Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về lệ phí do tỉnh Cà Mau ban hành

Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về lệ phí Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND lệ phí hộ tịch trên địa bàn Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về lệ phí Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2016/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 05 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH VỀ LỆ PHÍ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Xét Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 05 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành về lệ phí; Báo cáo thẩm tra số 58/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1Sửa đổi, bổ sung 05 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành về lệ phí:

1. Khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2008 của HĐND tỉnh ban hành Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau được sửa đổi, bổ sung như sau:

“6. Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền thu lệ phí vào ngân sách nhà nước; nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật”.

2. Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh ban hành Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau được sửa đổi, bổ sung như sau:

“5. Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền thu lệ phí vào ngân sách nhà nước; nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật”.

3. Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh ban hành mức thu Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền thu lệ phí vào ngân sách nhà nước; nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật”.

4. Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh ban hành mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền thu lệ phí vào ngân sách nhà nước; nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật”.

5. Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của HĐND tỉnh về thu Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền thu lệ phí vào ngân sách nhà nước; nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về lệ phí Cà Mau


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về lệ phí Cà Mau
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu08/2016/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
     Người kýTrần Văn Hiện
     Ngày ban hành08/12/2016
     Ngày hiệu lực01/01/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2017
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về lệ phí Cà Mau

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về lệ phí Cà Mau