Quyết định 64/2015/QĐ-UBND

Quyết định 64/2015/QĐ-UBND về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định 64/2015/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 36/2018/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 25/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2015/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2015/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2388/TTr-SXD ngày 23/12/2015 và Báo cáo thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 408/BC-STP ngày 14/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau; quy định về quy mô công trình và thời hạn tồn tại công trình được cấp giấy phép có thời hạn.

2. Nhng nội dung khác liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng không có trong quyết định này thì thực hiện theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 2. Phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Sở Xây dựng: Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình quảng cáo; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế: Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc phạm vi khu kinh tế, khu công nghiệp do đơn vị quản lý.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau: Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, điểm dân cư nông thôn, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.

Điều 3. Quy mô công trình và thời hạn tồn tại công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Quy định quy mô công trình tối đa không quá 02 (hai) tầng; chiều cao dưới 10m (mười); có giải pháp kết cấu đơn giản phù hợp với thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng được phê duyệt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy, kiến trúc, cảnh quan và đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật.

2. Trường hợp đồ án quy hoạch xây dựng không xác định được thời gian thực hiện, thì thời hạn áp dụng đối với quy hoạch phân khu xây dựng là 05 (năm) năm, quy hoạch chi tiết xây dựng là 03 (ba) năm kể từ ngày quy hoạch xây dựng được phê duyệt. Trường hợp Nhà nước chưa triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng thì chủ đầu tư được đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh Cà Mau về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Cục Kiểm tra VBQPPL-B
Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND t
nh;
-
CVP, các PVP UBND tnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Phòng: Xây dựng, NN-NĐ;
- Lưu: VT, M
i35/12.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2015
Ngày hiệu lực10/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/2015/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 64/2015/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng Cà Mau
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu64/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýLâm Văn Bi
       Ngày ban hành31/12/2015
       Ngày hiệu lực10/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2018
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 64/2015/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2015/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng Cà Mau