Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐNĐ lệ phí cấp giấy phép xây dựng Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy phép xậy dựng địa bàn Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐNĐ lệ phí cấp giấy phép xây dựng Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2014/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN
(Từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 7 năm 2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 16/BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Chín đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Tổ chức thu lệ phí

Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

2. Phạm vi và đối tượng nộp lệ phí

a) Phạm vi thu lệ phí:

- Các công trình xây dựng trên địa bàn đô thị, nông thôn thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn đô thị, nông thôn thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

b) Đối tượng nộp lệ phí:

Các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Mức thu lệ phí

a) Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/01 giấy phép.

b) Cấp giấy phép công trình khác: 150.000 đồng/01 giấy phép.

c) Gia hạn giấy phép xây dựng: 15.000 đồng/01 lần gia hạn.

4. Đối tượng không thu lệ phí

Các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo và các công trình nhà ở do tổ chức, cá nhân tài trợ từ thiện hoặc được ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng.

5. Quản lý và sử dụng lệ phí

a) Lệ phí cấp phép xây dựng là khoản thu ngân sách Nhà nước, các tổ chức thực hiện được trích 25% số tiền lệ phí thu được để chi phí cho việc cấp giấy phép xây dựng và thu lệ phí.

b) Các tổ chức thu lệ phí phải thực hiện đúng chế độ thu, nộp, sử dụng, quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 và thay thế Nghị quyết số 86/2006/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2014
Ngày hiệu lực01/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐNĐ lệ phí cấp giấy phép xây dựng Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐNĐ lệ phí cấp giấy phép xây dựng Cà Mau
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu04/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýBùi Công Bửu
       Ngày ban hành09/07/2014
       Ngày hiệu lực01/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐNĐ lệ phí cấp giấy phép xây dựng Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐNĐ lệ phí cấp giấy phép xây dựng Cà Mau