Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND "quy định về vận động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đóng góp tự nguyện của Ban đại diện cha mẹ học sinh" do tỉnh Cà Mau ban hành

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND kinh phí đóng góp tự nguyện Ban đại diện cha mẹ học sinh Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 157/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2011/QĐ-UBND kinh phí đóng góp tự nguyện Ban đại diện cha mẹ học sinh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2011/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 09 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ VẬN ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm2004;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 36/TTr- SGDĐT ngày 11/01/2011 và Báo cáo thẩm định số 287/BC-STP ngày 31/12/2010 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định về vận động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đóng góp tự nguyện của Ban đại diện cha mẹ học sinh”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT; Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB QPPL thuộc Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- VXT, CVKT (K);
- Lưu VT, VXT36

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

QUY ĐỊNH

VỀ VẬN ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định về vận động, quản lý và sử dụng kinh phí đóng góp tự nguyện của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục gồm: trường mẫu giáo, mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Về nguyên tắc vận động, quản lý và sử dụng

Đóng góp trên tinh thần tự nguyện và công khai việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và mức đóng góp

1. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được hình thành từ các nguồn dưới đây:

a) Vận động đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh.

b) Nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác do Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động.

2. Mức đóng góp.

Tùy theo điều kiện, địa bàn mà Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi trường, lớp vận động cha mẹ học sinh đóng góp tự nguyện làm kinh phí hoạt động phù hợp, nhưng không quá 100.000 đồng/học sinh/năm học đối với các trường đóng trên địa bàn phường, thị trấn và không quá 50.000 đồng/học sinh/năm học đối với các trường đóng trên địa bàn còn lại.

Điều 4. Nội dung chi và mức chi kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

1. Kinh phí hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh được sử dụng chi cho các nội dung sau đây:

a) Văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

b) Khen thưởng đối với học sinh có thành tích xuất sắc theo học kỳ và cuối năm học; khen thưởng đối với học sinh đạt thành tích cao trong các phong trào, các hội thi, kỳ thi, học sinh có thành tích đột xuất.

c) Giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro.

d) Hỗ trợ các hoạt động văn nghệ, thể thao; hỗ trợ hoạt động ngoại khóa, tham quan học tập cho đối tượng là học sinh.

e) Hỗ trợ cho các em học sinh giỏi dự thi các cấp.

f) Phục vụ nước uống cho học sinh ( nếu có nhu cầu).

2. Mức chi:

a) Đối với lớp: Mức chi cụ thể cho các nội dung trên do Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp quyết định sau khi bàn bạc thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp.

b) Đối với trường: Mức chi cụ thể cho các nội dung trên do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định sau khi bàn bạc thống nhất với hiệu trưởng nhà trường.

Điều 5: Quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

1. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến .

2. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường chủ trì phối hợp với hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí huy động được và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

3. Việc vận động và chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, báo cáo công khai tình hình vận động, chi và quyết toán kinh phí tại các cuộc họp cha mẹ học sinh lớp và cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

4. Hồ sơ quản lý tài chính kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm có:

a) Vận động đóng góp phải có biên lai theo quy định.

b) Sổ theo dõi kinh phí vận động, chi và khi thanh toán kinh phí phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm.

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị, trường học triển khai thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định.

2. Tổ chức kiểm tra các đơn vị, trường học trên địa bàn các huyện, thành phố Cà Mau trong việc chấp hành các quy định tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và Quy định này.

Điều 7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo địa phương triển khai, kiểm tra việc thực hiện quy định này đối với các trường trên địa bàn quản lý.

Điều 8. Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp:

Nếu để Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức vận động, sử dụng không đúng với Quy định này và các quy định khác có liên quan thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2011
Ngày hiệu lực19/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2018
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2011/QĐ-UBND kinh phí đóng góp tự nguyện Ban đại diện cha mẹ học sinh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2011/QĐ-UBND kinh phí đóng góp tự nguyện Ban đại diện cha mẹ học sinh Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành09/03/2011
        Ngày hiệu lực19/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2018
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2011/QĐ-UBND kinh phí đóng góp tự nguyện Ban đại diện cha mẹ học sinh Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2011/QĐ-UBND kinh phí đóng góp tự nguyện Ban đại diện cha mẹ học sinh Cà Mau