Quyết định 29/2015/QĐ-UBND

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý thoát nước xử lý nước thải Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 18/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2015/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý thoát nước xử lý nước thải Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2015/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VỀ QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Thông tư số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải">04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1223/TTr-SXD ngày 03/8/2015 và Báo cáo thẩm định số 221/BC-STP ngày 24/7/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định việc phân công, phân cấp về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Xây dựng (b/c);
-
Cục Kiểm tra VBQPPL-B Tư pháp;
-
TT.Tnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Công ty TNHH MTV MTĐT Cà Mau;
-
Công ty TNHH MTV CTN&CTĐT Cà Mau;
-
CVP, các PVP UBND tỉnh;
-
Cổng Thông tin điện tử tnh;
-
Trung tâm CB-TH;
-
Phòng: XD, NN-NĐ, KT-TH;
-
Lưu: VT. Tr 83/9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

QUY ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VỀ QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc phân công, phân cấp về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế; Công an tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau (gọi tắt là: Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là: Ủy ban nhân dân cấp xã) và đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Nâng cao trách nhiệm quản lý thoát nước và xử lý nước thải của các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Y tế; Công an tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Tăng cường phối hp giữa các cơ quan, đơn vị để xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý thoát nước và xử lý nước thải, nhằm tránh chồng chéo hoặc bỏ sót đi tượng, kịp thời đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chủ trương chính sách, cơ chế quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

3. Việc phân công trách nhiệm cho các sở, ban, ngành cấp tnh; phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã về quản lý thoát nước và xử lý nước thải bảo đảm nguyên tắc thống nhất, không trái với các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương II

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Điều 4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh

1. Sở Xây dựng

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các đơn vị và địa phương về chuyên môn nghiệp vụ quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống thoát nước.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, nhm khuyến khích htrợ huy động, thu hút đầu tư phát triển hệ thng thoát nước và xử lý nước thải; trin khai thực hiện các văn bản của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan; ban hành các văn bản quy định tại địa phương về quản lý thoát nước và xử lý nước thải.

c) Chủ trì thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải vùng, quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước trên địa bàn toàn tỉnh (trừ các khu công nghiệp), thm định và trình cp thẩm quyền phê duyệt.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án giá dịch vụ thoát nước đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải được đầu tư từ nguồn vốn khác không thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc lập xác định danh mục và kinh phí dự toán thực hiện đặt hàng dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đô thị trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

g) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Cà Mau thẩm định các giải pháp xử lý thoát nước, chống ngập úng trên địa bàn tỉnh.

h) Thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn theo đúng quy định.

i) Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh theo định kỳ và đột xuất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bảo vệ môi trường theo phân cấp, phân quyền đối với các công trình thoát nước và xử lý nước thải.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về hoạt động xả nước thải vào nguồn tiếp nhận theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan, tchức thực hiện xử lý thoát nước chng ngập úng, bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động thoát nước và xả nước thải.

c) Phối hp với Sở Xây dựng xem xét vị trí phù hợp quy hoạch đối với hồ sơ xin phép xả thải vào hệ thống thoát nước theo quy định.

d) Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước và xử lý nước thải, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Quản lý nhà nước về hoạt động xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi. Chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý hệ thống các công trình thủy lợi liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp; phối hợp với đơn vị thoát nước trong việc bảo đảm yêu cầu về cao độ, vị trí xả thải, nhằm thoát nước, chống úng ngập và bảo vệ công trình thủy lợi.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan giám sát chất lượng nước thải của các tổ chức, cá nhân xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giấy phép của tổ chức, cá nhân được cấp phép xả nước vào hệ thống công trình thủy lợi và xử lý vi phạm theo quy định.

c) Hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hoạt động xả nước thải từ hệ thống thoát nước vào hệ thng công trình thủy lợi.

4. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì thường xuyên và phát trin hệ thống thoát nước; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý về tài chính đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức cho đầu tư phát triển thoát nước và xử lý nước thải. Chịu trách nhiệm tổng hợp, cân đối nhu cầu vốn từ ngân sách và các nguồn vốn khác trình cơ quan thẩm quyền phân bổ kinh phí hàng năm cho công tác quy hoạch, xây dựng, bảo trì thường xuyên và phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan thẩm định giá dịch vụ thoát nước, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu, quản lý và sử dụng kinh phí dịch vụ thoát nước của chủ sở hữu hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp.

c) Phối hợp với S Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm cân đối vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư xây dựng công trình thoát nước và xử lý nước thải theo các hình thức đầu tư khác ngoài ngân sách nhà nước; thực hiện đăng ký với các Bộ, ngành Trung ương kêu gọi nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho đầu tư phát triển thoát nước và xử lý nước thải.

c) Tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước và xử lý nước thải để thực hiện đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

6. Sở Giao thông vận tải

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan trong công tác đu tư xây dựng, nâng cp, cải tạo và phát triển hệ thống thoát nước.

b) Phối hợp với chủ đầu tư hệ thống thoát nước và các đơn vị liên quan để có phương án thi công hệ thống thoát nước dọc theo đường giao thông do mình quản lý.

7. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải của các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành. Tham gia cùng các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra về chất lượng nước thải xả ra môi trường.

8. Công an tỉnh

Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi xả nước thải ra môi trường không qua xử lý theo quy định của pháp luật.

9. Ban Quản lý khu kinh tế

a) Trực tiếp quản lý, bảo trì, vận hành và khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thuộc phạm vi do đơn vị quản lý theo quy chế hoạt động của đơn vị và các quy định của Nhà nước. Lựa chọn và hợp đồng thực hiện với đơn vị thoát nước; cp phép đu ni thoát nước; chỉ đạo đơn vị thoát nước tchức lập phương án giá dịch vụ thoát nước gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu kinh tế và các khu công nghiệp xây dựng theo quy hoạch được duyệt và thực hiện theo đúng các quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải.

c) Chịu trách nhiệm lập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu của hệ thng thoát nước trong khu kinh tế và các khu công nghiệp. Tập hợp, lưu trữ hồ sơ quản lý thoát nước; báo cáo công tác quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải khu kinh tế và các khu công nghiệp theo định kỳ hoặc đột xuất về Sở Xây dựng và y ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức lập quy hoạch, đầu tư xây dựng phát triển, quản lý việc bảo trì và khai thác hệ thống thoát nước, xử lý nước thải trong phạm vi quản lý.

2. Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nước thải do mình làm chủ sở hữu, chỉ đạo đơn vị thoát nước tổ chức lập phương án giá dịch vụ thoát nước gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn huyện, thành phố sử dụng và bảo quản hệ thống thoát nước.

4. Xem xét vị trí phù hợp quy hoạch đối với hồ sơ xin phép xả thải vào hệ thống thoát nước theo quy định; cung cấp thông tin về cao độ nền đô thị cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu để đảm bảo thoát nước trên địa bàn.

5. Thỏa thuận, cấp phép thi công đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị và giám sát việc thi công đấu nối thoát nước.

6. Thỏa thuận đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị, bảo trì và khai thác theo phân cấp hoặc từ chối thỏa thuận đấu nối theo quy định. Riêng đối với các loại công trình buộc phải thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (công trình y tế, cơ sở sản xuất, dịch vụ...), khi thỏa thuận đấu nối phải có ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Quản lý, khai thác hệ thống thoát nước và thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn theo đúng quy định.

8. Kiểm tra, giám sát nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng xây dựng theo quy hoạch xây dựng và thực hiện các quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải.

9. Tập hợp, lưu trữ hồ sơ quản lý thoát nước; báo cáo công tác quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn theo định kỳ và đột xuất về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thực hiện tuyên truyền, vận động về việc chấp hành đúng theo các quy định của pháp luật về thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn quản lý.

2. Phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra và báo cáo cấp có thm quyn khi phát hiện hành vi vi phạm vthoát nước và xử lý nước thải.

Điều 7. Trách nhiệm của đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

1. Lập hồ sơ, quản lý và vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do đơn vị quản lý.

2. Trực tiếp quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống thoát nước đã bàn giao đưa vào sử dụng.

3. Tổ chức hướng dẫn sử dụng các công trình thoát nước phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

4. Có kế hoạch và thường xuyên tổ chức kiểm tra, nạo vét, duy tu, sửa chữa; đề xuất xây dựng bổ sung các hạng mục công trình thuộc hệ thống thoát nước trên địa bàn do đơn vị quản lý. Giám sát việc thi công đu ni thoát nước.

5. Theo dõi tình trạng ngập úng; phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức thực hiện hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời.

6. Kiểm tra, xử lý hoặc báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do đơn vị quản lý.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản nh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/09/2015
Ngày hiệu lực 27/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/10/2018
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2015/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý thoát nước xử lý nước thải Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý thoát nước xử lý nước thải Cà Mau
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Dương Tiến Dũng
Ngày ban hành 17/09/2015
Ngày hiệu lực 27/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/10/2018
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 29/2015/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý thoát nước xử lý nước thải Cà Mau

Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2015/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý thoát nước xử lý nước thải Cà Mau