Quyết định 104/QĐ-UBND

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 104/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Giang 2015 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 721/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 02/TTr-STP ngày 15 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần năm 2015 (Có Danh mục kèm theo).

Giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải công khai Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2015 trên Cổng thông tin điện tử và Công báo tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Thanh Sơn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

Số kí hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Nghị quyết của HĐND tỉnh (05 văn bản)

1.

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND 09/12/2009

Quy định chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với 13 xã nghèo có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% của huyện Lục Ngạn đến năm 2015

Hết thời gian thực hiện

01/01/2016

2.

Nghị quyết

26/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước và phân định nhiệm vụ đầu tư phát triển của các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2011- 2015

Hết thời gian thực hiện

01/01/2016

3.

Nghị quyết

37/2011/NQ-HĐND 09/12/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi thú y trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015

Hết thời gian thực hiện

01/01/2016

4.

Nghị quyết

29/2011/NQ-HĐND 09/12/2011

Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 14 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Quy định về phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015.

01/01/2016

5.

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND 11/7/2013

Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; hoạt động khuyến nông, xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả và ngành nghề nông thôn cho các địa phương sản xuất lúa giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Hết thời gian thực hiện

01/01/2016

Quyết định của UBND tỉnh (34 văn bản)

6.

Quyết định

54/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

01/02/2015

7.

Quyết định

55/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 421/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

27/9/2015

8.

Quyết định

69/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 267/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

16/7/2015

9.

Quyết định

78/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 420/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

26/9/2015

10.

Quyết định

96/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 194/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

22/5/2015

11.

Quyết định

111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 193/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

22/5/2015

12.

Quyết định

114/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008

Ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương; luân chuyển Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Nhà nước và cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm và luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

19/02/2015

13.

Quyết định

54/2009/QĐ-UBND ngày 06/7/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 128/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

18/4/2015

14.

Quyết định

118/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009

Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

05/01/2015

15.

Quyết định

60/2010/QĐ-UBND ngày 09/6/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định, kèm theo Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBNDtỉnh Bắc Giang

16.

Quyết định

177/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012

Ban hành Quy định trình tự thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

17.

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011

Ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

10/01/2015

18.

Quyết định

150/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012

Về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc thay thế Bảng giá số 3 của bản Quy định kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh

19.

Quyết định

52/2011/QĐ-UBND ngày 15/02/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 127/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

18/4/2015

20.

Quyết định

139/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011

Ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

07/11/2015

21.

Quyết định

193/2011/QĐ-UBND ngày 31/5/2011

Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ

Bị thay thế bởi Quyết định số 141/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ

26/4/2015

22.

Quyết định

283/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ đầu tư phát triển rừng và bảo vệ rừng thuộc nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2015

Hết thời gian thực hiện

01/01/2016

23.

Quyết định

309/2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 172/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

15/5/2015

24.

Quyết định

470/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011

Quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 871/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

10/01/2015

25.

Quyết định

277/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013

Bổ sung Quyết định số 470/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

26.

Quyết định

475/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 337/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

24/8/2015

27.

Quyết định

519/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Ban hành Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2016

Bị thay thế bởi Quyết định số 325/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020

01/01/2016

28.

Quyết định

518/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng thư điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 133/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

20/4/2015

29.

Quyết định

70/2012/QĐ-UBND 12/3/2012

Ban hành quy định mức chi kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên đại bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên đại bàn tỉnh Bắc Giang

10/01/2016

30.

Quyết định

130/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012

Ban hành Quy định một số trình tự, thủ tục đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 515/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định trình tự, thủ tục đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

06/11/2015

31.

Quyết định

189/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012

Ban hành Quy định quản lý và cấp phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015

Hết thời gian thực hiện

01/01/2016

32.

Quyết định

193/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 419/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

26/9/2015

33.

Quyết định

805/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 193/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

34.

Quyết định

84/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 593/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

12/11/2015

35.

Quyết định

369/2013/QĐ-UBND 29/7/2013

Về việc sửa đổi khoản 2, Điều 4 Quy định quản lý và cấp phép sản xuất gạch, ngói nung thủ công sử dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 189/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh

Hết thời gian thực hiện

01/01/2016

36.

Quyết định

475/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

22/10/2015

37.

Quyết định

558/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

 

38.

Quyết định

160/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014

Sửa đổi một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh

 

 

39.

Quyết định

461/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 711/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

14/12/2015

Tổng số: 39 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU MỘT PHẦN NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

Số kí hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Nghị quyết của HĐND tỉnh (01 văn bản)

1

Nghị quyết

30/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 ban hành Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015

Hiệu lực thi hành tại Điều 2; Khoản 6 Điều 14

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 Quy định về phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015

01/01/2016

Quyết định của UBND tỉnh (01 văn bản)

2

Quyết định

69/2010/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 ban hành Quy định tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Điều 3 ; Khoản 2, khoản 3 Điều 5 ; Khoản 1, Khoản 2

Điều 9; Điều 10; Điều 11; Khoản 1

Điều 19; Khoản 3

Điều 22; Điều 26 ; Điều 27; Điều 28.

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

24/01/2015

Tổng số: 02 văn bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 104/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/01/2016
Ngày hiệu lực 21/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 104/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Giang 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 104/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Giang 2015 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 104/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Giang
Người ký Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành 21/01/2016
Ngày hiệu lực 21/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 104/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Giang 2015 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Giang 2015 2016

  • 21/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực