Quyết định 70/QĐ-UBND

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần định kỳ năm 2017 (tính đến ngày 01/01/2018)

Nội dung toàn văn Quyết định 70/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐỊNH KỲ NĂM 2017 (TÍNH ĐẾN NGÀY 01/01/2018)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 02/TTr-STP ngày 10/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần định kỳ năm 2017 là 39 văn bản (19 nghị quyết, 20 quyết định). Trong đó, hết hiệu lực toàn bộ 36 văn bản (19 nghị quyết, 17 quyết định) và hết hiệu lực một phần 03 văn bản (03 quyết định).

(Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT-Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV các khối;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo – Tin học;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TÍNH ĐẾN 01/01/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 70/QĐ-UBND ngày 15 /01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT:

01

Nghị quyết

Số 03/2008/NQ-HĐND

ngày 25/7/2008

Ban hành Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Có Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau về Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế (thay thế)

01/06/2017

02

Nghị quyết

Số 17/2010/NQ-HĐND

ngày 09/12/2010

Ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Có Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

01/01/2018

03

Nghị quyết

Số 04/2012/NQ-HĐND

ngày 12/7/2012

Ban hành danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Có Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

01/01/2018

04

Nghị quyết

Số 02/2013/NQ-HĐND

ngày 10/7/2013

Ban hành mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Có Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

01/08/2017

05

Nghị quyết

Số 21/2013/NQ-HĐND

ngày 05/12/2013

Về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau.

Có Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau (thay thế)

01/01/2018

06

Nghị quyết

Số 25/2013/NQ-HĐND

ngày 05/12/2013

Về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Có Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

01/06/2017

07

Nghị quyết

Số 04/2014/NQ-HĐND

ngày 09/7/2014

Ban hành Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Có Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

01/06/2017

08

Nghị quyết

Số 06/2014/NQ-HĐND

ngày 09/7/2014

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Cà Mau về ban hành danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Có Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

01/01/2018

09

Nghị quyết

Số 25/2014/NQ-HĐND

ngày 10/12/2014

Ban hành mức thu Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Có Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau về Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

01/06/2017

10

Nghị quyết

Số 26/2014/NQ-HĐND

ngày 10/12/2014

Ban hành mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Có Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau về Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

01/06/2017

11

Nghị Quyết

Số 02/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015

Cà Mau về Phí thẩm định báo cáo đánh giá

Có Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

01/06/2017

12

Nghị Quyết

Số 03/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015

Về Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất và hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Có Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau về Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt; đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi và hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

01/06/2017

13

Nghị Quyết

Số 04/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015

Về Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Có Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau về Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

01/06/2017

14

Nghị Quyết

Số 06/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015

Về Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Có Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau của HĐND tỉnh Cà Mau về Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

01/06/2017

15

Nghị Quyết

Số 01/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2018

16

Nghị Quyết

Số 03/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2018

17

Nghị Quyết

Số 05/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 tỉnh Cà Mau.

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2018

18

Nghị Quyết

Số 08/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về sửa đổi, bổ sung 05 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành về lệ phí

Có Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau về Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế (thay thế)

01/01/2017

19

Nghị Quyết

Số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về Chương trình việc làm tỉnh Cà Mau năm 2017

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2018

II. QUYẾT ĐỊNH:

01

Quyết định

Số 34/2007/QĐ-UBND ngày 03/12/2007

Về việc Quy định chi tiết mức thu, quản lý, sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Có Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Cà Mau Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

01/7/2017

02

Quyết định

Số 23/2008/QĐ-UBND ngày 3/10/2008

Ban hành Quy định phân cấp quản lý các công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Cà Mau.

Có Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

15/3/2017

03

Quyết định

Số 18/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009

Về việc ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Có Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

20/4/2017

04

Quyết định

Số 01/2011/QĐ-UBND ngày 13/01/2011

Ban hành Quy định mức giá tính thuế khai thác tài nguyên đối với một số tài nguyên thông thường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Có Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

31/10/2017

05

Quyết định

Số 13/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012

Ban hành Quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê và quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Có Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

01/7/2017

06

Quyết định

Số 11/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Do Quyết định Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại đối với nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

10/11/2017

07

Quyết định

Số 13/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

Ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Có Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định Đơn giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

10/9/2017

08

Quyết định

Số 15/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013

Ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp và điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Có Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

20/4/2017

09

Quyết định

Số 16/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013

Ban hành Quy định tiếp nhận đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Có Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định tiếp nhận đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

30/01/2017

10

Quyết định

Số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Quy định cụ thể mức thu phí qua cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định này quy định cụ thể Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, Nghị quyết này đã hết hiệu lực toàn bộ, do đó Quyết định chi tiết sẽ hết hiệu lực theo (theo quy định tại khoản 4, Điều 154, Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015).

01/01/2017

11

Quyết định

Số 41/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015

Về việc điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe gắn máy hai, ba bánh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Có Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại đối với nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

10/11/2017

12

Quyết định

Số 47/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2017

13

Quyết định

Số 61/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Có Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

20/4/2017

14

Quyết định

Số 09/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

Về việc bổ sung vào Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe gắn máy hai, ba bánh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Có Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại đối với nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

10/11/2017

15

Quyết định

Số 11/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Có Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

20/10/2017

16

Quyết định

Số 40/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016

Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2018

17

Quyết định

Số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

Bổ sung Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 vào Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2018

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực,

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 ban hành quy chế bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Điều 6; Điều 16; Điều 19; khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 22; Điều 23; Điều 31; Điều 44; Điều 45; Điều 53; Điều 60 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Có Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau (sửa đổi, bổ sung)

03/6/2017

02

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021

Khoản 2, Điều 13; khoản 3, Điều 16; điểm d, khoản 3, Điều 17; khoản 2, Điều 26 và Điều 45 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Có Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Cà Mau sửa đổi một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 – 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (sửa đổi)

15/11/2017

03

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 ban hành Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Khoản 1, Điều 3; khoản 2, Điều 3; điểm a, khoản 3, Điều 4 của Quy định hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015

Có Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Cà Mau sửa đổi một số điều của Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (sửa đổi)

22/12/2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2018
Ngày hiệu lực15/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 70/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 70/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Cà Mau
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu70/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
      Người ký***
      Ngày ban hành15/01/2018
      Ngày hiệu lực15/01/2018
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Quyết định 70/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Cà Mau

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Cà Mau