Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND về Lệ phí cấp Giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND Lệ phí cấp Giấy phép thăm dò khai thác sử dụng nước dưới đất Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND danh mục bãi bỏ 17 nghị quyết Hội đồng Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND Lệ phí cấp Giấy phép thăm dò khai thác sử dụng nước dưới đất Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/2015/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT; KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT VÀ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu Lệ phí cấp Giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 12 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành quy định về thu Lệ phí cấp Giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thu lệ phí

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép: thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Đối tượng nộp lệ phí

Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép: thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cà Mau phải nộp Lệ phí theo quy định.

3. Mức thu lệ phí

a) Lệ phí cấp giấy phép: thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi thu 150.000 đồng/giấy phép.

b) Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thu 75.000 đồng/giấy phép.

4. Quản lý, sử dụng tiền lệ phí

Lệ phí cấp Giấy phép: thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi là khoản thu của ngân sách Nhà nước, tổ chức thu lệ phí được trích 10% số lệ phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cấp giấy phép, còn 90% nộp ngân sách Nhà nước.

Tổ chức thu lệ phí thực hiện chế độ thu, nộp, sử dụng, quyết toán và công khai tài chính theo quy định hiện hành.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015 và thay thế Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 94/2007/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2015.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, tp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2015
Ngày hiệu lực01/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND Lệ phí cấp Giấy phép thăm dò khai thác sử dụng nước dưới đất Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND Lệ phí cấp Giấy phép thăm dò khai thác sử dụng nước dưới đất Cà Mau
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu05/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýBùi Công Bửu
       Ngày ban hành30/06/2015
       Ngày hiệu lực01/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND Lệ phí cấp Giấy phép thăm dò khai thác sử dụng nước dưới đất Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND Lệ phí cấp Giấy phép thăm dò khai thác sử dụng nước dưới đất Cà Mau