Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2015

Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND dự toán ngân sách Cà Mau 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 366/QĐ-UBND 2019 kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND dự toán ngân sách Cà Mau 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 13/2014/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2015 và Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 11 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2015, gồm:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

3.867.000 triệu đồng.

- Thu nội địa:

3.210.000 triệu đồng.

- Thu thuế xuất, nhập khẩu:

87.000 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách:

570.000 triệu đồng.

2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương:

6.674.550 triệu đồng.

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp:

3.184.520 triệu đồng.

+ Các khoản thu hưởng 100%:

360.890 triệu đồng.

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm:

2.823.630 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

2.820.030 triệu đồng.

- Thu từ nguồn vốn huy động:

100.000 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách:

570.000 triệu đồng.

+ Thu từ xổ số kiến thiết:

520.000 triệu đồng.

+ Học phí:

50.000 triệu đồng.

3. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương:

6.674.550 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển:

674.600 triệu đồng.

- Chi thường xuyên:

4.351.757 triệu đồng.

- Chi trả nợ vay đầu tư:

96.400 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.000 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:

169.953 triệu đồng.

- Chi hỗ trợ mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia:

810.840 triệu đng.

- Chi quản lý qua ngân sách:

570.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết:

520.000 triệu đồng.

+ Học phí:

50.000 triệu đồng.

(Kèm theo phụ lục số 6, biểu số: 02, 03, 06, 07, 10, 13, 14, 23, 25, 27, 31)

Điều 2. Một số giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2015

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức đẩy mạnh phát triển kinh tế để tạo cơ sở tăng thu ngân sách. Tăng cường công tác khai thác các nguồn thu, sắc thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp đồng bộ và chỉ đạo kiên quyết chống thất thu thuế, nợ thuế, thu hồi các khoản nợ đọng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đi đôi với việc thực hiện các biện pháp thắt chặt chi tiêu công nhằm kiểm soát lạm phát theo chủ trương của Chính phủ. Thúc đẩy và khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao và một số lĩnh vực khác. Trong đầu tư xây dựng cơ bản phải tuân thủ đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành; chỉ bố trí vốn cho các dự án, công trình đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn theo quy định; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án công trình trọng điểm, bức xúc và những công trình chuyển tiếp để sớm đưa vào sử dụng.

3. Để chủ động trong điều hành kế hoạch vốn đầu tư theo hướng trung dài hạn, chấp thuận theo đề nghị của UBND tỉnh huy động thêm 100 tỷ đồng để bố trí cho các dự án, công trình đã có chủ trương và chỉ thực hiện khi huy động được vốn.

4. Quá trình điều hành dự toán ngân sách năm 2015, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố phấn đấu thu vượt dự toán được giao để có điều kiện tăng chi ngân sách. Các địa phương xây dựng, điều hành dự toán ngân sách gắn chặt với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách năm 2015. Trong quá trình điều hành nếu có phát sinh, UBND tỉnh báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo luật định.

Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện - TP;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND dự toán ngân sách Cà Mau 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND dự toán ngân sách Cà Mau 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành10/12/2014
        Ngày hiệu lực20/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND dự toán ngân sách Cà Mau 2015

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND dự toán ngân sách Cà Mau 2015