Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công Bắc Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XỬ LÝ NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo các quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 27/CT- TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tuy nhiên, số nợ đọng XDCB trên địa bàn khá lớn và chậm được xử lý, nhất là ở cấp huyện và cấp xã. Sau khi tổ chức kiểm tra, rà soát số nợ đọng XDCB trên địa bàn cấp huyện, xã, tổng hợp số nợ đọng XDCB trên địa bàn toàn tỉnh tính đến thời điểm ngày 31/12/2014 khoảng 953 tỷ đồng, với 2.336 công trình (trong đó: Cấp tỉnh nợ 47,4 tỷ đồng, cấp huyện nợ 327 tỷ đồng, cấp xã nợ 579 tỷ đồng). Các huyện có số nợ đọng XDCB lớn như: Sơn Động 162 tỷ đồng, Yên Dũng 160 tỷ đồng, Tân Yên 159 tỷ đồng, Việt Yên 105 tỷ đồng. Một số xã có số nợ đọng XDCB lớn như: Liên Sơn 24,7 tỷ đồng; Quang Tiến 11,5 tỷ đồng; Lão Hộ 10,3 tỷ đồng; Song Mai 9,8 tỷ đồng; Cao Thượng 8,9 tỷ đồng; Tăng Tiến 8,4 tỷ đồng; Hương Mai 8,2 tỷ đồng; Đồng Tâm 8,2 tỷ đồng...

Để triển khai thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư công, xử lý cơ bản xong nợ đọng XDCB, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

a) Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm theo các quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

b) UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cấp huyện, xã, các chủ đầu tư trong việc để xảy ra nợ đọng XDCB lớn ở địa phương mình.

c) Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện phương án và lộ trình thanh toán nợ đọng XDCB, tuân thủ đúng nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng XDCB xong mới được bố trí vốn cho các dự án khởi công mới.

d) Trong xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, cấp huyện, xã cần bố trí vốn để thanh toán xong nợ đọng XDCB theo từng nguồn vốn và cấp ngân sách; theo nguyên tắc nợ XDCB ở cấp ngân sách nào thì ngân sách cấp đó phải có trách nhiệm bố trí vốn để thanh toán.

Năm 2016, 2017, cấp huyện, xã cần xây dựng phương án, bố trí vốn để thanh toán hết số nợ đọng XDCB ở ngân sách cấp mình, sau khi thanh toán hết số nợ đọng XDCB thì mới được khởi công mới các dự án. Trường hợp các dự án thật sự cấp bách, cần triển khai ngay thì các huyện, thành phố báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

e) Trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND các huyện, thành phố cần chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, đảm bảo huy động cơ bản đủ các nguồn vốn thì mới triển khai khởi công xây dựng các công trình.

f) Cấp huyện, xã cần kiểm soát chặt chẽ việc thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư; các dự án chỉ được phê duyệt để triển khai thực hiện khi cân đối được nguồn vốn, đảm bảo hiệu quả sử dụng và tiết kiệm kinh phí đầu tư.

2. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án

a) Tổ chức nghiệm thu khối lượng đã thi công, rà soát để xác định chính xác số nợ đọng XDCB đến thời điểm ngày 31/12/2015 để làm cơ sở giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

b) Không được yêu cầu các nhà thầu ứng vốn để thi công dự án khi chưa cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch để gây nợ đọng XDCB.

3. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT

a) Tổ chức rà soát, tham mưu cân đối nguồn ngân sách tỉnh để cơ bản thanh toán dứt điểm nợ XDCB ở ngân sách cấp tỉnh trong năm 2016.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập các Đoàn Thanh tra liên ngành quá trình thực hiện đầu tư và quyết toán các công trình XDCB có nợ đọng tại các địa phương, các công trình trọng điểm, hoàn thành trong tháng

11/2015. (Kiểm tra kỹ trình tự, thủ tục, phê duyệt chủ trương đầu tư, việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá, chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật, hiệu quả đầu tư...)

b) Tham mưu điều chỉnh, thay thế Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011, số 30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 11/4/2014 về Quy định mức hỗ trợ đầu tư một số hạng mục công trình ở các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2016; Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

c) Tiếp tục hướng dẫn các sở, ngành và địa phương xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng XDCB. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện, xã đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

a) Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị này.

b) Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác thanh, kiểm tra quá trình thực hiện đầu tư và quyết toán các công trình có nợ đọng XDCB tại các địa phương.

c) Sở Nội vụ tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình xử lý nợ đọng XDCB để làm căn cứ đánh giá, xếp loại người đứng đầu hàng năm.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và báo cáo

Chủ tịch UBND tỉnh tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2015
Ngày hiệu lực30/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công Bắc Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công Bắc Giang 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành30/10/2015
        Ngày hiệu lực30/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công Bắc Giang 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công Bắc Giang 2015

           • 30/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực