Quyết định 18/2011/QĐ-UBND

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND về Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh đã được thay thế bởi Quyết định 52/2015/QĐ-UBND định mức xây dựng phân bổ dự toán quyết toán nhiệm vụ khoa học Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2011/QĐ-UBND Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2011/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 171/2004/QĐ-TTg ngày 28/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 355/TTr-SKHCN ngày 01/11/2011 và Báo cáo thẩm định s 203/BC-STP ngày 25/10/2011 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ và đột xuất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của UBND tỉnh Cà Mau về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học, công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Báo, Đài, Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- PTH (Q, Ti, L, Hải);
- Lưu: VT.Tr 25/11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số
18/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này áp dụng đối với các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (bao gồm: đề tài nghiên cứu khoa học, dự án khoa học và công nghệ cp tỉnh, cp ngành thuộc tỉnh, cp huyện; sau đây gọi tắt là đề tài, dự án khoa học và công nghệ); các hoạt động phục vụ công tác quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền.

(Đối với các dự án sản xuất thử nghiệm, nội dung chi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí).

2. Các định mức chi, lập dự toán khác của đề tài, dự án khoa học và công nghệ không quy định cụ thể tại Quy đnh này được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Phân định nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước

Ngân sách sự nghiệp khoa học đầu tư kinh phí cho các đề tài, dự án khoa học và công nghệ theo danh mục các đề tài, dự án đo Hội đồng khoa học tỉnh, cấp huyện đề xuất được UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố phê duyệt hàng năm:

1. Đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc hướng nghiên cứu trọng điểm được xác định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ do Hội đồng khoa học tỉnh, cấp huyện đề xuất UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố cấp toàn bộ kinh phí để thực hiện.

2. Đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc hướng khoa học và công nghệ ưu tiên của nhà nước, ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, mức hỗ trợ kinh phí do Hội đồng khoa học tỉnh, cấp huyện đề xuất UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố phê duyệt.

Điều 3. Nội dung và mức chi

1. Nội dung chi: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2, Phần II, Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Mức chi: Áp dụng định mức chi tối đa theo quy đnh tại Khoản 4, Phần II, Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Đối với các đề tài, dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học cấp huyện thì mức chi được tính bng 80% mức chi của Quy định này.

4. Đối với các đề tài, dự án không sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học thuộc các sở, ban, ngành tỉnh quản lý, trong trường hp không có quy định riêng hoặc định mức nào khác thì áp dụng theo Khoản 3, Điều 4 của Quy định này.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Công tác cấp phát thực hiện dự toán và thanh Quyết toán kinh phí thực hiện đtài, dự án khoa học và công nghệ, dự án sản xut thử nghiệm thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quy định này áp dụng đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm được triển khai kể từ ngày Quy định có hiệu lực thi hành. Không áp dụng đối với các đề tài, đự án khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm đã thực hiện mức chi theo Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của UBND tỉnh Cà Mau về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học, công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2011
Ngày hiệu lực09/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2011/QĐ-UBND Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2011/QĐ-UBND Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýNguyễn Tiến Hải
       Ngày ban hành29/11/2011
       Ngày hiệu lực09/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 18/2011/QĐ-UBND Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2011/QĐ-UBND Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh