Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND về mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND sửa đổi 01/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND danh mục bãi bỏ 17 nghị quyết Hội đồng Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND sửa đổi 01/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 28/2014/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2013/NQ-HĐND NGÀY 05/3/2013 CỦA HĐND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Cà Mau về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 3 năm 2013 của HĐND tỉnh ban hành mức thu Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 11 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 3 năm 2013 của HĐND tỉnh ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 1 như sau:

“b) Số tiền phí còn lại cơ quan thu phí nộp vào ngân sách xã, phường, thị trấn để đầu tư hạ tầng giao thông do UBND xã, phường, thị trấn quản lý.”

2. Sửa đổi bổ sung khoản 3, Điều 1 như sau:

“Đối tượng chịu phí, nộp phí; các trường hợp miễn phí; phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện theo Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính”.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND sửa đổi 01/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Cà Mau


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND sửa đổi 01/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Cà Mau
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu28/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýBùi Công Bửu
       Ngày ban hành10/12/2014
       Ngày hiệu lực01/01/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND sửa đổi 01/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND sửa đổi 01/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Cà Mau