Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình khí tượng, thủy văn, rủi ro thiên tai thời gian qua diễn biến rất phức tạp và ngày càng khó dự đoán. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang, năm 2018 sẽ có khoảng 12 đến 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm là 12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới), trong đó có khoảng từ 5 đến 6 cơn bão ảnh hưởng đến nước ta, xấp xỉ trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm từ 5 đến 6 cơn bão). Bên cạnh đó, cần đề phòng những cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp hoạt động vào các tháng cuối mùa (từ tháng 10 đến 12) ảnh hưởng từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ. Lũ ở đầu nguồn sông Tiền tại Tân Châu, mực nước cao nhất đạt mức xấp xỉ báo động II (báo động II là 4,0m); khu vực nội đồng Tây Bắc của tỉnh tại Hậu Mỹ Bắc đạt mức 1,60 đến 1,80m.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả và giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn:

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống hạn mặn và cháy rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị mình; phát huy những ưu điểm, những chương trình, dự án, công việc mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời, làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Tập trung nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là ở các địa bàn xung yếu. Thời gian hoàn thành chậm nhất là tháng 6 năm 2018 và báo cáo kết quả về Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

b) Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo quy định của Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai. Trong đó, cơ cấu những thành viên thuộc các đơn vị có trách nhiệm liên quan đến công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi ngành đảm bảo kịp thời chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

c) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các quyết định, kế hoạch, đề án, phương án, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

d) Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống thiên tai trên cơ sở quán triệt phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

đ) Quán triệt trong nội bộ và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhất là nhân dân ở các xã cù lao, vùng ven biển, các xã trong vùng ngập sâu và ngư dân về diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu, những kiến thức cơ bản về phòng, chống các dạng thiên tai theo từng đối tượng, từng cấp độ rủi ro cụ thể để nhân dân biết chủ động phòng, chống khi có tình huống xấu xảy ra.

e) Rà soát cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm khi xảy ra thiên tai trên địa bàn để chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; xây dựng phương án cụ thể và sẵn sàng thực hiện sơ tán khi cần thiết; kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm; bố trí thiết bị, phương tiện cứu nạn tại chỗ, vật tư và kinh phí dự phòng đến cấp cơ sở.

g) Kiểm tra, đánh giá chất lượng từng tuyến đê, huy động mọi nguồn lực để tiến hành duy tu, sửa chữa, gia cố đê biển, đê cửa sông, đê sông, đê bao ngăn lũ, đặc biệt là các đoạn đê xung yếu. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi nội đồng, các công trình đầu mối, đảm bảo khai thông dòng chảy, đủ nước bơm tưới khi khô hạn và tiêu thoát lũ nhanh khi có ngập úng.

h) Tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định tại Quyết định số 2103/QĐ-BCH ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất gửi về Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp, báo cáo về Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

2. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

a) Xây dựng cụ thể kế hoạch phối hợp, triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này, kế hoạch, phương án chủ động phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án ứng phó thiên tai sát với điều kiện thực tế của tỉnh.

b) Phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương tổng hợp dự toán kinh phí phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện.

c) Phối hợp kịp thời với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang tiếp nhận thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai (lũ, lụt, bão, áp thấp nhiệt đới…) và đưa ra những dự báo chính xác, cảnh báo kịp thời nhằm phục vụ tốt cho công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

d) Tiếp tục nghiên cứu bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh các văn bản có liên quan để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của tỉnh, đảm bảo công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất.

đ) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, xử lý kịp thời và có hiệu quả trong việc ứng phó với thiên tai; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; định kỳ 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất tổng hợp tình hình thiên tai, báo cáo về Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy:

a) Căn cứ vào kế hoạch, phương án của tỉnh đã ban hành, tổ chức rà soát, bổ sung, cụ thể hóa thành kế hoạch, phương án của từng địa phương, chủ động sử dụng ngân sách, dự phòng ngân sách cấp huyện và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để tổ chức, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quản lý.

b) Rà soát cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm khi xảy ra thiên tai trên địa bàn để chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm. Thường xuyên giữ mối liên hệ và hiệp thương với chủ các phương tiện cơ giới, vật tư, thiết bị hiện có trên địa bàn để kịp thời huy động, trưng dụng khi cần thiết phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai.

c) Tập trung kiểm tra và có kế hoạch tu bổ, sửa chữa các cống, đập, các bờ vùng, bờ thửa và bờ bao bảo vệ các vùng sản xuất nông nghiệp, khu dân cư và bảo vệ các công trình phúc lợi xã hội và chỉ đạo chặt chẽ lịch thời vụ sản xuất lúa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

d) Tổ chức huấn luyện, thực hành thành thạo các phương tiện, trang thiết bị hiện có; thường xuyên diễn tập các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, trong đó chú trọng đến các địa bàn xung yếu, trọng điểm, khu vực trường học.

đ) Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan nắm chắc số lượng tàu thuyền của địa phương còn đang hoạt động trên biển khi có bão, áp thấp nhiệt đới, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; tổ chức, sắp xếp lại tàu thuyền tại các nơi tránh trú bão và khu neo đậu trú bão đảm bảo an toàn.

e) Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm sông, kênh, rạch gây sạt lở, làm tắc nghẽn dòng chảy, hướng thoát nước tự nhiên trên địa bàn quản lý. Phát động nhân dân tham gia bảo vệ các công trình phòng chống lũ lụt, tham gia cùng chính quyền phòng và xử lý sạt lở đê bao ngăn lũ. Tổ chức các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân, đặc biệt là trẻ em, người già trong vùng ngập lũ. Khẩn trương thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân tại các xã, phường, thị trấn để phát huy vai trò, trách nhiệm cộng đồng tại chỗ trong việc tổ chức phòng, chống, ứng phó thiên tai.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ kế hoạch chung của tỉnh, rà soát, xây dựng cụ thể kế hoạch và tổ chức chỉ đạo, điều hành, phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai trong ngành, đơn vị mình quản lý. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

5. Đề nghị Báo Ấp Bắc phối hợp chặt chẽ với cơ quan dự báo, cảnh báo, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình diễn biến của thiên tai để người dân biết và chủ động phòng tránh.

6. Đề nghị Đài Khí tượng thủy văn Tiền Giang thường xuyên theo dõi, cập nhật, dự báo, thông tin thường xuyên, kịp thời về diễn biến của thời tiết (áp thấp nhiệt đới, mưa, bão...) gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã biết để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai có hiệu quả.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các đoàn thể phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai cho hội viên, đoàn viên... vận động và tiếp nhận nguồn hàng cứu trợ của các tập thể, cá nhân đóng góp khi có thiên tai; tổ chức thăm hỏi, động viên nhân dân vùng có thiên tai; tổ chức phân phối, quản lý, sử dụng tiền, hàng cứu trợ tỉnh đúng mục đích, đối tượng và hiệu quả; có kế hoạch huy động hội viên, đoàn viên nhất là lực lượng thanh niên xung kích tham gia ứng cứu và khắc phục hậu quả thiên tai; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2018
Ngày hiệu lực26/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Tiền Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýPhạm Anh Tuấn
        Ngày ban hành26/04/2018
        Ngày hiệu lực26/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Tiền Giang

           • 26/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực