Quyết định 1118/QĐ-UBND

Quyết định 1118/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 20/2010/QĐ-UBND và 03/2014/QĐ-UBND do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1118/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2010/QĐ-UBND 03/2014/QĐ-UBND Cà Mau 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1118/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2010/QĐ-UBND NGÀY 23/9/2010 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2014/QĐ-UBND NGÀY 08/02/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn c Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 539/STP-XD&KTVBQPPL ngày 09/6/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1201A/SNN-VP ngày 14/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 02 văn bản quy phạm pháp luật đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành; cụ thể như sau:

1. Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Lý do: Hiện nay, các quy định về công tác quản lý và bảo vệ động vật hoang dã đã được áp dụng trực tiếp tại các Nghị định có liên quan của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nên không cần thiết ban hành văn bản mới để thay thế (Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006, Nghị đnh s98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011, Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013; Thông tư số 90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008, Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012, Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 và Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL (B TP);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- TT.Tnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh (VIC);
- Báo, Đài, Cổng TTĐT, Trung tâm CB-TH;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Phòng: NN-TN, NC, TH;
- Lưu: VT. Tr 54/6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1118/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1118/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày hiệu lực 30/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1118/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1118/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2010/QĐ-UBND 03/2014/QĐ-UBND Cà Mau 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1118/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2010/QĐ-UBND 03/2014/QĐ-UBND Cà Mau 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1118/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Lâm Văn Bi
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày hiệu lực 30/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 1118/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2010/QĐ-UBND 03/2014/QĐ-UBND Cà Mau 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1118/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2010/QĐ-UBND 03/2014/QĐ-UBND Cà Mau 2016

  • 30/06/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/06/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực