Quyết định 03/2014/QĐ-UBND

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 20/2010/QĐ-UBND

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND quản lý bảo vệ động vật hoang dã tỉnh Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 1117/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2010/QĐ-UBND và 03/2014/QĐ-UBND Cà Mau 2016 và được áp dụng kể từ ngày 30/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2014/QĐ-UBND quản lý bảo vệ động vật hoang dã tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2010/QĐ-UBND NGÀY 23/9/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;

Căn cứ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;

Căn cứ Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gc lâm sản; Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT;

Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 305/TTr-SNN ngày 13/9/2013 (kèm Báo cáo thẩm định số 203/BC-STP ngày 10/9/2013 của Giám đốc Sở Tư pháp), Báo cáo số 11/BC-SNN ngày 13/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Cụ thể như sau:

1. Điều 3 được sửa đổi, b sung như sau:

"Điều 3. Động vật hoang dã được quản lý, bảo vệ theo Quy định này, bao gồm: Các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ; các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật hoang dã nguy cấp (CITES); các loài động vật hoang dã thông thường theo Danh mục kèm theo Quy định này."

2. Tiêu đề Điều 8 và nội dung Khoản 2, Điều 8 được sửa đổi như sau:

"Điều 8. Xử lý động vật hoang dã tịch thu

2. Đối với động vật còn sống, nhưng bị thương, ốm yếu:

a) Chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ các cá thể động vật thuộc nhóm I B, II B.

b) Tổ chức bán cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh hợp pháp các cá thể động vật hoang dã thông thường và động vật thuộc nhóm II B không còn khả năng cứu hộ. Việc bán các cá thđộng vật này chỉ được thực hiện sau khi cơ quan chức năng đã kiểm tra, đảm bảo không có mầm bệnh. Đối với động vật thuộc nhóm I B, trong trường hợp không còn khả năng cứu hộ hoặc nếu chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ thì không còn khả năng sng, thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật".

3. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 9. Gây nuôi động vật hoang dã

1. Chỉ được gây nuôi sinh trưởng và sinh sản các loài động vật hoang dã thế hệ F1 trở đi.

2. Cơ sở gây nuôi phải đảm bảo các điều kiện gây nuôi theo quy định hiện hành."

4. Điều 10 được sửa đi, bổ sung như sau:

"Điều 10. Hồ sơ gây nuôi động vật hoang dã

1. Hồ sơ gây nuôi động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

a) Điều kiện đăng ký gây nuôi thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định s82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cp, quý, hiếm.

b) Hồ sơ, thủ tục đăng ký gây nuôi thực hiện theo quy đnh tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của các Nghị đinh về nông nghiệp.

2. Hồ sơ gây nuôi động vật hoang dã thông thường

a) Điều kiện đăng ký gây nuôi thực hiện theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định vquản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

b) Hồ sơ, thủ tục đăng ký gây nuôi thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT."

5. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 11. Hồ sơ, thủ tục vận chuyển động vật hoang dã

1. Đối với động vật gây nuôi trong nước, động vật hoang dã khai thác từ tự nhiên, động vật hoang dã xử lý tịch thu và động vật hoang dã nhập khẩu thực hiện theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

2. Trường hợp vận chuyển nội bộ thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Điểm b, Khoản 2, Điều 18, Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Khoản 8, Điều 1, Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

3. Khi vận chuyển động vật hoang dã và sản phẩm của chúng thuộc nhóm I B, II B có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên ra ngoài địa bàn tỉnh phải có Giấy phép vận chuyn đặc biệt do Chi cục Kiểm lâm cấp."

6. Khoản 2, Khoản 3, Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Động vật hoang dã đưa vào kinh doanh, chế biến, mua bán phải có nguồn gốc hợp pháp theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 của Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điu 15, Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT.

3. Hồ sơ động vật hoang dã tại cơ skinh doanh, mua bán, chế biến phải đảm bảo theo quy định tại Điều 20, Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT."

7. Khoản 4, Điều 16 được sửa đi, b sung như sau:

"4. Chỉ đạo các ngành có liên quan và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường kim tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, săn bt, kinh doanh, mua bán và vận chuyển động vật hoang dã trái phép theo quy định pháp luật."

8. Thay thế Danh mục động vật hoang dã kèm theo Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, bằng Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định này; đồng thời, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định sa đổi, bổ sung hoặc ban hành quyết định mới thay thế quyết định này cho phù hp tình hình thực tế, đảm bảo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quyết định này, khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này (kèm Danh mục động vật hoang dã thông thường được quản lý, bảo vệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau)./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ NN và PTNT (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tnh (b/c);
- Thành viên UBND tỉnh;
- UBMTTQ tnh;
- VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục KTVB QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Lđ VP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo, Đài, CTTĐT tỉnh;
- Công báo - TH tnh;
-
PNN-NĐ (T);
- Lưu: VT, Mi
01/02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng

 

DANH MỤC

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG ĐƯỢC QUẢN LÝ, BẢO VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(K
èm theo Quyết định số: 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của UBND tỉnh Cà Mau)

TT

TÊN VIỆT NAM

TÊN KHOA HỌC

 

LP CHIM

AVES

 

BỘ BỒ NÔNG

PELECANIFORMES

 

Họ Bồ nông

Pelecandidae

1

Chằng bè (Bồ nông chân xám)

Palacanus phillipennis

 

Họ Cổ rắn

Anhingidae

2

Điêng điểng (Cổ rắn)

Anhinga rufa melanogater

 

BỘ HẠC

CICONIFORMES

 

Họ Hạc

Ciconiidae

3

Giang sen (Cò lạo n Độ)

Mycteria leucocephala

 

Họ Diệc

Ardeidae

4

Cò trng

Egretta garzetta

5

Cò xanh

Butorides striatus actophilus

6

Cò ruồi

Bubulcus ibis coromandus

7

Cò lửa

Ixobrychus cinnamomeus

8

Diệc lửa

Ardea purpurea manilensis

9

Diệc xám

Ardea cinerea reatirostris

10

Vạc

Nycticorax nycticorax

 

Họ Cò quăm

Threskiornithidae

11

Qum đen

Plegadis falcinillus

12

Quắm trắng (quăm đầu đen)

Threskionis melanocephala

 

BỘ NGỖNG

ANSERIFORMES

 

Họ Vịt

Anatidae

13

Le le nâu

Dendrocygna javsnica

14

Vt trời

Anas poecilorhyncha haringtoni

 

BỘ CHIM LẶN

PODICIPEFORMES

 

Họ Chim lặn

Podicipedidae

15

Le hôi

Tachybaptus ruficollis

 

BỘ SẾU

GRUIFORMES

 

Họ Gà nước

Accipitridae

16

Trích ré (Kịch)

Gallinula chloropus

17

Trích c (Xít)

Porphyro porphyrio viridis

18

Óc cao (Gà nước họng nâu)

Rallina fasciata

 

BỘ CU CU

CUCULIFORMES

 

H Cu cu

Cuculidae

19

Tu hú

Endynamis scopolacea chinensis

 

BỘ SẺ

PESSERIFORMES

 

Họ Sáo

Sturnidae

20

Sáo mỏ vàng (Sáo trâu)

Acridotheres grandis

21

Sáo nâu

Acridotheres tristis

22

Cưỡng

Sturnus nigricollis

 

Họ Chìa vôi

Motacillidae

23

Chìa vôi trắng

Motacillidae alba

 

LỚP BÒ SÁT

REPTILES

 

BỘ RÙA

TESTUDINATA

 

Họ Rùa đầm

Emydidae

24

Rùa hộp lưng đen (Rùa nắp)

Cuora amboinensis

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2014
Ngày hiệu lực18/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2014/QĐ-UBND quản lý bảo vệ động vật hoang dã tỉnh Cà Mau


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 03/2014/QĐ-UBND quản lý bảo vệ động vật hoang dã tỉnh Cà Mau
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu03/2014/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
     Người kýLê Dũng
     Ngày ban hành08/02/2014
     Ngày hiệu lực18/02/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2016
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 03/2014/QĐ-UBND quản lý bảo vệ động vật hoang dã tỉnh Cà Mau