Quyết định 23/2008/QĐ-UBND

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Cà Mau

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2008/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2008/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 479/LĐTBXH ngày 15/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý các công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - TB&XH;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh Cà Mau;
- CV các khối;
- Lưu: VT, VXT-Li16.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Minh Thành

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Cà Mau)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Công trình ghi công liệt sĩ là những công trình lịch sử cách mạng nhằm mục đích lưu giữ hài cốt, lưu trữ thông tin cơ bản về liệt sĩ hoặc kỷ niệm những chiến công oanh liệt đã diễn ra trong các giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập tự do cho Tổ quốc, đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bao gồm:

- Nhà bia ghi danh liệt sĩ ở xã, phường, thị trấn;

- Bia, đài tưởng niệm chiến công;

- Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ;

- Nghĩa trang liệt sĩ huyện, thành phố và tỉnh.

Điều 2. UBND tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia tìm kiếm, phát hiện và cung cấp thông tin về mộ, hài cốt liệt sĩ.

Điều 3. Kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ từ nguồn ngân sách nhà nước các cấp, huy động sự đóng góp từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Chương II

PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ

Điều 4. Đối với nghĩa trang liệt sĩ các huyện: Thới Bình, Đầm Dơi, U Minh,Trần Văn Thời, Cái Nước và Năm Căn do UBND các huyện trực tiếp quản lý đầu tư xây dựng nâng cấp, tu sửa và tổ chức các lễ viếng vào những dịp lễ hội.

Điều 5. Sở Lao động - Thương binh và xã hội chịu trách nhiệm quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nghĩa trang 10 (mười) liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai và các đài tưởng niệm khác theo phân cấp của UBND tỉnh và trực tiếp quản lý đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu sửa và tổ chức các lễ viếng của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể khi cần thiết.

Điều 6. Đối với nhà bia ghi danh liệt sĩ ở địa phương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giao trách nhiệm cho UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý tu bổ, nâng cấp và tổ chức các lễ viếng vào những dịp lễ hội.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, đầu tư xây dựng Đài tưởng niệm, Nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện, thành phố thuộc địa giới hành chính của đơn vị mình và các công trình khác theo phân cấp của UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý nhà bia ghi danh liệt sĩ ở xã, phường, thị trấn thuộc địa giới hành chính của đơn vị mình.

Hộ gia đình chịu trách nhiệm quản lý mộ liệt sĩ chôn cất trên khuôn viên đất của hộ gia đình.

Chương III

NHIỆM VỤ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ CỦA CƠ QUAN LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CÁC CẤP

Điều 7. Xây dựng nội quy hoạt động cho từng nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ, lập sổ theo dõi các yếu tố hiện có và bổ sung (nếu có) về các liệt sĩ và liệt sĩ là các vị cách mạng tiền bối. Đồng thời lập sơ đồ mộ chí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, thăm viếng của nhân dân.

Điều 8. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ việc tổ chức trọng thể các lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ của Đảng, Nhà nước, mặt trận, đoàn thể và nhân dân vào các dịp lễ, tết, dịp kỷ niệm các ngày truyền thống lịch sử của đất nước và của địa phương.

Điều 9. Tổ chức thường xuyên việc làm sạch đẹp nghĩa trang, mộ, công trình ghi công liệt sĩ và hướng dẫn người thân của liệt sĩ trong việc thăm viếng, tìm kiếm mộ phần liệt sĩ.

Điều 10. Trùng tu, tôn tạo nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ:

1. Hàng năm, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội giúp UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau; UBND các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch đầu tư để trùng tu, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương, trình HĐND cấp huyện và cấp tỉnh ra Nghị quyết để UBND cùng cấp quyết định đầu tư.

2. Đối với những hạng mục công trình mà ngân sách địa phương gặp khó khăn, không có khả năng cân đối; cần đề nghị nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ phải gởi kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vào đầu tháng 10 năm trước để được tổng hợp trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cân đối và hỗ trợ

Chương IV

KINH PHÍ ĐẢM BẢO CHO CÔNG TÁC MỘ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ

Điều 11: Ngân sách địa phương chi các nội dung sau:

1. Ngân sách tỉnh đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ ngoài danh mục ngân sách Trung ương đầu tư hỗ trợ được quy định tại Điều 10 của Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.

2. Ngân sách huyện, thành phố chi cho việc tổ chức lễ, bàn giao, đón nhận hài cốt liệt sĩ và các chi phí quản lý, giữ gìn, chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

3. Ngân sách xã, phường, thị trấn chi cho việc quản lý, giữ gìn, chăm sóc các nhà bia ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ xây dựng ở gia đình.

Chương V

THĂM VIẾNG, DI CHUYỂN MỘ LIỆT SĨ

Điều 12. Quy định về việc thăm viếng, di chuyển mộ liệt sĩ:

1. UBND tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tạo điều kiện và giúp đỡ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

2. Thủ tục thăm viếng và di chuyển mộ:

a. Đi thăm mộ liệt sĩ:

- UBND xã, phường căn cứ tình hình cụ thể cấp giấy giới thiệu cho thân nhân liệt sĩ đi thăm mộ.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi quản lý mộ liệt sĩ tiếp, hướng dẫn gia đình thăm mộ và trình UBND huyện giải quyết trợ cấp ăn, nghỉ và tiền tàu, xe cho thân nhân liệt sĩ theo quy định.

b. Di chuyển hài cốt:

- Trường hợp thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét trình UBND huyện giải quyết các thủ tục cho di dời.

- Khi đưa hài cốt về địa phương: nếu chôn cất tại gia đình hoặc đưa vào nghĩa trang liệt sĩ thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ trình UBND huyện chi trả trợ cấp di chuyển hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Điều 13. Kinh phí hỗ trợ cho thân nhân liệt sĩ:

Thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ kinh phí thăm viếng và di chuyển hài cốt liệt sĩ được quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội và Tài chính.

Chương VI

TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ

Điều 14. Đối với nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và nghĩa trang 10 liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai được bố trí tối đa 04 định suất biên chế sự nghiệp để trông coi bảo vệ, trồng và chăm sóc cây, hoa cảnh.

Điều 15. Các nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xây dựng tại trung tâm huyện. UBND các huyện, thành phố giao trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý, được bố trí tối đa 02 định suất sự nghiệp trực tiếp quản lý, chăm sóc cây, hoa cảnh nghĩa trang.

Điều 16. Đối với các nhà bia ghi danh liệt sĩ và mộ liệt sĩ chôn cất ở gia đình, UBND xã, phường, thị trấn giao trách nhiệm cho bộ phận cán bộ làm công tác văn hóa - xã hội (Thương binh và Xã hội) trực tiếp theo dõi quản lý, đề xuất các giải pháp nâng cấp trùng tu, tôn tạo.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước đối với công tác mộ, nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ, chịu trách nhiệm hướng dẫn việc tổ chức quản lý, đầu tư nâng cấp bảo tồn các công trình ghi công liệt sĩ ở địa phương.

Điều 18. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thực hiện quy định này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2008
Ngày hiệu lực13/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2008/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2008/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrịnh Minh Thành
        Ngày ban hành03/10/2008
        Ngày hiệu lực13/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2008/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2008/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Cà Mau