điều 11.

- Khoản 2 và khoản 3, Điều 12; khoản 4, Điều 16.

- Danh mục động vật hoang dã kèm theo Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh.

Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh Cà Mau.

17/02/2014

4

Quyết định

- Số 11/2011/QĐ-UBND

- Ngày 08/8/2011

- Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 5 và Điều 6 của Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số

11/2011/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 của UBND tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 của UBND tỉnh Cà Mau.

25/5/2014

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 168/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 168/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/01/2015
Ngày hiệu lực 30/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 168/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 168/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu toàn bộ Cà Mau 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 168/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu toàn bộ Cà Mau 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 168/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Trần Hồng Quân
Ngày ban hành 30/01/2015
Ngày hiệu lực 30/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 168/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu toàn bộ Cà Mau 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 168/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu toàn bộ Cà Mau 2015

  • 30/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/01/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực