Quyết định 11/2013/QĐ-UBND

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà tài sản khác Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 25/2017/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2013/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà tài sản khác Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 20 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ VÀ TÀI SẢN KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 191/TTr-STC ngày 09/8/2013 và Báo cáo thẩm định số 165/BC-STP ngày 19/7/2013 của Giám đốc S Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau:

1. Đối với nhà (có Danh mục đơn giá kèm theo - Bảng 1):

a) Kê khai lần đầu:

Đơn giá nhà xây dựng mới cho các loại nhà tại Bảng 1 nhân (x) tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà tương ứng thời gian sử dụng Bảng 2.

Bảng 2

Thời gian đã sử dụng

Nhà loại 1

Nhà loại 2

Nhà loại 3

Nhà loại 4

Nhà loại 5

- Dưới 5 năm

100%

100%

100%

100%

100%

- Từ 5 năm đến 10 năm

85%

80%

80%

65%

65%

- Trên 10 năm đến 20 năm

70%

60%

55%

35%

35%

- Trên 20 năm đến 50 năm

50%

40%

35%

25%

25%

- Trên 50 năm

30%

25%

25%

20%

20%

b) Kê khai từ lần thứ hai trở đi:

Kê khai nộp trước bạ lần thứ 2 trở đi được tính như sau:

Đơn giá nhà xây dựng mới cho các loại nhà tại Bảng 1 nhân (x) tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà tương ứng thời gian sử dụng tại Bảng 3.

Bảng 3

Thời gian đã sử dụng

Nhà loại 1

Nhà loại 2

Nhà loại 3

Nhà loại 4

Nhà loại 5

- Dưới 5 năm

95%

90%

90%

80%

80%

- Từ 5 năm đến 10 năm

85%

80%

80%

65%

65%

- Trên 10 năm đến 20 năm

70%

60%

55%

35%

35%

- Trên 20 năm đến 50 năm

50%

40%

35%

25%

25%

- Trên 50 năm

30%

25%

25%

20%

20%

Riêng đối với nhà loại 6 (nhà tạm), việc kê khai nộp trước bạ lần đầu (kể cả lần thứ 2 trở đi) được xác định như sau: thời gian sử dụng dưới 2 năm tính 100% đơn giá xây dựng mới; từ 2 năm đến 5 năm tính 60%; trên 5 năm tính 30%.

Thời gian sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ nhà đó. Trường hp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì theo năm mua nhà hoặc nhận nhà.

2. Đối với tài sản khác: giá tính lệ phí trước bạ được tính như sau:

a) Nguyên tắc xác định:

- Đối với tài sản được sản xuất tại Việt Nam, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ.

- Đối với tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi, thời gian sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mới 100%.

Trường hợp không xác định được thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó thì thời gian đã qua sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng đã qua sử dụng (85% giá trị tài sản mới).

- Đối với tài sản mua bán: giá tính lệ phí trước bạ không được thấp hơn giá ghi trên hóa đơn bán hàng hp pháp của người bán.

- Đối với tài sản tự sản xuất, chế tạo: giá tính lệ phí trước bạ không được thấp hơn giá bán theo thông báo của đơn vị sản xuất. Trường hợp tài sản tự sản xuất để tiêu dùng, thì giá tính lệ phí trước bạ không được thấp hơn giá thành sản phẩm của đơn vị sản xuất.

b) Đối vớii sản đã qua sử dụng kê khai trước bạ được quy định như sau:

Kê khai trước bạ lần đầu:

+ Tài sản mới: 100% giá trị.

+ Tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam: 85% tài sản mới.

- Kê khai lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi:

+ Thời gian đã qua sử dụng trong 1 năm: 85% tài sản mới.

+ Thời gian đã qua sử dụng trên 1 đến 3 năm: 70% tài sản mới.

+ Thời gian đã qua sử dụng từ trên 3 đến 6 năm: 50% tài sản mới.

+ Thời gian đã qua sdụng trên 6 đến 10 năm: 30% tài sản mới.

+ Thời gian đã qua sử dụng trên 10 năm: 20% tài sản mới.

c) Đơn giá tính lệ phí trước bạ (có Danh mục bảng giá kèm theo) :

Trong quá trình quản lý thu lệ phí trước bạ, trường hợp cơ quan thuế phát hiện hoặc nhận được ý kiến của tổ chức, cá nhân về giá tính lệ phí trước bạ của tài sản chưa phù hợp, hoặc chưa được quy định trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ tại Quyết định này thì Cục Thuế có ý kiến đề xuất kịp thời, chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để sửa đổi, b sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục Thuế và Thủ trưởng sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Tng Cục thuế;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tnh uỷ;
- Thường trực HĐND tnh;
- Cng Thông tin điện tử Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Cà Mau;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

DANH MỤC

BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI XE Ô TÔ; XE GẮN MÁY HAI, BA BÁNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

STT

Tên hiệu tài sản

Kí hiệu

Công suất

Nước sản xuẩt

Giá tính LPTB/1 phương tiện

A / Xe gắn máy hai, ba bánh

 

HON DA

 

 

 

 

1

Honda Aviator

 

149

n Độ

22.400.000

2

Honda @ Stream

 

125

Trung Quốc

30.000.000

3

Honda Airblade

 

108

Thái Lan

60.000.000

4

Honda Airblade

 

108

Việt Nam

30.000.000

5

Honda Airblade - FI

(JF27) TC

110

Việt Nam

37.000.000

6

Honda Airblade - FI Magnet

 

 

Việt Nam

39.000.000

7

Honda Airblade – FI Sport

 

 

Việt Nam

38.000.000

8

Honda Airblade (C) Repsol

 

108

Việt Nam

33.000.000

9

Honda Airblade F1 sơn từ tính

JF27 AIR BLADE F1

 

Việt Nam

39.000.000

10

Honda Airblade (Bản tiêu chuẩn, không tem)

JF4646 AIR BLADE F1

 

Việt Nam

36.200.000

11

Honda Airbiade (Bản cao cấp, có tem)

JF4646 AIR BLADE F1

 

Việt Nam

37.200.000

12

Honda Airblade (Bản cao cấp đặc biệt, cố tem)

JF4646 AIR BLADE F2

 

Việt Nam

38.100.000

13

Honda CKD

 

110

Việt Nam

10.000.000

14

Honda Click

 

108

Thái

40.000.000

15

Honda Click

JF18

108

Việt Nam

27.500.000

16

Honda Click Exceed (Click play)

KVBN_PLAY

110

Việt Nam

27.500.000

17

Honda Future Neo

(GT)

125

Việt Nam

24.000.000

18

Honda Icon

CB

108

Thái Lan

25.800.000

19

Honda Joying

 

125

Trung Quốc

31.700.000

20

Honda Future X đùm

 

124

Việt Nam

21.500.000

21

Honda Future X đĩa

 

124

Việt Nam

22.500.000

22

Honda Future X 1 Căm

 

124

Việt Nam

29.000.000

23

Honda Future X 1 Mâm

 

124

Việt Nam

30.000.000

24

Honda Lead JF24 (NHA96, NHB24T, R340T, Y208T2, YR303T)

 

Việt Nam

35.000.000

 

25

Honda Lead JF24

YR299

 

Việt Nam

35.500.000

26

Honda Lead

 

110

Trung Quốc

15.000.000

27

Honda Lead STD

 

100

Việt Nam

34.400.000

28

Honda Lead Magnet

 

108

Việt Nam

34.800.000

29

Honda Lead Flip GGEH61

 

108

Việt Nam

34.200.000

30

Honda Lead màu ngọc trai

 

 

Việt Nam

36.000.000

31

Honda Lead màu sơn từ tính

 

 

Việt Nam

36.500.000

32

Honda Lead màu thường

 

 

Việt Nam

35.500.000

33

Honda Master

 

125

Trung Quốc

39.000.000

34

Honda PS

 

150

Itali

100.000.000

35

Honda SCR

 

110

Trung Quốc

36.000.000

36

Honda Sdh

 

125

Trung Quốc

29.000.000

37

Honda SH 125

 

125

Việt Nam

110.000.000

38

Honda SH 125I

 

125

Việt Nam

68.000.000

39

Honda SH 150

 

150

Itali

140.000,000

40

Honda SH 150

KF11

150

Việt Nam

135.000.000

41

Honda SH 150I

 

150

Việt Nam

83.000.000

42

Honda SH (NHB25, NHB35, R350, YR303, YR320

KF14 SH150i

125

Việt Nam

66.000.000

43

Honda SH (NHB25, NHB35, R350, YR303, YR320

JF42SH125i

150

Việt Nam

75.500.000

44

Honda SH.301

 

300

Itali

176.000.000

45

Honda Shadow

AERO-750

 

Itali

260.000.000

46

Honda Spacy

 

110

Trung Quốc

24.000.000

47

Honda Spacy

 

125

Việt Nam

55.000.000

48

Honda Super Dream

 

97

Việt Nam

19.200.000

49

Honda Super STD

 

97

Việt Nam

17.500.000

50

Honda Super STD

 

110

Việt Nam

16.400.000

51

Honda Vision

JF33

 

Việt Nam

28.500.000

52

Honda Fuma

Nhập khu

125

Việt Nam

34.000.000

53

Honda Wave đùm

S110

109

Việt Nam

15.000.000

54

Honda Wave đĩa

110S

97

Việt Nam

17.500.000

55

Honda Wave

lktlz

97

Việt Nam

13.700.000

56

Honda Wave (RS) Căm

Kwy

97

Việt Nam

15.300.000

57

Honda Wave(RS) Mâm

Kwy

97

Việt Nam

17.300.000

58

Honda Wave RSX FI AT

 

(Củ)

Việt Nam

26.600.000

59

Honda Wave RSX FI AT (C)

 

(Củ)

Việt Nam

27.700.000

60

Honda Wave Alpha

 

97

Việt Nam

16.200.000

61

Honda Wave RS phanh đĩa /vành nan hoa

JC43

110

Việt Nam

16.000.000

62

Honda Wave RS mâm phanh đĩa /vành nan hoa

JC43

110

Việt Nam

18.000.000

63

Honda Wave RS phanh đĩa/ vành nan hoa

JC520 WARE RS

 

Việt Nam

18.000.000

64

Honda Wave RS vành đúc

JC520 WARE ©

 

Việt Nam

19.500.000

65

Wave S110 đùm

 

108

Việt Nam

17.000.000

66

Wave S110 đĩa

 

108

Việt Nam

18.000.000

67

WaveRS110 căm

 

108

Việt Nam

18.000.000

68

Wave RS110 mâm

 

108

Việt Nam

20.500.000

69

Wave RSX110 Cam JC52

 

108

Việt Nam

20.900.000

70

Wave RSX110 Mâm JC53

 

108

Việt Nam

21.500.000

71

Honda Wave S phanh cơ /vành nan hoa

JC521 WARE s (D)

 

Việt Nam

17.000.000

72

Honda Wave S phanh đĩa /vành nan hoa

JC521 WARE S

 

Việt Nam

18.000.000

73

Honda Wave RSV KVRV

(Mới)

97

Việt Nam

18.300.000

74

Honda Wave RSX F1 AT (vành nan hoa)

JA08 WAVE RSX FI AT

(Mới)

Việt Nam

29.600.000

75

Honda Wave RSX F1 AT (vành đúc)

JA08 WAVE RSX FI AT ©

 

Việt Nam

30.600.000

76

Honda Wave 110 RSX (vành nan hoa)

JC432 WARE RSX

 

Việt Nam

18.800.000

77

Honda Wave 110 RSX (vành đúc)

JC432 WARE RSX ©

 

Việt Nam

20.300.000

78

Honda Wave S (D) phanh cơ vành nan hoa

JC521 (D)

110

Việt Nám

17.000.000

79

Honda Wave S phanh đĩa vành nan hoa

JC521

110

Việt Nam

18.000.000

80

Honda – PCX

Prestige

125

Thái Lan

75.000.000

81

Honda – PCX

 

125

Việt Nam

58.000.000

82

Futuer F1 Cam

 

124

Việt Nam

30.000.000

83

Futuer F1 Mâm

 

124

Việt Nam

31.000.000

84.

Futuer Đĩa

 

124

Việt Nam

26.000.000

85

PCX 125

 

 

Việt Nam

52.000.000

86

LX 125IE

 

 

Việt Nam

67.900.000

87

FY 125 IE

 

 

Việt Nam

39.900.000

88

VISION

JF33 VISION

 

Việt Nam

28.500.000

89

RR150

WH150-2-2011

 

Trung Quốc

68.000.000

90

Breeze

WH150-3-2011

 

Trung Quốc

42.000.000

 

VESPA

 

 

 

 

91

Vespa LX 125 IE

125IE

125

Việt Nam

67.900

92

Liberty 125IE

125IE

125

Việt Nam

57.900

93

Veespa S125

125S

125

Việt Nam

69.500

94

Veespa S150

150S

150

Việt Nam

70.700

95

Veespa LX150 IE

150IE

150

Việt Nam

75.000

 

PIAGGIO

 

 

 

 

96

Piaggio Beverty

Beverly

125ie

Nhập khẩu

143.000.000

97

Piaggio Liberty

Liberty

125i.e-100

Việt Nam

56.800.000

98

Piaggio Liberty

Liberty

150i.e-200

Việt Nam

70.700.000

99

Piaggio Liberty

Liberty 125i.e

 

Việt Nam

54.000.000

100

Piaggio Liberty

Liberty 125 MY 2009

 

Việt Nam

4.580 USD* tỷ giá

101

Piaggio Vespa LX

Vespa LX 125 MY 2010

125

Việt Nam

64.700.000

102

Piaggio Vespa LX

Vespa LX 150 MY 2010

150

Việt Nam

78.000.000

103

Piaggio Vespa LX

Vespa LX S 125

125

Việt Nam

67.500.000

104

Piaggio Vespa LX

Vespa LX 150

150

Việt Nam

79.500.000

105

Piaggio Vespa LX

Vespa LX 125

125

Việt Nam

3.450 USD* tỷ giá

106

Piaggio Vespa LX

Vespa LX 150

150

Việt Nam

4.184 USD* t giá

107

Piaggio LX

LX125

 

Việt Nam

5.180 USD* tỷ giá

108

Piaggio LX

LX150

 

Việt Nam

5.136 USD* tỷ giá

109

Piaggio LXV

LXV125

 

Việt Nam

5.980 USD* tỷ giá

110

Piaggio LXV

LXV125i.e

 

Nhập khẩu

116.500.000

111

Piaggio RST

RST125

 

Nhập khẩu

87.500.000

112

Piaggio GTS

GTS125

 

Việt Nam

6.680 USD* tỷ giá

113

Piaggio GTS

GTS Super 125 ie

 

Nhập khẩu

131.400.000

114

Piaggio GTS

GTS Super 125 i.e.

 

Việt Nam

6,880 USD* t giá

115

Piaggio GTS

GTS Super 300

 

Việt Nam

7.808 USD* tỷ giá

116

Piaggio X7

X7MY2009

 

Việt Nam

6.480 USD* tỷ giá

117

Piaggio ZIP

ZIP 100

 

Việt Nam

1.780 USD* tỷ giá

118

Piaggio ZIP

ZIP 100

 

Nhập khẩu

34.000.000

119

Piaggio Fly

Fly 125

 

Việt Nam

2.680 USD* t giá

120

Piaggio Fly

Fiy 125

 

Nhập khẩu

51.200.000

121

Piaggio Fly

Fiy 125i.e-110

 

Việt Nam

40.000.000

122

Piaggio Fly

Fly 150i.e-310

 

Việt Nam

485.000.000

 

YAMAHA

 

 

 

 

123

Yamaha Cuxi

 

120

Việt Nam

32.000.000

124

Yamaha Cygnusz

 

125

Việt Nam

37.000.000

125

Yamaha Exciter

1S92

134

Việt Nam

33.700.000

126

Yamaha Exciter

1S94

135

Việt Nam

37.000.000

127

Yamaha Exciter RC

55P1

 

 

39.900.000

128

Yamaha Exciter R

1S9A

 

 

35.800.000

129

Yamaha Exciter GP

55P2

 

 

39.000.000

130

Yamaha Exciter

1S91 - 1S93-134

134

Việt Nam

31.300.000

131

Yamaha Exciter (côn tay)

5P71

135

Việt Nam

36.500.000

132

Yamaha Exciter Mâm

 

135

Việt Nam

36.500.000

133

Yamaha Jupiter MX

5B91

110

Việt Nam

21.600.000

134

Yamaha Jupiter MX

5B92

110

Việt Nam

22.600.000

135

Yamaha Jupiter MX

5B93

110

Việt Nam

24.500.000

136

Yamaha Jupiter MX

5B96

110

Việt Nam

24.500.000

137

Yamaha Jupiter đùm

Gravita31C1

113,7

Việt Nam

22.200.000

138

Yamaha Jupiter đĩa

Gravita31C2

113,7

Việt Nam

23.600.000

139

Yamaha Lexam

15C2

 

Việt Nam

26.500.000

140

Yamaha Lexam

15C1

 

Việt Nam

25.000.000

141

Yamaha Jupiter RC

31c3

110

Việt Nam

26.600.000

142

JUPITER 5B95

5B95

110

Việt Nam

23.900.000

143

JUPITER GRAVITAR 31C4

31C4

110

Việt Nam

24.400.000

144

JUPITER GRAVITA FI phanh đĩa

1PB2

 

Việt Nam

26.400.000

145

JUPITER FI vành đúc, phanh đĩa

IPB3

 

Việt Nam

27.700.000

146

Yamaha MIO

4P83

113,7

Việt Nam

21.000.000

147

Yamaha MIO

4P84

113,7

Việt Nam

19.000.000

148

Yamaha Mio Classico

23C1-4D11

113,7

Việt Nam

21.000.000

149

Yamaha MIO classico

4D12

113,7

Việt Nam

22.000.000

150

Yamaha MIO max

23B2

110

Việt Nam

21.300.000

151

Yamaha MIO maximo

4P82

113,7

Việt Nam

21.500.000

152

Yamaha MIO Ultimo

23B1

113

Việt Nam

20.000.000

153

Yamaha MIO Uitimo

23B3

113

Việt Nam

22.000.000

154

Yamaha Nouvo

5P11

135

Việt Nam

34.000.000

155

Yamaha Nouvo

2B56(tem nổi)

113,7

Việt Nam

25.000.000

156

Yamaha Nouvo

22S2

113,7

Việt Nam

25.500.000

157

Yamaha Nouvo (Limited)

2B56

113,7

Việt Nam

25.500.000

158

Yamaha Nouvo (Limited)

22S2

113,7

Việt Nam

29.500.000

159

Yamaha Nouvo LX

 

113

Việt Nam

29.500.000

160

Yamaha Nouvo 135

5P11-135

135

Việt Nam

38.500.000

161

Yamaha Nouvo RC

2B56(RC)

113,7

Việt Nam

29.500.000

162

NOUVO RC 1DB1

1DB1 SX

125

Việt Nam

36.900.000

163

NOUVO RC 1DB1

1DB1 RC

125

Việt Nam

37.500.000

164

NOUVO SX GP

1DB1

 

Việt Nam

36.000.000

165

NOUVO 22S2

22S2

115

Việt Nam

16.000.000

166

Yamaha Nozza

1DR1

 

Việt Nam

32.700.000

167

Yamaha Ruby

110T-8

110

Trung Quốc

17.500.000

168

Yamaha Sirius

5C61

110

Việt Nam

15.500.000

169

Yamaha Sirius

5C62

110

Việt Nam

16.500.000

170

Yamaha Sirius đùmRL

5C63

110

Việt Nam

18.000.000

171

Yamaha Sirius

5C63

110

Việt Nam

16.200.000

172

Yamaha Sirius đĩa RL

5C64

110

Việt Nam

19.000.000

173

Yamaha Sirius

5C64

110

Việt Nam

17.200.000

174

Yamaha Sirius Mâm

5C64

110

Việt Nam

21.000.000

175

Yamaha Sirius Mâm - đĩa RL

5C67

 

Việt Nam

21.000.000

176

Yamaha Sirius Mâm - đĩa RS

5C67

 

Việt Nam

21.000.000

177

Yamaha Sirius -5C6E

5C63

 

Việt Nam

17.000.000

178

Yamaha Sirius đĩa-5C6D

5C64

 

Việt Nam

18.000.000

179

Yamaha Sirius đĩa-đúc-5C6F

5C64

 

Việt Nam

20.000.000

180

Yamaha Sirius đĩa-đúc-5C6G

5C64

 

Việt Nam

20.300.000

18!

Yamaha Taurus

Thng đĩa

110

Việt Nam

15.000.000

182

Yamaha Taurus

S3 đĩa mới

 

Việt Nam

15.800.000

183

Yamaha Taurus

16S1 đĩa

 

Việt Nam

15.800.000

184

Yamaha Taurus

S6 đùm mới

 

Việt Nam

15.000.000

185

Yamaha Taurus

16S2 đùm

 

Việt Nam

14.500.000

186

Yamaha Taurus

16S2 cơ

 

Việt Nam

14.800.000

187

Yamaha IKD

 

110

Việt Nam

7.800.000

188

Yamaha Taurus - Phanh cơ

16SC

 

Việt Nam

15.390.000

189

Yamaha Taurus - phanh đĩa

16SB

 

Việt Nam

16.390.000

190

Yamaha Luvias

44S1

 

Việt Nam

26.000.000

191

Yamaha Gravita đĩa

31C2

 

Việt Nam

24.400.000

 

SUZUKI

 

 

 

 

192

Suzuki - SkyDrive

 

125

Việt Nam

24.500.000

193

Suzuki Amity

 

125

Việt Nam

25.900.000

194

Suzuki GZ125HS

 

124

Trung Quc

39.500.000

195

Suzuki Hayate UW

UW 125S

125

Việt Nam

22.800.000

196

Suzuki Hayate UW

UW 125SC

125

Việt Nam

23.800.000

197

Suzuki Hayate Night Rider UW

UW125-ZSC

125

Việt Nam

24.000.000

198

Suzuki Hayate

SS125

 

Việt Nam

26.500.000

199

Suzuki Hayate

SS125

 

Việt Nam

27.000.000

200

Suzuki Shogun

FD 125 XSD

125

Việt Nam

16.500.000

201

Suzuki Smash FK

FK110SCD

110

Việt Nam

17.600.000

202

Suzuki Smash Revo FK

FK110D

110

Việt Nam

14.900,000

203

Suzuki Smash Revo FK

FK110SD

110

Việt Nam

15.900.000

204

Suzukì Smash Revo Night FK

FK110-ZSD

110

Việt Nam

16.100.000

205

Suzuki X-Bike FL

FL125SD

125

Việt Nam

21.300.000

206

Suzuki X-Bike FL

FL125CD

125

Việt Nam

22.300.000

207

Suzuki X-Bike FL

FL125 ZSCD

125

Việt Nam

22.600.000

208

Suzuki X-Bike (Vành căm)

FL 125SD

125

Việt Nam

21.500.000

209

Suzuki X-Bike (Vành Đúc)

FL125CD

125

Việt Nam

22.800.000

210

Suzuki X-Bike Night Rider

FL125-ZSCD

125

Việt Nam

23.000.000

 

ATTLIA

 

 

 

 

211

Attila - Vua

 

111

Việt Nam

33.000.000

212

Attila - Victoria

VTV4 thắng đùm

 

Việt Nam

24.500.000

213

Attila - Victoria

VTV3 thắng đĩa

 

Việt Nam

27.000.000

214

Attila - Victoria

VT7-VTA

125

Việt Nam

27.400.000

215

Attila - Victoria - M9P

VT1 - VT8

125

Việt Nam

26.700.000

216

Attila - Victoria - M9R

VT2-VT9

125

Việt Nam

24.700.000

217

Attila - VT2

VT2

125

Việt Nam

23.000.000

218

Attila - VT3 (mới)

VT3

125

Việt Nam

29.000.000

219

Attila - VT4 (mới)

VT4

125

Việt Nam

27.000.000

220

Attila - VT5

VT5

125

Việt Nam

30.900.000

221

Attia - VT5 -Elizabeth

VT5-VTB

125

Việt Nam

30.900.000

222

Attila - VT6 -Elizabeth

VT6-VTC

125

Việt Nam

28.900.000

223

Attila - VT7

VT7

125

Việt Nam

23.500.000

224

Attila - VT8

VT8

125

Việt Nam

22.900.000

225

Attila - VT9

VT9

125

Việt Nam

20.900.000

226

Attila Victoria

VTG

125

Việt Nam

23.000.000

227

Attila - VTA

VTA

125

Việt Nam

23.500.000

228

Attila

KAS

125

Việt Nam

21.500.000

229

Attila

KAT

125

Việt Nam

22.500.000

230

Attila

VTK

125

Việt Nam

29.000.000

231

Attila

VTV

125

Việt Nam

27.000.000

232

Attila

VUC

125

Việt Nam

33.000.000

233

Attila

VUD

125

Việt Nam

31.000.000

234

Attila Passinh -EFI

 

 

Việt Nam

25.500.000

 

FUSIN

 

 

 

 

235

Fusin

C100-L

100

Việt Nam

19.400.000

236

Fusin

 

50

Việt Nam

9.000.000

237

Fusin

C110-zs

110

Việt Nam

20.400.000

238

Fusin (neo)

 

110

Việt Nam

10.500.000

239

Fusin (RS)

 

110

Việt Nam

7.500.000

240

Fusin (tay ga) Airbiade

C110-zs

110

Việt Nam

19.400.000

241

Fusin (tay ga) Exciter

 

110

Việt Nam

19.400.000

242

Fusin (tay ga) X-star

 

110

Việt Nam

19.400.000

243

Fusin (Wave 100S)

 

110

Việt Nam

9.500.000

244

Fusin (Wave RS)

 

110

Việt Nam

9.600.000

 

CÁC LOẠI XE KHÁC

 

 

 

 

245

@ xtrem

 

110

Việt Nam

5.000.000

246

Acestar click

 

110

Việt Nam

13.500.000

247

Acuma

 

100

Việt Nam

6.000.000

248

Aduka

 

110

Việt Nam

6.500.000

249

Ailes

 

110

Việt Nam

9.500.000

250

Ala Vispo

ZN125T-F

125

Nam Phi

29.500.000

251

Ala Freccia

AL150T-18

150

Nam Phi

30.500.000

252

Ala Pisa

ZN150-9

150

Nam Phi

30.000.000

253

Ala Roma

AL150T-5A

150

Nam Phi

30.000.000

254

Algent New (đĩa)

 

110

Việt Nam

14.000.000

255

Amgio

 

100

Việt Nam

8.000.000

256

Andzo

 

110

Việt Nam

6.500.000

257

Angel (đùm)

VD4

110

Việt Nam

12.900.000

258

Angel (đĩa)

EZ (VDA)

110

Việt Nam

13.200.000

259

Angel (đùm)

EZ (VDB)

110

Việt Nam

11.700.000

260

Angel +EZ110

VD3

110

Việt Nam

13.900.000

261

Angenla

 

110

Việt Nam

16.500,000

262

Anssi

 

110

Việt Nam

7.400.000

263

Anwen

C110

110

Việt Nam

10.200.000

264

Aponi

 

110

Việt Nam

8.000.000

265

Aprilia-Mojitocustom

 

124

Italia

72.000.000

266

Arigato

 

110

Việt Nam

6.200.000

267

Arrow

 

109

Việt Nam

7.000.000

268

Ashita

 

110

Việt Nam

6.500.000

269

Asiana

 

110

Việt Nam

6.000.000

270

ASYW

 

50

Việt Nam

10.000.000

271

Asyw

 

110

Việt Nam

5.700.000

272

Asyw

 

100

Việt Nam

5.600.000

273

Aurec

 

110

Việt Nam

6.900.000

274

Auric

 

110

Việt Nam

7.500.000

275

Auriga

 

107

Việt Nam

9.000.000

276

Avarice

 

110

Việt Nam

6.000.000

277

Avona

 

110

Việt Nam

12.200.000

278

Astrea

 

110

Việt Nam

5.200.000

279

Awa

 

102

Việt Nam

5.600.000

280

Azonal

 

110

Việt Nam

5.000.000

281

Backhand

 

110

Việt Nam

12.500.000

282

Balmy

 

110

Việt Nam

6.500.000

283

Bazan

 

110

Việt Nam

6.500.000

284

Begin

 

110

Việt Nam

7.000.000

285

Belle

 

110

Việt Nam

9.000.000

286

Benqi

 

110

ViệtNam

5.500.000

287

Benqi

 

110

Trung Quốc

8.500.000

288

Bestfaiky

 

108

Việt Nam

7.600.000

289

Bizil

 

110

Việt Nam

6.000.000

290

Bonny

 

108

Việt Nam

7.000.000

291

Boss City

 

110

Việt Nam

8.600.000

292

Boss

 

97

Việt Nam

8.600.000

293

Butan

 

110

Việt Nam

7.000.000

294

Calix

 

110

Việt Nam

5.000.000

295

Canaby

 

110

Việt Nam

7.300.000

296

Capstan

 

110

Việt Nam

5.000.000

297

Cavalry

 

110

Việt Nam

6.000.000

298

Cavolry

 

107

Việt Nam

6.000.000

299

Cfmoto-150-5A

 

152,7

Trung Quốc

39.000.000

300

Charm

 

110

Việt Nam

9.800.000

301

Ciriz

 

110

Việt Nam

7.000.000

302

[email protected]

 

110

Việt Nam

5.500.000

303

Citis C110

 

110

Việt Nam

5.500.000

304

Citikorev

 

 

Việt Nam

5.500.000

305

CitiCup

 

110

Việt Nam

7.000.000

306

Citinew

 

107

Việt Nam

5.500.000

307

Cityamaha

 

125

Việt Nam

6.900.000

308

Comely

 

110

Việt Nam

9.000.000

309

Cpi

 

110

Việt Nam

9.500.000

310

Cubtom

 

125

Trung Quốc

15.000.000

311

Cupmotor

 

110

Việt Nam

8.000.000

312

CLASSICO-23C1

23C1

115

Việt Nam

24.000.000

313

CUXI

1DW1

101,8

Việt Nam

19.000.000

314

Union 125,150

 

 

Hàn Quốc

7.000.000

315

Daehan 125, 150

 

 

Hàn Quốc

7.000.000

316

Daehan Smart 125

 

 

Hàn Quốc

7.000.000

317

Daehan 100, SM 100

 

 

Hàn Quốc

6.200.000

318

Daehan Nova 110 (1)

 

 

Hàn Quổc

9.300.000

319

Daehan Nova 110(2)

 

 

Hàn Quốc

9.000.000

320

Daehan II

Kiểu dáng Dream

 

Hàn Quốc

6.200.000

321

Daehan II (RS)

 

 

Hàn Quốc

7.500.000

322

Daehan II (SI)

 

 

Hàn Quốc

8.300.000

323

Daehan Super (DR)

 

 

Hàn Quốc

8.300.000

324

Daemaca

 

110

Việt Nam

7.900.000

325

Daemaco

X110

110

Việt Nam

7.700.000

326

Daemot

 

110

Việt Nam

6.400.000

327

Daelimi

 

50

Việt Nam

7.500.000

328

Daelimckd

 

 

Việt Nam

8.000.000

329

Daimu

 

110

Việt Nam

8.000.000

330

Damsan

 

110

Việt Nam

7.000.000

331

Dance 100

 

100

Việt Nam

11.900.000

332

Dance 110 (đĩa)

 

110

Việt Nam

13.000.000

333

Daneo

 

100

Việt Nam

9.500.000

334

Dany

 

107

Việt Nam

6.500.000

335

Dayang Koreaciti

 

108,9

Trung Quốc

18.000.000

336

Dazan

 

110

Việt Nam

8.500.000

337

Dazan

 

110

Trung Quốc

11.200.000

338

Deamot

 

100

Việt Nam

6.700.000

339

Deamu

 

110

Việt Nam

9.500.000

340

Didia

 

110

Việt Nam

5.000.000

341

Diamond Blue

 

125

Việt Nam

16.000.000

342

Dkao

 

110

Việt Nam

7.200.000

343

Dona

 

100

Trung Quc

6.700.000

344

Drama

 

110

Việt Nam

5.500.000

345

Drao

 

107

Việt Nam

6.500.000

346

Durab

 

110

Việt Nam

6.500.000

347

Dyor 100-110

 

100-110

Việt Nam

5.000.000

348

Dyor150

 

150

Việt Nam

13.000.000

349

DyorNeo

 

110

Việt Nam

9.000.000

350

Dyor Rs

 

110

Việt Nam

8.800.000

351

Dyor W

 

110

Việt Nam

8.000.000

352

Elated

 

110

Việt Nam

9.500.000

353

Elegant EZ đĩa

 

 

Việt Nam

13.600.000

354

Elegant EZ đùm

 

 

Việt Nam

12.100.000

355

Elegant II

IISAF

 

Việt Nam

10.600.000

356

Elgo

 

110

Việt Nam

8.200.000

357

Elgo

 

110

Trung Quốc

9.500.000

358

Enjoy

 

125

Việt Nam

20.400.000

359

[email protected]

 

150

Việt Nam

12.600.000

360

ETS

50-1

50

Việt Nam

7.000.000

361

Excel II

VSR

125

Việt Nam

35.500.000

362

Excel II

VS5

150

Việt Nam

37.200.000

363

Famyla

 

110

Việt Nam

7.000.000

364

Fandar

 

110

Việt Nam

6.000.000

365

Fashion 110-100

 

100-110

Việt Nam

5.800.000

366

Fashion 100 HM, 100LF

 

100

Việt Nam

5.000.000

367

Fashion 125

 

125

Việt Nam

8.000.000

368

Favour Neo

 

110

Việt Nam

7.500.000

369

Favour Rs, W

 

110

Việt Nam

7.000.000

370

Felican

 

107

Việt Nam

6.000.000

371

Ferour

 

110

Việt Nam

6.000.000

372

Ferroli Neo

 

110

Việt Nam

6.500.000

373

Ferroli Rs

 

110

Việt Nam

6.200.000

374

Ferroli W

 

50

Việt Nam

6.200.000

375

Ferrolt

 

50

Việt Nam

6.000.000

376

Fervor

 

50-1

Việt Nam

7.500.000

377

Ficity

 

110

Việt Nam

7.500.000

378

Fiddle II

SYM

125

Trung Quốc

18.300.000

379

Finehand

 

110

Việt Nam

8.500.000

380

Fiogodx

 

110

Việt Nam

7.500.000

381

Fivemost

 

110

Việt Nam

10.000.000

382

Flame

 

125

Việt Nam

13.000.000

383

Fondara C110

 

 

Việt Nam

5.200.000

384

Fondara C50

 

 

Việt Nam

5.200.000

385

For Neva

 

110

Trung Quốc

9.000.000

3 86

Force

 

125

Việt Nam

13.000.000

387

Forehand

 

107

Việt Nam

8.000.000

388

Forneva

 

110

Trung Quốc

15.500.000

389

Freeway

 

110

Việt Nam

7.500.000

390

Fretway

 

50

Việt Nam

7.800.000

391

Friendway

 

110

Việt Nam

5.000.000

392

FS Rosi

 

102

Việt Nam

4.800.000

393

Fujikl

 

110

Việt Nam

6.000.000

394

Funeomoto

 

100

Việt Nam

6.400.000

395

Funeomoto

 

110

Việt Nam

8.000.000

396

Funida

 

107

Việt Nam

6.000.000

397

Futirfi

 

110

Việt Nam

7.000.000

398

Galaxy

 

110

Việt Nam

9.200.000

399

Ganassi (Wave)

 

110

Việt Nam

8.400.000

400

Ganassi Neo

 

110

Nhật

11.000.000

401

Genzo

 

110

Việt Nam

7.000.000

402

Glad

 

110

Việt Nam

6.500.000

403

Gsim

 

110

Việt Nam

9.000.000

404

Guida

 

110

Việt Nam

7.500.000

405

Guiđa

 

50

Việt Nam

8.000.000

406

Halim 50

 

50

Việt Nam

10.000.000

407

Hamada

 

110

Việt Nam

7.000.000

408

Hamco

 

110

Việt Nam

6.700.000

409

Hand @

 

108

Việt Nam

13.500.000

410

Handle

 

100

Việt Nam

6.400.000

411

Handle

 

110

Việt Nam

8.500.000

412

Hanwon

 

110

Việt Nam

7.000.000

413

Harmony

 

110

Việt Nam

5.500.000

414

Havico

 

110

Việt Nam

10.500.000

415

HD Moto

 

110

Việt Nam

7.500.000

416

HDMALAI

 

110

Việt Nam

6.000.000

417

HDNDA Hamoto

 

50

Việt Nam

10.500.000

418

HDNDA Taivvan

 

110

Việt Nam

5.500.000

419

Hecmev

 

107

Việt Nam

6.000.000

420

Hello @

 

110

Việt Nam

6.500.000

421

Henge Neo

 

110

Việt Nam

6.000.000

422

Henge Rs, W

 

110

Việt Nam

5.700.000

423

Hoiidax

 

110

Việt Nam

5.900.000

424

Hoivdathailan

 

110

Việt Nam

5.900.000

425

Hon Day

 

110

Việt Nam

9.000.000

426

HDNDA Taivvan

 

110

Việt Nam

9.000.000

427

Hondu Damsel

 

110

Việt Nam

6.000.000

428

Honlei Vamai-Ia

 

 

Việt Nam

5.100.000

429

Honlei

 

110

Trung Quốc

15.500.000

430

Honlei

 

100

Việt Nam

5.500.000

431

Honlei citis

Honlei

 

Việt Nam

4.300.000

432

Honlei Fondars

C50

50

Việt Nam

5.500.000

433

Honlei Kwashaki

Honlei

 

Việt Nam

6.000.000

434

Honlio

 

102

Việt Nam

5.600.000

435

Honnok

 

102

Việt Nam

5.600.000

436

Honor

 

110

Việt Nam

8.500.000

437

Honpar

 

110

Việt Nam

7.000.000

438

Honsha

 

100-110

Việt Nam

6.400.000

439

Huasha

 

50

Trung Quốc

10.000.000

440

Hundacpi

 

110

Việt Nam

6.400.000

441

Hundacpi

 

100

Việt Nam

6.400.000

442

Hundajapa

 

110

Việt Nam

7.000.000

443

Hundasu

 

110

Việt Nam

5.900.000

444

Imoto

 

110

Việt Nam

5.300.000

445

Japa – cup

 

50

Việt Nam

6.000.000

446

Jamoto

 

110

Việt Nam

11.000.000

447

Jamoto

 

100

Việt Nam

6.400.000

448

Japamdl City

 

110

Việt Nam

6.500.000

449

Japato

 

107

Việt Nam

6.000.000

450

Jargon

 

110

Việt Nam

6.500.000

451

Jarper Neo

 

50

Việt Nam

9.200.000

452

Jarper Rs

 

110

Việt Nam

8.500.000

453

Jarper W

 

110

Việt Nam

8.000.000

454

Jiulong

 

97

Việt Nam

5.400.000

455

Jockey (đĩa)

 

125

Việt Nam

27.000.000

456

Jockey Đùm

 

125

Việt Nam

25.500.000

457

JoIimoto

 

110

Việt Nam

5.200.000

458

Joshida

 

50

Nhật

8.000.000

459

Joyride

SYM

111

Đài Loan

30.000.000

460

Jumpeti

 

110

Việt Nam

6.000.000

461

Juniki

 

110

Việt Nam

5.000.000

462

Kaiser

 

110Z

Việt Nam

8.000.000

463

Kaisym

 

110

Việt Nam

7.000.000

464

Kapala

 

110

Việt Nam

5.500.000

465

Kashahi

 

110

Việt Nam

6.500.000

466

Kawa

 

110

Việt Nam

7.000.000

467

Kawafuny mâm đùm

Livico

50-100

Việt Nam

9.600.000

468

Kawasaki Boss

 

174

Thái Lan

90.000.000

469

Kwashaki C110

 

110

Việt Nam

5.200.000

470

Kwashaki C50

 

 

Việt Nam

5.200.000

471

Kazu

 

110

Việt Nam

7.000.000

472

Keeway

 

100

Việt Nam

8.100.000

473

Kenbo Rs

 

110

Việt Nam

7.200.000

474

Kenbo Wave

 

110

Việt Nam

6.200.000

475

Kenli

 

110

Việt Nam

7.200.000

476

Kiavew

 

108

Việt Nam

6.500.000

477

Kinen

 

110

Việt Nam

6.500.000

478

Kitafu

 

110

Việt Nam

7.000.000

479

Koreaciti

Dayang

110

Việt Nam

9.500.000

480

Koresiam

 

110

Việt Nam

7.000.000

481

Kosumi

 

110

Hàn Quốc

8.000.000

482

Kosutai

 

110

Hàn Quốc

8.000.000

483

Kozata Neo

 

110

Việt Nam

9.500.000

484

Kozata Rs

 

110

Việt Nam

8.000.000

485

Kozata W

 

110

Việt Nam

7.800.000

486

Kozumi

 

110

Việt Nam

5.000.000

487

Kshahi

 

110

Việt Nam

5.000.000

488

Kumco (candy)

 

111,7

Việt Nam

20.000.000

489

Candy

 

49,5

Việt Nam

16.800.000

490

Kwasakki

Honlei

 

 

4.600.000

491

Kymco (candy)

 

50

Việt Nam

16.800.000

492

Ladalad

 

110

Việt Nam

6.000.000

493

Lenova

 

100

Việt Nam

6.400.000

494

Lenova

 

110

Việt Nam

6.000.000

495

LFM

XI00

100

Việt Nam

5.200.000

496

Lifan

 

125

Trung Quốc

16.000.000

497

Lifan

 

150

Trung Quốc

22.000.000

498

Linda-lifan

 

110

Việt Nam

8.500.000

499

Littecub Japan

 

50

Việt Nam

10.000.000

500

Linmax Anpha

 

110

Việt Nam

7.900.000

501

Linmax Neo

 

110

Việt Nam

9.500.000

502

Livico

 

97

Việt Nam

11.000.000

503

Lipan

 

125

Việt Nam

9.500.000

504

Lurit

 

107

Việt Nam

5.700.000

505

Luxaky

 

107

Việt Nam

7.200.000

506

Luxary

 

50

Việt Nam

7.000.000

507

Luxary W

 

108

Việt Nam

6.500.000

508

Luyray

 

110

Thái Lan

8.500.000

509

LX Moto

 

110

Việt Nam

5.000.000

510

Mamora

 

107

Việt Nam

5.000.000

511

Masta

 

110

Việt Nam

6.500.000

512

Max III Plus

C50

50-100

Việt Nam

6.700.000

513

Max Thai

 

50-100

Việt Nam

9.000.000

514

Max wel

 

50-100

Việt Nam

6.700.000

515

Maxway

 

110

Việt Nam

5.000.000

516

Medal

110MX

110

Việt Nam

5.000.000

517

Micado

 

110

Trung Quốc

9.000.000

518

Micado

 

110

Thái Lan

7.200.000

519

Micado

 

102

Việt Nam

5.400.000

520

Moda

 

110

Việt Nam

11.500.000

521

Moto star (đùm)

 

110

Việt Nam

13.500.000

522

Motorsim

 

110

Việt Nam

6.500.000

523

Mssye

 

108

Việt Nam

8.000.000

524

Myway

 

110

Việt Nam

9.000.000

525

NadaMoto

 

107

Việt Nam

6.500.000

526

Nagaki

 

125

Việt Nam

7.000.000

527

Nagaki

 

110

Trung Quốc

11.000.000

528

Nagaki

 

110

Việt Nam

6.800.000

529

Nagaki

 

50

Việt Nam

10.000.000

530

Nagaki

 

125

Việt Nam

7.000.000

531

Nagoasi

 

110

Việt Nam

5.500.000

532

Nakado

 

110

Việt Nam

6.000.000

533

Nakary

 

107

Việt Nam

7.600.000

534

Nakasei

 

110

Việt Nam

8.000.000

535

Nassa

 

110

Việt Nam

5.000.000

536

Nassza Neo

 

110

Việt Nam

6.800.000

537

Nassza Rs

 

110

Việt Nam

6.000.000

538

Nassza W

 

110

Việt Nam

6.000.000

539

Naval

 

50

Việt Nam

7.000.000

540

Neo Kmaraki

 

100

Việt Nam

6.500.000

541

Neo moto (Neo)

 

110

Việt Nam

9.500.000

542

Neo moto (W)

 

110

Việt Nam

8.000.000

543

Neomoto

 

100

Việt Nam

6.400.000

544

Neva

 

110

Việt Nam

10.500.000

545

New Kawa

 

110

Việt Nam

9.000.000

546

New moto star

 

110

Việt Nam

13.700.000

547

New VMC

 

110

Trung Quốc

12.500.000

548

New VMC

 

108

Việt Nam

8.000.000

549

New wave

 

110

Việt Nam

7.500.000

550

Newei

 

110

Việt Nam

5.500.000

551

Newsim

 

110

Việt Nam

6.500.000

552

Nixina

 

102

Việt Nam

5.200.000

553

Noble

 

110

Việt Nam

7.900.000

554

Nomuza

 

110

Việt Nam

9.500.000

555

Nomuza

 

100

Việt Nam

6.400.000

556

Olimpio

 

110

Việt Nam

6.000.000

557

Oriental

 

100

Việt Nam

6.400.000

558

Origin

 

110

Việt Nam

6.500.000

559

Oyem

 

100

Việt Nam

5.000.000

560

Parisa

 

107

Việt Nam

9.000,000

561

Parisa W

 

108

Việt Nam

6.500.000

562

Parixa Rs

 

110

Việt Nam

6.500.000

563

Parixa W

 

110

Việt Nam

6.500.000

564

Passion

 

50

Việt Nam

6.500.000

565

Pelican

 

50

Việt Nam

7.000.000

566

Penman

 

110

Việt Nam

7.000.000

567

Piogodx

 

110

Việt Nam

7.500.000

568

Pisto

 

110

Việt Nam

10.500.000

569

Pitury

 

110

Việt Nam

7.000.000

570

Plassma Rs

 

110

Việt Nam

9.500.000

571

Platco

 

110

Việt Nam

6.500.000

572

Pluco

 

110

Việt Nam

6.000.000

573

Polir

 

100

Việt Nam

5.000.000

574

Polish

 

110

Việt Nam

6.000.000

575

Prase

 

110

Việt Nam

5.000.000

576

Preacim il

 

100

Việt Nam

7.000.000

577

Prealm W

 

110

Việt Nam

6.400.000

578

Present

 

110

Việt Nam

7.000.000

579

Rima

 

 

Việt Nam

5.200.000

580

Prime

 

110

Trung Quốc

7.000.000

581

Promoto

 

110

Trung Quốc

9.000.000

582

Promoto

 

110

Hàn Quốc

8.300.000

583

Promoto

 

110

Việt Nam

7.000.000

584

Proud

 

110

Việt Nam

7.000.000

585

PS Motor

 

110

Việt Nam

7.500.000

586

Pulai

 

110

Việt Nam

6.500.000

587

Putrer

 

110

Trung Quốc

6.000.000

588

Qunimex

 

110

Việt Nam

5.000.000

589

Rebel

 

110

Việt Nam

14.000.000

590

Rebel

 

125

Việt Nam

27.000.000

591

Rebel USA CB 125 R

 

125

Việt Nam

27.000.000

592

Rebel sport

 

170

Việt Nam

33.800.000

593

Rebel USA

 

150

Mỹ

52.000.000

594

Rebelusa

 

150

Trung Quốc

26.500.000

595

Reionada

 

110

Việt Nam

5.900.000

596

Rendo

 

110

Việt Nam

9.800.000

597

Repat

 

110

Việt Nam

7.000.000

598

Repsol

 

110

Việt Nam

8.000.000

599

Retot

 

100

Việt Nam

9.500.000

600

Rooney

 

110

Việt Nam

6.500.000

601

Rosie Anpha

 

110

Việt Nam

7.900.000

602

Rosie Neo

 

110

Việt Nam

9.500.000

603

Rupi

 

110

Việt Nam

7.000.000

604

Rxim

 

110

Việt Nam

7.000,000

605

S.Phonda

 

125

Việt Nam

34.900.000

606

Sadoka

 

100

Việt Nam

6.400.000

607

Sadoka

 

102

Việt Nam

7.800.000

608

Sagawa

 

110

Việt Nam

6.500.000

609

Saka

 

110

Việt Nam

6.000.000

610

Salut

SA2

100

Việt Nam

9.800.000

611

Samwei

 

110

Việt Nam

8.000.000

612

Sapphire

 

125

Việt Nam

25.500.000

613

Sasuna

 

110

Việt Nam

7.000.000