Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND ban hành lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/2009/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 9 tháng 5 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH LỆ PHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 13

(Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành pháp lệnh phí, lệ phí và Nghị định 24/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Xét Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 05/BC-BKTNS ngày 05/5/2009 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh;
Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VII, kỳ họp thứ 15 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành lệ phí chứng thực đối với các trường hợp cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thu phí: Là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký theo quy định tại Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

2. Đối tơựng nộp phí: Là cá nhân, tổ chức có yêu cầu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký theo quy định của Pháp luật.

3. Mức thu lệ phí:

- Cấp bản sao từ sổ gốc: 3.000 đồng/bản sao.

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 1.000 đồng/trang; từ 03 trang trở lên thu 500 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 70.000 đồng/bản.

- Chứng thực chữ ký: 7.000 đồng/trường hợp.

4. Quản lý và sử dụng lệ phí thu được:

Lệ phí thu được là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thực hiện thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị quyết này triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 9 tháng 5 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL(BTP);
- TT. Tỉnh uỷ Cà Mau;
- TT. UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND,UBND huyện, TP;
- Website Cà Mau;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Hồng My

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2009
Ngày hiệu lực19/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLê Hồng My
        Ngày ban hành09/05/2009
        Ngày hiệu lực19/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau