Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND lệ phí đăng ký kinh doanh Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2017/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 27 tháng 4 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BA (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về Dự thảo Nghị quyết về Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 33/BC-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về tổ chức thu, đối tượng nộp, mức thu và quản lý Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức thu

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Đối tượng nộp

Hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 3. Mức thu

1. Hộ kinh doanh

a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, mức thu 150.000 đồng/1 lần (một trăm năm mươi ngàn đồng);

b) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mức thu 75.000 đồng/1 lần (bảy mươi lăm ngàn đồng).

2. Hợp tác xã

a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, mức thu 150.000 đồng/1 lần (một trăm năm mươi ngàn đồng);

b) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, mức thu 100.000 đồng/1 lần (một trăm ngàn đồng);

c) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, mức thu 75.000 đồng/1 lần (bảy mươi lăm ngàn đồng);

d) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, mức thu 50.000 đồng/1 lần (năm mươi ngàn đồng).

3. Liên hiệp hợp tác xã

a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, mức thu 200.000 đồng/1 lần (hai trăm ngàn đồng);

b) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, mức thu 100.000 đồng/1 lần (một trăm ngàn đồng);

c) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên hiệp hợp tác xã, mức thu 100.000 đồng/1 lần (một trăm ngàn đồng);

d) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, mức thu 50.000 đồng/1 lần (năm mươi ngàn đồng).

Điều 4. Quản lý, sử dụng

1. Tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

2. Chi phí cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách hiện hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Ba (bất thường) thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 và thay thế Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2017
Ngày hiệu lực01/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND lệ phí đăng ký kinh doanh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND lệ phí đăng ký kinh doanh Cà Mau
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu14/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýTrần Văn Hiện
       Ngày ban hành27/04/2017
       Ngày hiệu lực01/06/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND lệ phí đăng ký kinh doanh Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND lệ phí đăng ký kinh doanh Cà Mau

           • 27/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực