Quyết định 6728/QĐ-UB-NC

Quyết định 6728/QĐ-UB-NC năm 1998 bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng - giá - thuế đã hết hiệu lực ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 6728/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật tài chính ngân hàng giá thuế hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6728/QĐ-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - GIÁ - THUẾ ĐÃ HẾT HIỆU LỰC DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ NGÀY 02/7/1976 ĐẾN NGÀY 31/12/1996

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25/6/1996;
- Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12/11/1996;
- Căn cứ quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện đợt tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật trong 2 năm 1997 - 1998 của Chính phủ;
- Theo đề nghị của Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ 153 văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Giá - Thuế đã hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Ban chỉ đạo RSVB/TW (Bộ Tư pháp)
- TT/TU, TT/HĐND.TP, TTUB
- Viện Kiểm sát TP, TAND.TP
- VPUB : PVP/NC, Tổ TM
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

DANH SÁCH VĂN BẢN LIÊN QUAN

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

29/CT-UB-KT

04/09/1996

Về việc xử lý nợ thuế đọng của khu vực ngoài quốc doanh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

41/CT-UB-KT

12/12/1996

Về việc thu tiền thuê đất đối với các tổ chức trong nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 1996

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

35/CT-UB-KT

04/11/1996

Về việc tăng cường quản lý thu nộp ngân sách và chống thất thu thuế trong những tháng cuối năm 1996

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

20/CT-UB

10/05/1995

Về việc thực hiện tiết kiệm năm 1995

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

49/CT-UB-KT

14/09/1995

Về việc thực hiện tổng kiểm kê ô tô con từ 15 chỗ ngồi trở xuống của các cơ quan hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố quản lý

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

42/CT-UB

07/10/1992

Về việc tổ chức triển khai thanh toán công nợ giai đoạn II trên địa bàn thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

31/CT-UB

09/07/1992

Về việc thực hiện chủ trương phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

30/CT-UB

08/07/1992

Về việc vay tín dụng nước ngoài

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

14/CT-UB

13/04/1992

Về việc xác nhận nợ đối với các đơn vị, tổ chức kinh tế vay quỹ đảo nợ thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

52/CT-UB

10/12/1990

Về một số biện pháp cấp bách nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 1990 của thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

04/CT-UB

24/01/1992

Về việc giải quyết số chênh lệch phải trả trong thanh toán công nợ giai đoạn I

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

36/CT-UB

18/09/1990

Về việc chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

119/QĐ-UB

08/05/1988

Qui định giá biểu thu tiền thuê nhà làm việc hành chánh, sản xuất kinh doanh và nhà ở thuộc diện Nhà nước quản lý tại TP. HCM

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

39/CT-UB

24/10/1989

Về việc chấn chỉnh tổ chức và hoạt động các hợp tác xã tín dụng nội thành

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1790/UB-TM

02/05/1989

Về việc thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung thuế công thương nghiệp ngày 03/03/1989

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

169/QĐ-UB

16/08/1985

Về việc sửa đổi bổ sung giá biểu tạm thời thu tiền thuê nhà làm việc hành chánh, sản xuất, kinh doanh thuộc diện nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

27/CT-UB

10/06/1983

Về việc bán xăng giá kinh doanh cho xe máy tư nhân và công tác quản lý, bảo vệ xăng dầu trên địa bàn Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2441/UB

31/12/1982

Về việc thu thuế doanh nghiệp vào các hợp doanh, liên doanh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

442/UB

18/03/1981

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 4142/QĐ-UB ban hành thể thức và giá biểu thu tiền nhà thuộc diện Nhà nước quản lý

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2150/QĐ-UB

31/07/1978

Về việc ban hành quy định về kỷ luật giá trong thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

05/TT-UB

09/08/1979

Về việc tạm thu tiền nhà, điện, nước của cán bộ công nhân viên chức

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

23/CT-UB

17/05/1978

Về việc khắc phục tình trạng tùy tiện và buông lỏng quản lý kỹ thuật, tăng cường một bước công tác này trong giai đoạn trước mắt, góp phần đưa công tác quản lý kinh tế - tài chính của thành phố Hồ Chí Minh đi vào nề nếp

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

18/CT-UB

05/05/1978

Về những công tác cấp bách cần làm ngay trong năm 1978 để đưa việc quản lý kinh tế - tài chính của thành phố vào nề nếp

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

387/QĐ-UB

31/03/1978

Về việc ổn định và điều chỉnh giá bán lẻ một số hàng tiêu dùng

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

05/TT-UB

03/03/1978

Thực hiện chủ trương đối với việc tư nhân xin hiến tài sản cho Nhà nước

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

56/CT-UB

19/10/1977

Về việc tiết kiệm điện và thanh toán tiền điện

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

319/UB

25/02/1978

Về việc kế hoạch hóa chỉ tiêu tiền mặt

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

55/CT-UB

14/10/1977

Về việc xử ly vật tư, thiết bị và kho bãi

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

4142/QĐ-UB

30/12/1978

Ban hành biểu tạm thời thu tiền thuê nhà diện Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

01/CT-UB

03/01/1978

Về công tác thu thuế tại Thành phố trong năm 1978

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

236/QĐ-UB

06/12/1978

Thành lập Ban chỉ đạo thanh lý tài sản của Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2193/UB

28/11/1978

Hướng dẫn phân phối tài sản do Nhà nước quản lý

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2077/UB

10/11/1978

Về việc áp dụng chế độ phụ cấp bù chênh lệch giá lương thực khác thay gạo và giá vải cho cán bộ công nhân viên chức của thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

54/CT-UB

16/10/1978

Về việc chống lãng phí, thực hành tiết kiệm lao động, vật tư, tài sản, tiền vốn

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

10/CT-UB

15/03/1977

Về việc trích nộp kinh phí công đoàn và cung cấp phương tiện cho công đoàn cơ sở trong các xí nghiệp tư bản tư doanh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

719/QĐ-UB

13/06/1977

Chấp thuận cho Sở Tài chính lập kho trang bị quần áo mùa đông

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

09/CT-UB

09/02/1977

Về công tác thu thuế ở thành phố năm 1977

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

11/TB-UB

04/02/1977

Về việc nghiêm cấm việc lạc quyên

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

28/CT-UB

10/06/1977

Về việc quản lý kiểm soát chi tiêu quỹ tiền lương trong khu vực sản xuất quốc doanh tại thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

820/UB

20/04/1977

Về việc quản lý tiền mặt

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

392/QĐ-UB

19/04/1977

Về việc tập trung đầu mối tổ chức thu trong dân

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

713/UB

07/04/1977

Về việc tổ chức một bộ phận chuyên trách quản lý tài sản trong Phòng tài chính quận, huyện, trong Phòng kế toán tài vụ các Sở, Ban, Ngành, công ty, xí nghiệp trực thuộc Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

294/QĐ-UB

05/04/1977

Về việc thu lệ phí

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

40/CT-UB

04/11/1991

Quản lý và sử dụng quỹ hóa giá nhà

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1873/QĐ-UB

17/07/1992

Giá biểu thu tiền thuê kho bãi do Công ty Kho bãi Thành phố quản lý

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

3949/UB-TM

19/07/1993

Về việc làm thủ tục nộp thuế trước bạ và thu nhập trước khi được cấp chủ quyền nhà

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1336/QĐ-UB

05/05/1994

Quy định giá biểu thu tiền thuê kho bãi do Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh quản lý

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

170/QĐ-UB

13/11/1986

Ban hành bộ đơn giá xây dựng khu vực thống nhất thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

18/CT-UB

19/05/1984

Về việc Bảo hiểm tai nạn hành khách và trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện giao thông vận tải

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2511/UB

21/12/1981

Điều chỉnh giá điện, giá nước

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

37/CT-UB

20/08/1983

Về thanh lý tang tài vật do ngành Công an quản lý

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

69/CT-UB

04/06/1979

Về việc triển khai Nghị quyết Hội nghị bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa của Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

577/UB-KT

15/02/1996

Về việc phân bổ kinh phí (đợt 2) từ nguồn thu phạt vi phạm giao thông để tiếp tục thực hiện Nghị định 36/CP

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

858/UB-KT

21/03/1996

Về việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 01/02/1996

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2372/QĐ-UB-KT

13/05/1996

Về việc tỷ lệ điều tiết thu ngân sách năm 1996 đối với 18 quận, huyện

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1676/UB-KT

17/05/1996

Về việc xây dựng dự toán ngân sách năm 1997

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

3171/UB-QLĐT

14/09/1996

Về việc xử lý tiền cho thuê nhà theo Nghị định 56/CP

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

4478/QĐ-UB-KT

28/09/1996

Quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa vụ hè thu 1996

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

401/QĐ-UB

22/11/1990

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thanh toán công nợ thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2951/UB-TM

10/07/1991

Về việc thực hiện các Luật thuế

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

25/CT-UB

13/07/1991

Về việc khẩn trương thực hiện tổng thanh toán nợ trên địa bàn Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

35/CT-UB

17/09/1991

Về việc quản lý ngoại tệ trên địa bàn Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

4271/UB-TM

24/09/1991

Về việc thực hiện Chỉ thị 33/CT-UB về việc kiểm tra hoạt động ngoại hối

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

45/CT-UB

25/11/1991

Về việc phát hành tín phiếu kho bạc Nhà nước trên địa bàn Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

47/CT-UB

28/11/1991

Về việc tăng cường chỉ đạo thu thuế trong tháng cuối năm 1991

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

5647/UB-TM

11/12/1991

Về việc bổ sung văn bản 3477/QĐ-UB ngày 01/8/1990 hướng dẫn về việc giải quyết những tồn đọng về giá cả trong cải tạo công thương nghiệp ở Thành phố những năm trước đây

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

197/TB-UB

12/12/1991

Về việc tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm nghĩa vụ nộp lệ phí giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

3704/UB-NN

04/08/1992

Về việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng quỹ của chương trình xóa đói giảm nghèo

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

548/QĐ-UB-CN

15/04/1993

Về việc tạo nguồn vốn cải tạo lưới điện phân phối thành phố năm 1993 - 1995 bằng phương thức phụ thu trên giá bán điện

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

19/CT-UB

03/05/1993

Về việc đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu thuế theo Luật pháp và chống thất thu thuế (áp dụng cho năm 1993)

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

814/TB-UB

06/11/1993

Về việc tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách năm 1993 cho xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn qua 10 tháng

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

59/CT-UB

01/12/1993

Về việc tăng cường đôn đốc thu nộp thuế những tháng cuối năm

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

01/CT-UB

12/01/1994

Về việc triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

08/CT-UB-TM

21/03/1994

Về việc tạm thu thuế đất đợt I năm 1994

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2111/UB-TM

11/05/1994

Về việc kê khai, phân loại nợ nước ngoài

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

22/CT-UB-TM

20/05/1994

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý thu và chi, chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 1994

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1702/QĐ-UB-CN

02/06/1994

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng năm 1994 nguồn vay ngân sách Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1284/UB

23/07/1982

Việc thực hiện nghiêm chỉnh truy thu nợ tiền nước tồn đọng từ trước đến nay

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

6049/UB-KT

20/12/1994

Về việc cấp phát vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn cuối năm 1994

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1479/UB-KT

08/06/1995

Về việc giải quyết các tồn đọng tại Phòng thu lệ phí trước bạ Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

3691/UB-KT

29/11/1995

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác tiết kiệm năm 1995

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

378/QĐ-UB-KT

05/02/1996

Về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa năm 1996

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

379/QĐ-UB-KT

05/02/1996

Về việc trích 5% số thuế sử dụng đất nông nghiệp thu được năm 1996 để quý 4, phường, xã chi hỗ trợ công tác thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

682/UB-KT

15/02/1996

Về một số biện pháp nhằm tăng cường việc điều hành thu chi ngân sách năm 1996

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1101/QĐ-UB-KT

11/03/1996

Về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ đông xuân và hè thu 1995

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

660/QĐ-UB

15/02/1979

Về việc ủy quyền duyệt trợ cấp khó khăn cho đồng bào thành phố đi xây dựng các vùng kinh tế mới

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

392/UB

03/03/1979

Về việc quản lý tiền mặt

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

51/QĐ-UB

07/03/1979

Ban hành Bản quy định tạm thời về phân cấp quản lý giá ở Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

54/QĐ-UB

12/03/1979

Về việc Điều chỉnh chế độ trợ cấp cho du kích, tự vệ tập trung và cán bộ phường, xã đội

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

56/CT-UB

21/03/1979

Về việc triệt để tiết kiệm xăng dầu và chế độ làm việc trong tình hình mới

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

579/UB

02/04/1979

Về việc tiết kiệm xăng dầu và sử dụng xe con

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

156/QĐ-UB

15/05/1979

Về việc ban hành Bản quy định về tổ chức hoạt động của Ban Tài chính-giá cả quận-huyện

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2089/UB

23/11/1979

Về việc thanh toán nợ dân trong thời gian kháng chiến

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1991/QĐ-UB

26/12/1979

Chọn đơn vị ghi sổ thu chi gia đình công nhân viên chức

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

11/CT-UB

13/03/1980

Về việc kiểm tra và xử lý kịp thời các vụ mất mát tài sản Xã hội chủ nghĩa

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

24/CT-UB

12/06/1980

Chế độ trợ cấp khoản tiền chênh lệch cho cán bộ công nhân viên hàng ngày đi lại làm việc bằng các phương tiện vận chuyển công cộng

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

10/CT-UB

24/03/1981

Về việc xử dụng và quản lý xe con

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

32/CT-UB

27/06/1981

Về việc tổ chức kiểm tra, bảo vệ tài sản công cộng trong Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1242/QĐ-UB

03/12/1981

Về việc thu lệ phí chứng nhận, sao lục và cấp phát các giấy tờ (lệ phí hành chánh)

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1243/QĐ-UB

03/12/1981

Về việc sửa đổi một số điểm của Bản Điều lệ tạm thời về thu lệ phí khai thác đất công và Điều lệ tạm thời về thu lệ phí bến bãi xe, bến ghe, bến tàu, bến đò, giữ xe hai bánh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

12/TB-UB

16/01/1982

Về việc phát động phong trào nhân dân bảo vệ tài sản công cộng

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

38/QĐ-UB

18/03/1982

Về việc thành lập Ban vận động của thành phố đóng góp xây dựng các công trình lớn của Nhà nước

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

298/QĐ-UB

21/04/1982

Về phương thức cấp bù giá một số mặt hàng tiêu chuẩn

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

08/TT-UB

05/05/1982

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm theo Nghị quyết 15/HĐBT ngày 08/02/1982 của Hội đồng Bộ trưởng

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

92/QĐ-UB

26/05/1982

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm ở Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

115/TB-UB

31/05/1982

Về cuộc họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết thực hành tiết kiệm

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

31/CT-UB

31/05/1982

Về việc định mức sử dụng điện, cách thu tiền điện sinh hoạt của cán bộ công nhân viên Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

368/QĐ-UB

12/06/1982

Về việc sửa đổi, bổ sung giá biểu thu tiền nhà dùng làm việc hành chính

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

23/CT-UB

23/06/1982

Về chấn chỉnh công tác in ấn, phát hành và xổ số kiến thiết trên thị trường Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

388/QĐ-UB

26/06/1982

Về việc bổ sung và sửa đổi một số điểm trong quy định của Quyết định số 333/QĐ-UB ngày 14/12/1979

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1526/UB

28/08/1982

Về việc quy định các tiêu chuẩn và mức tiền thưởng cho tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 1981

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

217/TB-UB

20/10/1982

Về việc sử dụng kinh phí phục vụ triển khai công tác khen thưởng, tổng kết tại các cấp thành phố, sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

304/QĐ-UB

29/11/1982

Về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

483/UB

11/03/1983

Về phụ cấp tạm thời cho cán bộ công nhân viên

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

66/TB-UB

30/03/1983

Về việc bỏ khoản trợ cấp khó khăn tạm thời cho cán bộ công nhân viên có mức lương thấp

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

14/CT-UB

12/04/1983

Về việc hướng dẫn việc thực hiện quỹ bảo trợ nhà trường

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

195/QĐ-UB

28/06/1983

Về việc bổ sung mức thu thuế sát sinh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1453/UB

13/07/1983

Về việc phụ cấp 30% trên lương chính mới cho cán bộ công nhân viên

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2445/UB

04/11/1983

Về việc quản lý ngoại tệ

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

404/QĐ-UB

29/11/1983

Về việc ban hành quy định tạm thời về thu tiền thay tiền công lao động xã hội chũ nghĩa

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

200/QĐ-UB

13/12/1983

Về việc thành lập Ủy ban Vận động mua công trái xây dựng tổ quốc

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

15/CT-UB

15/05/1984

Về việc tiến hành vận động nhân dân toàn Thành phố mua công trái đợt II/1984

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

138/QĐ-UB

17/05/1984

Về việc tăng cường tổ chức của Ủy ban vận động mua công trái xây dựng tổ quốc cấp Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

137/TB-UB

19/05/1984

Về việc phụ cấp tạm thời cho cán bộ công nhân viên thành phố đi học dài hạn tại Thủ đô Hà Nội

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

208/UB

16/01/1986

Quy định tạm thời về phụ cấp lưu trú cho học viên đi học ở các tỉnh phía Bắc

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2772/QĐ-UB

08/09/1986

Về chế độ chi tiêu ngoại tệ cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

13/CT-UB

04/04/1987

Về việc điều chỉnh hệ số trượt giá trong xây dựng cơ bản

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

17/CT-UB

27/05/1987

Về việc trợ cấp giải quyết khó khăn đời sống cho cán bộ công nhân viên, lực lượng vũ trang, người trong diện chính sách

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

264/QĐ-UB

26/05/1989

Về việc nâng mức thu tiền giữ xe vi phạm trật tự an toàn giao thông

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

303/QĐ-UB

22/06/1989

Về việc điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi Quyết định 119/QĐ-UB ngày 08/5/1988 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá biểu thuê nhà làm việc hành chánh, sản xuất kinh doanh và nhà ở thuộc diện Nhà nước quản lý tại TP. HCM

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

488/QĐ-UB

26/08/1989

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tài chính-ngân hàng Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

4438/UB-TM

08/10/1989

Về việc thực hiện chế độ quản lý và thu thuế đối với các đại lý trên địa bàn Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

451/QĐ-UB

13/10/1989

Về việc giao ngành thuế kiểm tra thu thuế các hình thức sử dụng tư thương trong tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

616/QĐ-UB

16/10/1989

Về việc ban hành quy định thu đảm phụ công ích đối với vàng nhập vào qua cửa khẩu thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

738/QĐ-UB

07/12/1989

Về việc thành lập Đoàn thanh tra thu nộp ngân sách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

520/QĐ-UB

08/12/1989

Về việc tạm ngưng việc thu đảm phụ công ích vàng nhập khẩu vào qua cửa khẩu thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

5567/UB

12/12/1989

Về việc thu thuế đối với Hợp tác xã mua bán

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2860/UB

27/06/1987

Về việc sửa đổi khoản trợ cấp hàng tháng giải quyết khó khăn đời sống cho cán bộ công nhân viên khu vực hành chánh sự nghiệp và những người trong diện chính sách tại TP. HCM

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

161/QĐ-UB

21/08/1987

Về việc thu lệ phí duy tu và sửa chữa cầu đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

3515/UB-TM

24/08/1987

Về việc thực hiện đề án chống thất thu thuế công thương nghiệp 1987

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

226/QĐ-UB

08/08/1988

Về việc điều chỉnh mức thu tiền thay công lao động nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa năm 1988

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

53/CT-UB

23/12/1988

Về việc thu lệ phí giao thông năm 1988

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1400/UB-CN

05/04/1989

Về việc thu lệ phí giao thông đường sông, đường bộ năm 1989 trên địa bàn TP. HCM

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

43/QĐ-UB

17/01/1990

Ban hành quy định về chế độ niêm yết giá và không bán quá giá niêm yết

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

298/UB-TM

18/01/1990

Về việc nộp thuế môn bài năm 1990

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

425/UB-CN

31/01/1990

Về việc thu phí giao thông năm 1990 trên địa bàn thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1936/UB-NN

27/04/1990

Về việc thu thuế thổ trạch

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

170/QĐ-UB

21/05/1990

Về việc điều chỉnh giá biểu thu tiền thuê nhà làm việc hành chánh, sản xuất-kinh doanh và nhà ở thuộc diện Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

359/QĐ-UB

16/10/1990

Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra tài sản vắng chủ trên địa bàn Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

127/TB-UB

29/10/1990

Về việc thanh toán công trái kỳ hạn 5 năm phát hành cuối: năm 1985 và năm 1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

5002/QĐ-UB-KT

28/10/1996

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa thu năm 1995-1996

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

162/QĐ-UB

21/08/1987

Về việc Điều chỉnh giá biểu thu lệ phí khai thác đất công, chợ, bến, cảng ở Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

118/QĐ-UB

23/03/1990

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động tín dụng Thành phố

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6728/QĐ-UB-NC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6728/QĐ-UB-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/1998
Ngày hiệu lực14/12/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6728/QĐ-UB-NC

Lược đồ Quyết định 6728/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật tài chính ngân hàng giá thuế hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6728/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật tài chính ngân hàng giá thuế hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6728/QĐ-UB-NC
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýVõ Viết Thanh
       Ngày ban hành14/12/1998
       Ngày hiệu lực14/12/1998
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6728/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật tài chính ngân hàng giá thuế hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6728/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật tài chính ngân hàng giá thuế hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996

           • 14/12/1998

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/1998

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực