Quyết định 1739/QĐ-UBND

Quyết định 1739/QĐ-UBND năm 2015 đình chỉ thi hành một số nội dung tại Quyết định 20/2010/QĐ-UBND và 03/2014/QĐ-UBND do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1739/QĐ-UBND đình chỉ thi hành quy định quản lý và bảo vệ động vật hoang dã Cà Mau 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1739/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2010/QĐ-UBND NGÀY 23/9/2010 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2014/QĐ-UBND NGÀY 08/02/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 7585/BNN-PC ngày 15/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kiểm tra văn bản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 790/BC-SNN và Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 335/BC-STP ngày 26/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ thi hành Khoản 1 của Điều 8, Quy định kèm theo Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Khoản 2, Khoản 3 của Điều 1 và loài rùa hộp lưng đen (số thứ tự 24) tại Danh mục động vật hoang dã thông thường được quản lý, bảo vệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thuộc Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Lý do đình chỉ: Do không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản thay thế Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND và Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- LĐVP UBND tỉnh;
- PNN-NĐ;
- Lưu: VT, Ktr25/11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1739/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1739/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/11/2015
Ngày hiệu lực 09/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1739/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1739/QĐ-UBND đình chỉ thi hành quy định quản lý và bảo vệ động vật hoang dã Cà Mau 2015


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1739/QĐ-UBND đình chỉ thi hành quy định quản lý và bảo vệ động vật hoang dã Cà Mau 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1739/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Trần Hồng Quân
Ngày ban hành 09/11/2015
Ngày hiệu lực 09/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1739/QĐ-UBND đình chỉ thi hành quy định quản lý và bảo vệ động vật hoang dã Cà Mau 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1739/QĐ-UBND đình chỉ thi hành quy định quản lý và bảo vệ động vật hoang dã Cà Mau 2015

  • 09/11/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/11/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực