Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp quản lý động vật rừng hoang dã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 về tăng cường biện pháp quản lý động vật rừng hoang dã Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUY
Ê
N
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT RỪNG HOANG DÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Hiện nay nhiều cơ sở gây nuôi động vật rừng hoang dã (ĐVRHD) đang phát triển mạnh mẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho người lao động, không chđáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu mà còn góp phần đảm bảo cho công tác bảo tồn nguồn gen, giảm bớt áp lực săn bắt trong tự nhiên; một số hộ gia đình nuôi nhốt ĐVRHD nguy cấp, quý, hiếm đã tự nguyện chuyển giao cho các Trung tâm cứu hộ chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc thả về môi trường tự nhiên; trên địa bàn tỉnh không có điểm nóng về săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ ĐVRHD trái phép. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn có hộ dân nuôi nhốt ĐVRHD nguy cấp, quý, hiếm làm cảnh chưa đăng ký với cơ quan chức năng và việc gây nuôi ĐVRHD chưa đảm bảo tiêu chuẩn về chuồng trại, chăm sóc, ăn uống, thú y...đối với một số loài; tình trạng săn bắt, buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến,...mẫu vật các loài ĐVRHD trái phép vẫn còn xảy ra.

Để quản lý tốt hoạt động gây nuôi ĐVRHD theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES); tạo điều kiện cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gây nuôi, sản xuất kinh doanh ĐVRHD ổn định, tránh những vướng mắc trong tiêu thụ sản phẩm; đồng thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về ĐVRHD trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, sau khi xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 957/SNN-KHTC ngày 17/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân về bảo vệ các loài ĐVRHD, nhất là các loài ĐVRHD nguy cấp, quý, hiếm; trong đó tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan

- Quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ sở nuôi ĐVRHD thông thường và nguy cấp, quý, hiếm theo quy định; thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến ĐVRHD trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt, giết mổ, kinh doanh, chế biến, cất giữ mẫu vật các loài ĐVRHD; tổ chức cấp mã số cơ sở nuôi ĐVRHD theo quy định Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ và cứu hộ cá thể ĐVRHD hoặc thả về môi trường tự nhiên theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, bảo tồn các loài ĐVRHD nguy cấp, quý, hiếm; hướng dẫn kỹ thuật, khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gây nuôi các loài ĐVRHD trong môi trường có kiểm soát.

- Hướng dẫn các chủ rừng xây dựng và thực hiện phương án quản lý bảo vệ ĐVRHD trên diện tích rừng, đất lâm nghiệp được giao.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện và đề xuất cấp thẩm quyền biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ, bảo tồn các loài ĐVRHD.

3. Giám đốc Công an tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường kiểm tra việc nuôi nhốt, vận chuyển, kinh doanh ĐVRHD trái pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về ĐVRHD; xác định đối tượng, lập chuyên án triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tăng cường vận động người dân giao nộp hết các loại súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn lưu giữ trong dân.

4. Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tổng biên tập Báo Thái Nguyên chỉ đạo đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các quy định của Nhà nước về bảo vệ, gây nuôi các loài ĐVRHD trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền những điển hình tốt, gương người tốt, việc tốt về bảo tồn, kiểm soát buôn bán ĐVRHD, lên án mạnh mẽ những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về bảo tồn các loài ĐVRHD nguy cấp, quý, hiếm.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn:

- Chủ động tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bảo vệ và phát triển ĐVRHD. Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây nuôi, phát triển các loài ĐVRHD có nguồn gốc hợp pháp, nghiêm cấm việc nuôi ĐVRHD không có nguồn gốc hợp pháp hoặc có nguồn gốc săn bắt từ rừng tự nhiên.

- Tăng cường kiểm tra tại các quán ăn, nhà hàng, các chợ, các địa điểm kinh doanh, các khu dân cư, các hộ đang nuôi nhốt ĐVHD để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến, trưng bày, quảng cáo,.... mẫu vật các loài ĐVRHD.

6. Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh về các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

-
Chi cục Kiểm lâm;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Báo, Đài Thái Nguyên;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;

- Lưu: VT, CNN, TH.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2019
Ngày hiệu lực29/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 về tăng cường biện pháp quản lý động vật rừng hoang dã Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 về tăng cường biện pháp quản lý động vật rừng hoang dã Thái Nguyên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành29/05/2019
        Ngày hiệu lực29/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 về tăng cường biện pháp quản lý động vật rừng hoang dã Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 về tăng cường biện pháp quản lý động vật rừng hoang dã Thái Nguyên

           • 29/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực