Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2015

Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 366/QĐ-UBND 2019 kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 12/2014/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 215/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến đóng góp của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 11 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Huy động các nguồn lực đầu tư cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội. Phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ động ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

2. Các chỉ tiêu cụ thể:

a) Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP giá năm 2010) tăng khoảng 8,5% so với ước thực hiện năm 2014. Trong đó, khu vực ngư - nông - lâm nghiệp tăng 7,2%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,1% và khu vực dịch vụ tăng 10,8%. Về cơ cấu kinh tế:

- Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 36,1%.

- Công nghiệp, xây dựng chiếm 36,3%.

- Dịch vụ chiếm 27,6%.

b) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 11.500 tỷ đồng, tăng 11,7%

c) Thu ngân sách 3.867 tỷ đồng, tăng 16,5%.

d) Chi ngân sách 6.675 tỷ đồng, tăng 8,3%.

đ) Kim ngạch xuất khẩu 1.400 triệu USD, tăng 7,7%.

e) Giải quyết việc làm cho 36.000 lao động.

g) Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5% - 1,7%.

h) Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 13%.

i) Số giường bệnh/vạn dân đạt 23,5 giường.

k) Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt 24%.

l) Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh có hệ thống xử lý nước thải đạt 95%.

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như sau:

a) Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành và các địa phương tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại, đề ra giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

b) Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách:

- Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Cà Mau đến năm 2020; trọng tâm là thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, ưu tiên phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đầu tư hạ tầng trên địa bàn nông thôn.

- Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng bằng nhiều nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế đầu tư kết cấu hạ tầng bằng các hình thức phù hợp, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong đầu tư phát triển.

- Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như du lịch, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông,... Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu và khai thác thị trường trong nước để tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.

- Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, tập trung các giải pháp chống thất thu, nợ đọng thuế. Quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm và hiệu quả.

c) Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội - Môi trường:

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Từng bước hình thành và phát triển thị trường khoa học - công nghệ.

- Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

- Từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng và y tế cơ sở; kịp thời phát hiện và khống chế mầm bệnh không để lây lan thành dịch.

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trong cộng đồng dân cư.

- Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo. Chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, gia đình, bình đẳng giới.

- Quản lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm môi trường. Chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.

d) Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh:

- Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ.

- Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

đ) Lĩnh vực Cải cách hành chính:

- Tiếp tục rà soát, rút ngắn quy trình, giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

- Rà soát, phân loại, tích cực giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác thực hiện giám sát, tuyên truyền, vận động và cùng với nhân dân thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đồng bào trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh;
- TAND tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, tp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành10/12/2014
        Ngày hiệu lực20/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2015

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2015