Chỉ thị 09/CT-UB

Chỉ thị 09/CT-UB về công tác thu thuế ở thành phố năm 1977 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 09/CT-UB công tác thu thuế thành phố năm 1977 đã được thay thế bởi Quyết định 6728/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật tài chính ngân hàng giá thuế hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 14/12/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UB công tác thu thuế thành phố năm 1977


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 09/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC THU THUẾ Ở THÀNH PHỐ NĂM 1977

Trong khi chờ đợi Chánh phủ ban hành chá nh sách thuế mới phù hợp với tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, công tác thuế vẫn phải tiếp tục thực hiện để đảm bảo các nhu cầu thường xuyên của ngân sách trung ương và ngân sách thành phố. Để phát huy kết quả của công tác đăng ký kinh doanh, từng bước đưa công tác thuế vào nề nếp, góp phần tham gia quản lý thị rường, căn cứ từ những loại thuế mà Trung ương Đảng và Chánh phủ quy định tạm thời còn áp dụng tại miền Nam, Ủy ban hướng dẫn một số điểm sau đây trong việc thi hành công tác thuế.

I.-ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH TẾ CỦA TƯ NHÂN, TIỀN HÀNH THU HAI SẮC THUẾ (MÔN BÀI, LỢI TỨC) THU TRỰC TIẾP VÀO LÃI CỦA CÁC NHÀ KINH DOANH

1/ Thuế môn bài : căn cứ từ doanh số thương vụ của từng hộ công thương đã thực hiện được cả năm 1976 để định mức thuế môn bài phải thu cho năm 1977. Doanh số thương vụ nói trên một mặt sẽ do hộ công thương kê khai với cơ quan thuế có đối chiếu với bảng khai trong đợt đăng ký kinh doanh vừa qua.

Những đối tượng sau đây tạm thời chưa thu thuế môn bài :

- Các hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tiêu thụ, đại lý bán hàng công nghệ thực phẩm cho thương nghiệp quốc doanh và do thương nghiệp quốc doanh tổ chức, quản lý.

- Các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp do quốc doanh công nghiệp tổ chức và quản lý.

- Một số những tổ hợp sản xuất gồm những bà con lao động nghèo, thiếu công ăn việc làm, tập hợp làm gia công cho thương nghiệp quốc doanh (như các tổ đan len, đan may, tre...).

2. Thuế lợi tức : Vừa qua các hộ công thương mới phải nộp phần lợi tức của 6 tháng đầu năm 1976, nay phải thu phần còn lại của 6 tháng cuối năm 1976.

Cơ quan thuế phải căn cứ vào việc khai trình của các hộ công thương, căn cứ vào tài liệu đã thu thập được cũng như kết quả của đăng ký kinh doanh mà xác định lợi tức chịu thuế cho xác định, ... Đối tượng chủ yếu phải thu là các nhà công thương kinh doanh lớn và vừa, với số hộ nhỏ cần chiếu cố đúng mức.

Về lợi tức lương bổng , tập trung thu vào những viên chức tư có thu nhập về lương và phụ cấp lương cao.

Về lợi tức siêu ngạch , tập trung tính và thu vào các trọng hộ, trước hết là các hộ kinh doanh thương nghiệp. Đối với các hộ hoạt động công kỹ nghệ, chủ yếu thu thuế lợi tức bình thường ; hộ nào có lãi bất hợp lý lớn, việc tính và thu thế lợi tức siêu ngạch phải có ý kiến của Ủy ban Thành phố. Cần đẩy mạnh công tác thanh toán để thu đủ số thuế phải thu đối với những hộ đã tính.

II.-NHỮNG THUẾ THU VÀO NGƯỜI TIÊU DÙNG (THÔNG QUA GIÁ CẢ)

1. Thuế doanh nghiệp, chủ yếu là thu vào các cơ sở sản xuất công kỹ nghệ, sản xuất tập trung và quy mô, cùng các hoạt động thương nghiệp buôn sỉ, vận tải hàng hóa. Phải nắm vững nguyên tắc khi tính thuế : số thuế này đã được cấu tạo trong giá bán sản phẩm cũng như trong giá cước vận tải hàng hóa, do đó, khi tính thuế và thu, không được xâm phạm phần thu nhập (lãi) của nhà sản xuất công kỹ nghệ kinh doanh vận tải.

Tạm thời chưa thu thuế doanh nghiệp đối với thương nghiệp quốc doanh kinh doanh thịt heo, rau, cá.

2. Thuế tiêu thụ đặc biệt, phải căn cứ vào những mặt hàng đã được quy định, tổ chức thu đầy đủ, góp phần quản lý thị trường.

III.- MỘT SỐ LOẠI THUẾ KHÁC, như thuế xe tự động, thuế thổ trạch, thuế trước bạ và con niêm, tổ chức thu như thường lệ.

LƯU Ý :

- Thuế thổ trạch trước hết tập trung thu vào các chủ sở hữu có nhà đất cho thuê, các chủ sở hữu nhà đất kiêm kinh doanh công thương nghiệp. Chiếu cố đúng mức các chủ sở hữu nhà đất có thu nhập thấp.

- Phải thật đơn giản thủ tục thu thuế trước bạ, không được gây phiền hà cho dân. Khi thu thuế chỉ đòi hỏi chứng minh quyền sở hữu hợp pháp về tài sản và giấy tờ mua bán tài sản hợp lệ.

Trên đây là những quy định về các khoản thuế phải tổ chức thu nhằm đảm bảo nhu cầu chi tiêu thường xuyên của ngân sách nhà nước, góp phần điều tiết các nguồn thu nhập, quản lý thị trường.. để làm tốt công tác thuế, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị :

a/ Ủy ban nhân dân các quận, huyện cần tăng cường sự lãnh đạo đối với dông tác thuế :

- Cần tuyên truyền giáo dục cán bộ và nhân dân làm cho công tác thuế đạt được yêu cầu là đảm bảo nguồn thu của ngân sách Nhà nước, bảo đảm sự động viên đóng góp công bằng hợp lý trong nhân dân.

- Kiểm tra thường xuyên công tác của các phòng thuế các quận, huyện nhằm bảo đảm việc tổ chức công tác thu thuế thực hiện nghiêm chỉnh các quy định nói trong chỉ thị này ; những khoản thuế nói trên chỉ do các phòng thuế quận, huyện (trực thuộc Sở Thuế Thành phố) tổ chức thu, không một cơ quan, đơn vị nào khác đuợc tự động đứng ra tổ chức thu thay.

Công tác thuế vừa là công tác kinh tế tài chánh tổng hợp, lại là công tác vận động quần chúng trong điều kiện còn nhiều thành phần kinh tế, công tác thuế còn mang đầy đủ tính chất đấu tranh giai cấp... do vậy tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Ủy và Ủy ban đối với công tác thuế là rất cần thiết, cần được sự quan tâm đúng mức. Phải giáo dục và đòi hỏi các cán bộ, nhân viên làm công tác thuế có tinh thần trách nhiệm cao, đức chí công vô tư khi làm nhiệm vụ, phải luôn luôn lấy công tác giáo dục, thuyết phục, vận động quần chúng làm hàng đầu ; các cán bộ nhân viên làm công tác thuế trước hết phải làm công tác vận động quần chúng giỏi, không được quan liêu mệnh lệnh.

b/ Các đoàn thể quần chúng (công đoàn, thanh niên, phụ nữ, mặt trận, Ban liên lạc công thương.. ) cần tăng cường công tác giáo dục các tầng lớp quần chúng trong mỗi đoàn thể cùng với Ủy ban các cấp và cơ quan thuế làm tốt công tác thu thuế.

c/ Các cơ quan thông tin, báo chí.. cần thường xuyên có tin tức, bài vở tuyên truyền cho công tác thuế, biểu dương những cá nhân tích cực thực hiện nghĩa vụ đối với tài chánh Nhà nước và kịp thời vạch trần những luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn man khai, trốn thuế của một số phần tử xấu.

d/ Các cơ quan ngân hàng, tài chánh, thương nghiệp, vật tư.. cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước với các hộ công thương (mua bán hàng hóa, thanh toán tiền hàng, xử lý các hàng hóa thuộc diện trưng mua..) như Thủ tướng Chính phủ đã quy định (Chỉ thị số 22/VP1 ngày 4-1-1977) hỗ trợ cho cơ quan thuế thực hiện tốt nhiệm vụ thu và góp phần quản lý thị trường.

đ/ Sở thuế có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng thuế trực thuộc làm tốt công tác thu thuế, có những biện pháp thu và quản lý công tác thu thích hợp với từng đối tượng, phải quản lý chặt các loại hộ, phải biết tranh thủ sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân các cấp, sự ủng hộ giúp đỡ của các đoàn thể quần chúng... đảm bảo công tác thuế được thực hiện đúng các quy định trong chỉ thị này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/1977
Ngày hiệu lực09/02/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UB công tác thu thuế thành phố năm 1977


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UB công tác thu thuế thành phố năm 1977
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành09/02/1977
        Ngày hiệu lực09/02/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UB công tác thu thuế thành phố năm 1977

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UB công tác thu thuế thành phố năm 1977