Quyết định 22/2011/QĐ-UBND

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến đã được thay thế bởi Quyết định 19/2014/QĐ-UBND giá dịch vụ các loại xe ra vào bến xe ô tô Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2011/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XE Ô TÔ RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 890/SGTVT ngày 22/8/2011, Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 158/TTr-STC ngày 25/11/2011 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 251/BC-STP ngày 21/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi: Quyết định này quy định giá đối với dịch vụ xe ô tô ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Đối tượng: áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, có liên quan đến quản lý và hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, vận tải đường bộ theo tuyến hoặc không theo tuyến cố định khi ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau:

1. Đối với xe ghế ngồi:

Đơn vị tính: đồng/ghế/chuyến

TT

Loại bến xe

Giá quy định

Ghi chú

< 100 km

100 km đến < 200 km

200 km đến 500 km

> 500 km

1

Bến xe loại II

2.500

2.600

2.700

2.800

 

2

Bến xe loại III

2.300

2.500

2.600

2.700

 

3

Bến xe loại IV

2.200

2.300

2.500

2.600

 

4

Bến xe loại V

2.100

2.200

2.300

2.500

 

5

Bến xe loại VI

2.000

2.100

2.200

2.300

 

2. Đối với xe giường nằm (chỗ nằm): Giá tăng 20% so với xe ghế ngồi.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này; đồng thời tăng cường kiểm tra các bến trong tỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm của các bến xe, đơn vị vận tải theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tùy theo sự biến động của giá cả thị trường, mức độ đầu tư cơ sở vật chất của bến xe ô tô, giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng theo đúng quy định của pháp luật. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy; (báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- LĐVP UBND tỉnh (Th);
- TT Công báo;
- CVKT;
- Lưu: VT, Mi28/12.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2011
Ngày hiệu lực30/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýDương Tiến Dũng
        Ngày ban hành20/12/2011
        Ngày hiệu lực30/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến