Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND về lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND lệ phí hộ tịch đăng ký cư trú cấp chứng minh nhân dân đã được thay thế bởi Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND lệ phí hộ tịch trên địa bàn Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND lệ phí hộ tịch đăng ký cư trú cấp chứng minh nhân dân


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2008/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 25 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH LỆ PHÍ HỘ TỊCH, ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ, CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/1/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú; Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008 của Bộ Công an hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân;

Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 26/6/2008 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 11/BC-KTNS ngày 15/7/2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 12 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thu lệ phí:

Là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân.

2. Đối tượng nộp lệ phí:

Là những cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Mức thu lệ phí:

a) Đối với lệ phí hộ tịch:

- Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã, cho một lần đăng ký như sau:

+ Nuôi con nuôi: 20.000 đồng.

+ Nhận cha, mẹ, con: 10.000 đồng.

+ Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 2.000 đồng/ một bản sao.

+ Xác nhận các giấy tờ hộ tịch: 3.000 đồng.

+ Các việc đăng ký hộ tịch khác: 5.000 đồng.

- Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện, cho một lần đăng ký như sau:

+ Cấp lại bản chính giấy khai sinh: 10.000 đồng.

+ Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 3.000 đồng/ một bản sao.

+ Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính: 25.000 đồng.

- Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp, cho một lần đăng ký như sau:

+ Kết hôn: 1.000.000 đồng.

+ Nuôi con nuôi: 2.000.000 đồng.

+ Nhận con ngoài giá thú: 1.000.000 đồng.

+ Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc: 5.000 đồng/ một bản sao.

+ Xác nhận các giấy tờ hộ tịch: 10.000 đồng.

+ Các việc đăng ký hộ tịch khác: 50.000 đồng.

b) Đối với lệ phí đăng ký cư trú:

- Mức thu lệ phí đăng ký cư trú áp dụng đối với các đối tượng tại các phường thuộc thành phố Cà Mau:

+ Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 10.000 đồng/lần đăng ký;

+ Cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 15.000 đồng/lần cấp. Riêng trường hợp cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà: 8.000 đồng/lần cấp;

+ Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (trừ trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú): 5.000 đồng/lần đính chính;

- Mức thu tại các xã thuộc thành phố Cà Mau và các xã, thị trấn thuộc các huyện bằng 50% mức thu tại các phường thuộc thành phố Cà Mau.

c) Đối với lệ phí cấp chứng minh nhân dân:

- Mức thu lệ phí đối với đối tượng được cấp lại, cấp đổi giấy chứng minh nhân dân tại các phường thuộc thành phố Cà Mau: 6.000 đồng/lần cấp.

- Mức thu lệ phí đối với đối tượng được cấp lại, cấp đổi giấy chứng minh nhân dân tại các xã thuộc thành phố Cà Mau và các xã, thị trấn thuộc các huyện: 3.000 đồng/lần cấp.

(Mức thu nêu trên không bao gồm tiền chụp ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân).

4. Các trường hợp được miễn lệ phí:

a) Miễn lệ phí hộ tịch đối với các trường hợp:

- Đăng ký khai sinh đúng hạn, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh.

- Đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn (trừ kết hôn có yếu tố nước ngoài).

- Đăng ký khai tử đúng hạn, đăng ký khai tử quá hạn, đăng ký lại việc tử.

- Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi.

- Đăng ký bổ sung, điều chỉnh hộ tịch.

b) Miễn lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp:

- Cấp mới Sổ tạm trú.

- Cấp mới Sổ hộ khẩu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Trước đây chưa được cấp sổ hộ khẩu do không xác định được nơi đăng ký thường trú hoặc đã đăng ký thường trú nhưng chưa được cấp sổ hộ khẩu, nay được cấp sổ hộ khẩu mới theo quy định của Luật Cư trú.

+ Chuyển nơi đăng ký thường trú ra ngoài phạm vi huyện, thành phố Cà Mau, ra ngoài xã, thị trấn của huyện và được cấp sổ hộ khẩu mới, trừ trường hợp chuyển cả hộ khẩu gia đình.

+ Tách sổ hộ khẩu.

c) Miễn lệ phí cấp chứng minh nhân dân đối với các trường hợp:

Cấp mới chứng minh nhân dân, cấp đổi chứng minh nhân dân do hết hạn sử dụng.

5. Các trường hợp không thu lệ phí:

a) Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: là cha, mẹ, vợ (chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo.

b) Không thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân đối với các trường hợp: là cha, mẹ, vợ (chồng), con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh.

6. Quản lý và sử dụng tiền lệ phí thu được:

Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, cơ quan thu lệ phí được trích lại theo tỷ lệ (%) để sử dụng cho việc đăng ký quản lý hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân như sau:

a) Tỷ lệ phần trăm trích lại đối với lệ phí hộ tịch:

- Sở Tư pháp được trích, sử dụng 70% lệ phí thu được, 30% nộp ngân sách tỉnh.

- Phòng Tư pháp được trích, sử dụng 80% lệ phí thu được, 20% nộp ngân sách huyện, thành phố.

- UBND phường được trích, sử dụng 80% lệ phí thu được, 20% nộp ngân sách phường.

- UBND xã, thị trấn được trích, sử dụng 90% lệ phí thu được, 10% nộp ngân sách xã, thị trấn.

b) Tỷ lệ phần trăm trích lại đối với lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân:

- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh được trích, sử dụng 70% lệ phí thu được, 30% nộp ngân sách tỉnh.

- Công an thành phố Cà Mau được trích, sử dụng 70% lệ phí thu được, 30% nộp ngân sách thành phố.

- Công an các huyện được trích, sử dụng 90% lệ phí thu được, 10% nộp ngân sách huyện.

- UBND xã, thị trấn của các huyện và UBND các xã của thành phố Cà Mau được trích, sử dụng 90% lệ phí thu được, 10% nộp ngân sách xã, thị trấn.

c) Quản lý, sử dụng tiền lệ phí thu được:

Cơ quan thu lệ phí phải thực hiện đúng, đầy đủ chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng, quyết toán và thực hiện công khai tài chính theo quy định.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo nội dung Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 108/2007/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ công an;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT .Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2008
Ngày hiệu lực01/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND lệ phí hộ tịch đăng ký cư trú cấp chứng minh nhân dân


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND lệ phí hộ tịch đăng ký cư trú cấp chứng minh nhân dân
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu03/2008/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
     Người kýVõ Thanh Bình
     Ngày ban hành25/07/2008
     Ngày hiệu lực01/08/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2017
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND lệ phí hộ tịch đăng ký cư trú cấp chứng minh nhân dân

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND lệ phí hộ tịch đăng ký cư trú cấp chứng minh nhân dân