Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2015

Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND sửa đổi khoản 6 Điều 14 Quy định phân cấp ngân sách đã được thay thế bởi Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 30/2010/NQ-HĐND phân cấp ngân sách các cấp Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND sửa đổi khoản 6 Điều 14 Quy định phân cấp ngân sách


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2011/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 6 ĐIỀU 14 QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2010/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2010 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 01/12/2011 của UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 14 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 14 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

 “6. Thu tiền sử dụng đất:

6.1. Đối với số thu tiền sử dụng đất (kể cả thu từ đấu giá quyền sử dụng đất) nộp NSNN điều tiết ngân sách các cấp như sau:

6.1.1. Thu trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

a) Ngân sách tỉnh: 20% (bao gồm trích Quỹ Phát triển đất).

b) Ngân sách thành phố (bao gồm các khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người có đất bị thu hồi; đầu tư cơ sở hạ tầng; kinh phí đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất):

- Thu trên địa bàn phường: 80%.

- Thu trên địa bàn xã: 75%. c) Ngân sách phường: 0%. d) Ngân sách xã: 5%.

6.1.2. Thu trên địa bàn các huyện còn lại.

a) Ngân sách tỉnh: 20% (bao gồm trích Quỹ Phát triển đất).

b) Ngân sách huyện (bao gồm các khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người có đất bị thu hồi; đầu tư cơ sở hạ tầng; kinh phí đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất):

- Thu trên địa bàn thị trấn: 65%.

- Thu trên địa bàn các xã: 50%. c) Ngân sách xã, thị trấn:

- Thị trấn: 15%.

- Các xã: 30%.

6.2. Đối với các khu đô thị, dân cư (thực hiện theo cơ chế giao quỹ đất cho nhà đầu tư hạ tầng kinh doanh khai thác), số tiền sử dụng đất nhà đầu tư nộp vào ngân sách là số tiền chênh lệch giữa giá trị quỹ đất với giá trị công trình xây dựng kết cấu hạ tầng và các chi phí liên quan khác được điều tiết các cấp ngân sách như sau:

6.2.1. Thu trên địa bàn thành phố Bắc Giang. a) Ngân sách tỉnh: 40%.

b) Ngân sách thành phố:

- Thu trên địa bàn phường: 60%.

- Thu trên địa bàn xã: 55%. c) Ngân sách phường: 0%. d) Ngân sách xã: 5%.

Riêng đối với thu tiền sử dụng đất tại Khu dân cư mới số 2 và Khu dân cư Cống Ngóc - Bến xe, sau khi đã tính đủ các khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người có đất bị thu hồi, đầu tư cơ sở hạ tầng, số tiền còn lại điều tiết ngân sách như trên.

6.2.2. Thu trên địa bàn các huyện còn lại:

a) Ngân sách tỉnh: 20%. b) Ngân sách huyện:

- Thu trên địa bàn thị trấn: 65%.

- Thu trên địa bàn các xã: 50%. c) Ngân sách xã:

- Thu trên địa bàn thị trấn: 15%.

- Thu trên địa bàn các xã: 30%.

6.3. Căn cứ số thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp tỉnh, UBND tỉnh thực hiện trích Quỹ phát triển đất theo Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2012. Các quy định trước đây trái với Nghị quyết đều bãi bỏ.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện, có quy định nào chưa phù hợp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 3 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Văn Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND sửa đổi khoản 6 Điều 14 Quy định phân cấp ngân sách


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND sửa đổi khoản 6 Điều 14 Quy định phân cấp ngân sách
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu29/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýThân Văn Khoa
       Ngày ban hành09/12/2011
       Ngày hiệu lực01/01/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND sửa đổi khoản 6 Điều 14 Quy định phân cấp ngân sách

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND sửa đổi khoản 6 Điều 14 Quy định phân cấp ngân sách