Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND về Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2015/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 25/BC-HĐND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 12 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành quy định về thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thu phí

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định để giao đất, cho thuê đất và chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

2. Đối tượng nộp phí

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký, nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất hoặc cần phải thẩm định theo quy định. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

Không thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với người sử dụng đất ổn định, nay được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

3. Mức thu phí

a) Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

- Đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh tại các phường, thị trấn, mức thu 250.000 đồng/hồ sơ.

- Đất phi nông nghiệp, sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh tại các xã, mức thu 200.000 đồng/hồ sơ.

- Đất ở và các loại đất khác, mức thu bằng 80% mức thu nêu trên tương ứng với từng khu vực.

b) Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đối với tổ chức như sau:

- Đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh

Stt

Quy mô diện tích (ha)

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Diện tích dưới 0,5ha

1.000.000

2

Diện tích từ 0,5ha đến dưới 3ha

2.000.000

3

Diện tích từ 3ha đến dưới 5ha

3.000.000

4

Diện tích từ 5 ha đến dưới 10ha

4.000.000

5

Diện tích trên 10ha

6.000.000

- Đất ở và các loại đất khác, mức thu bằng 80% mức thu nêu trên tương ứng quy mô diện tích.

4. Quản lý, sử dụng tiền phí

Tổ chức thu phí được trích 90% số phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động thẩm định, còn 10% nộp ngân sách Nhà nước.

Tổ chức thu phí thực hiện chế độ thu, nộp, sử dụng, quyết toán và công khai tài chính theo quy định hiện hành.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015 và thay thế Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2015.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, tp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2015
Ngày hiệu lực01/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành30/06/2015
        Ngày hiệu lực01/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Cà Mau