Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2016

Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách Cà Mau 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 228/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cà Mau 2017 và được áp dụng kể từ ngày 09/02/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách Cà Mau 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2015/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về Phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2016 và Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 14 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2016, gồm:

1. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương là: 7.380.002 triệu đồng.

a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh là: 6.935.404 triệu đồng;

(Bao gồm nguồn thu xổ số kiến thiết là 600.000 triệu đồng và thu học phí 41.600 triệu đồng)

b) Tổng thu ngân sách cấp huyện là: 2.769.592 triệu đồng.

(Bao gồm số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh là: 2.324.994 triệu đồng và thu học phí 8.400 triệu đồng)

2. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 7.380.002 triệu đồng.

a) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh là: 6.935.404 triệu đồng;

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh là: 4.610.410 triệu đồng;

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 2.324.994 triệu đồng;

Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2016 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo Phụ lục số 6 (biểu số 23, 29).

b) Tổng chi ngân sách huyện, thành phố là: 2.769.592 triệu đồng.

Phân bổ số bổ sung từ ngân sách tỉnh năm 2016 cho ngân sách các huyện, thành phố theo Phụ lục số 6 (biểu số 25, 27, 31).

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho từng huyện, thành phố theo đúng thời hạn luật định và các quy định hiện hành. Chỉ đạo các cấp, các ngành giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 đến từng cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách trước ngày 31/12/2015 và tổ chức công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Đối với dự phòng ngân sách và một số khoản kinh phí của ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết được như: chương trình mục tiêu, chi đảm bảo xã hội, chi mua sắm, sửa chữa tài sản, duy tu sửa chữa, thủy lợi phí và kinh phí đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm điều hành, phân bổ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo cho Thường trực và HĐND tỉnh theo quy định.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong quản lý và sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm trong quản lý, điu hành ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện - TP;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học t
nh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2015
Ngày hiệu lực19/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách Cà Mau 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách Cà Mau 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành09/12/2015
        Ngày hiệu lực19/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách Cà Mau 2016

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách Cà Mau 2016