Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND về lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND danh mục bãi bỏ 17 nghị quyết Hội đồng Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2012/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH LỆ PHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 năm 2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;

Xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 12/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Nghị quyết về Lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 17/BC-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Ba đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí

Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu và được các cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

2. Cơ quan thu lệ phí

a) Các cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc.

b) Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Cà Mau, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

3. Mức thu lệ phí

a) Cấp bản sao từ sổ gốc: 3.000 đồng/bản.

b) Chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản.

c) Chứng thực chữ ký: 10.000 đồng/trường hợp.

4. Quản lý và sử dụng lệ phí

Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Các cơ quan, tổ chức được ủy quyền thu lệ phí trích nộp ngân sách như sau:

a) Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc trích nộp 50% lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước cùng cấp, 50% còn lại đơn vị trang trải chi phí theo quy định.

b) Đối với Phòng Tư pháp các huyện và thành phố Cà Mau được giao nhiệm vụ cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trích nộp 50% lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước cùng cấp, 50% còn lại đơn vị trang trải chi phí theo quy định.

c) Đối với UBND cấp xã nộp 100% lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước cùng cấp và quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2012 và thay thế Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 09/5/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, tp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu06/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýBùi Công Bửu
       Ngày ban hành12/07/2012
       Ngày hiệu lực01/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau