Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND về Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND lệ phí đăng ký kinh doanh Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về mức thu Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 25/BC-HĐND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 12 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành quy định về thu Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thu lệ phí

Các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

2. Đối tượng nộp lệ phí

a) Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã; cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hóa thông tin khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3. Mức thu lệ phí

a) Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau cấp: 150.000 đồng/1 lần cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp: 300.000 đồng/1 lần cấp.

- Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 30.000 đồng/1 lần chứng nhận.

- Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh: 3.000 đồng/1 bản.

b) Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: 15.000 đồng/1 lần cung cấp. Không thu lệ phí khi các cơ quan quản lý nhà nước có yêu cầu cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

4. Quản lý, sử dụng tiền lệ phí

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh là khoản thu của ngân sách Nhà nước, tổ chức thu lệ phí được trích 25% số lệ phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, còn 75% nộp ngân sách Nhà nước.

Tổ chức thu lệ phí thực hiện chế độ thu, nộp, sử dụng, quyết toán và công khai tài chính theo quy định hiện hành.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015 và thay thế Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2015.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, tp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2015
Ngày hiệu lực01/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cà Mau
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
      Người kýBùi Công Bửu
      Ngày ban hành30/06/2015
      Ngày hiệu lực01/08/2015
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2017
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cà Mau

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cà Mau