Quyết định 29/2008/QĐ-UBND

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND quy định miễn, giảm và thủ tục xét miễn, giảm chi phí tiền ăn và chữa trị cai nghiện đối với người nghiện ma túy, người bán dâm do tỉnh Cà Mau

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND miễn giảm xét miễn giảm tiền ăn chi phí chữa trị cai nghiện Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 15/2016/QĐ-UBND miễn giảm chi phí người nghiện ma túy cơ sở cai nghiện bắt buộc Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 23/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2008/QĐ-UBND miễn giảm xét miễn giảm tiền ăn chi phí chữa trị cai nghiện Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2008/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY ĐỊNH MIỄN, GIẢM VÀ THỦ TỤC XÉT MIỄN, GIẢM CHI PHÍ TIỀN ĂN VÀ CHI PHÍ CHỮA TRỊ CAI NGHIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân,

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định miễn, giảm và thủ tục xét miễn, giảm chi phí tiền ăn và chi phí chữa trị cai nghiện đối với người nghiện ma túy, người bán dâm.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ LĐ-TB&XH;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Các kiểm tra văn bản);
- TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CVKT;
- Lưu: VT. Tr 78/11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Minh Thành

 

QUY ĐỊNH

MIỄN, GIẢM VÀ THỦ TỤC XÉT MIỄN, GIẢM ĐÓNG GÓP CHI PHÍ TIỀN ĂN VÀ CHI PHÍ CHỮA TRỊ CAI NGHIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh Cà Mau)

Chương I :

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội; chữa trị cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, có đủ thủ tục theo Quy định này và Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Bộ Tài chính

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thì được xét miễn, giảm chi phí tiền ăn và chi phí chữa trị, cai nghiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Đối tượng áp dụng đối với những người nghiện ma túy, người bán dâm (kể cả người chưa thành niên) chữa trị, cai nghiện bắt buộc, tự nguyện tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng.

Chương II :

MỨC MIỄN, GIẢM VÀ THỦ TỤC, QUY TRÌNH XÉT MIỄN, GIẢM

Điều 3. Mức miễn, giảm:

1. Giảm 100% đối với các đối tượng sau đây:

a) Người thuộc đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

b) Người không có nơi cư trú nhất định mà bản thân không có điều kiện đóng góp hoặc không xác định được thân nhân của người đó hoặc người giám hộ (đối với người chưa thành niên);

c) Người thuộc đối tượng gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Giảm 50% mức thu theo quy định đối với những người gia đình có điều kiện.

Điều 4. Thủ tục xét miễn, giảm:

1. Đơn miễn, giảm đóng góp.

2. Các giấy tờ kèm theo:

a) Bản sao Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ chứng minh được ngày, tháng, năm sinh đối với những người chưa thành niên.

b) Bản photocopy (có chứng thực) thẻ thương binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ đối với gia đình chính sách.

c) Bản photocopy (có chứng thực) sổ hộ nghèo hoặc đơn có xác nhận của UBND cấp xã đối với những đối tượng hộ nghèo.

d) Bản photocopy (có chứng thực) quyết định cứu trợ xã hội đối với đối tượng cứu trợ xã hội.

đ) Đơn có xác nhận của Hội đồng tư vấn nơi đưa đối tượng vào Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội đối với những người không có nơi cư trú nhất định.

e) Xét theo danh sách do Trung tâm Phòng chống AIDS cung cấp cho Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội đối với những người bị nhiễm HIV/AIDS.

Điều 5. Quy trình xét miễn, giảm:

Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội thành lập Hội đồng xét duyệt, trên cơ sở đầy đủ thủ tục theo quy định này. Lập danh sách đối tượng đề nghị miễn, giảm trình Sở Lao động - Thương binh và xã hội xem xét, phê duyệt.

Chương III :

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện theo nội dung quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2008
Ngày hiệu lực29/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2008/QĐ-UBND miễn giảm xét miễn giảm tiền ăn chi phí chữa trị cai nghiện Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2008/QĐ-UBND miễn giảm xét miễn giảm tiền ăn chi phí chữa trị cai nghiện Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrịnh Minh Thành
        Ngày ban hành19/11/2008
        Ngày hiệu lực29/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 29/2008/QĐ-UBND miễn giảm xét miễn giảm tiền ăn chi phí chữa trị cai nghiện Cà Mau

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2008/QĐ-UBND miễn giảm xét miễn giảm tiền ăn chi phí chữa trị cai nghiện Cà Mau