Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND về chủ trương huy động thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ quốc phòng an ninh tỉnh Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND chủ trương thành lập quỹ an ninh trật tự Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ quốc phòng an ninh tỉnh Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2008/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG HUY ĐỘNG THÀNH LẬP QUỸ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 13

(Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc xin ban hành chủ trương huy động Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 11/BC-BPC ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 13 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương huy động thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với các nội dung như sau:

1. Mục đích yêu cầu:

Quỹ quốc phòng, an ninh được huy động từ sự đóng góp của các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị cư trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau, nhằm bổ sung chi phí phục vụ công tác quốc phòng và công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

2. Đối tượng huy động:

Các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

3. Phương thức huy động:

Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp họp dân thảo luận quyết định mức huy động theo khả năng và hình thức phù hợp trên địa bàn dân cư để huy động thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh.

Nguồn thu này phải được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Quy chế quản lý Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Cà Mau và tổ chức thực hiện theo nội dung Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. UBND tỉnh;
- BTT. UB MTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, TP;
- Website Cà Mau;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ quốc phòng an ninh tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ quốc phòng an ninh tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýVõ Thanh Bình
        Ngày ban hành10/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ quốc phòng an ninh tỉnh Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ quốc phòng an ninh tỉnh Cà Mau