Quyết định 09/2016/QĐ-UBND

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe gắn máy hai, ba bánh ban hành theo Quyết định 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe gắn máy hai ba bánh Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 25/2017/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2016/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe gắn máy hai ba bánh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2016/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀO DANH MỤC BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI XE Ô TÔ; XE GẮN MÁY HAI, BA BÁNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2013/QĐ-UBND NGÀY 20/9/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 84/TTr-STC ngày 22/4/2016 và Báo cáo thẩm định số 119/BC-STP ngày 20/4/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe gắn máy hai, ba bánh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng.

STT

TÊN HIỆU TÀI SẢN

SỐ LOẠI

QUY CÁCH

NƯỚC SX

Giá tính LPTB/1 phương tiện

1

Xe ô tô BMW

I8-2015

4 chỗ - 1499cc

Đức

6.663.000.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục QL Giá - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;

- PVPUBND tỉnh (Th);
- Phòng Kinh tế (Tu 4/08);
- Lưu: VT.Tr 67/4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2016
Ngày hiệu lực08/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2016/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe gắn máy hai ba bánh Cà Mau


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/2016/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe gắn máy hai ba bánh Cà Mau
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýLâm Văn Bi
       Ngày ban hành28/04/2016
       Ngày hiệu lực08/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 09/2016/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe gắn máy hai ba bánh Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2016/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe gắn máy hai ba bánh Cà Mau