Quyết định 17/2010/QĐ-UBND

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, Điều 25 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 04/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2010/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 62/2015/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2010/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 17/2010/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2, ĐIỀU 25 CỦA QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2010/QĐ-UBND NGÀY 29/01/2010 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 413/TTr-STNMT ngày 01/9/2010 và Báo cáo Thẩm định số 169/BC-STP ngày 26/8/2010 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2, Điều 25 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau như sau:

“2. Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã phê duyệt trước khi Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định của Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ ngày 01/10/2009 (ngày Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) đến trước ngày 08/02/2010 (ngày Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành) thì thực hiện điều chỉnh theo quy định của Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Trường hợp thực hiện bồi thường chậm thì giá đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, người sử dụng đất và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Cà Mau;
- Website Chính phủ;
- Website tỉnh Cà Mau;
- Chuyên viên các khối;
- Lưu: VT. Tr 29/9.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2010
Ngày hiệu lực24/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2010/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2010/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýPhạm Thành Tươi
       Ngày ban hành14/09/2010
       Ngày hiệu lực24/09/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 17/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2010/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2010/QĐ-UBND