Quyết định 369/2013/QĐ-UBND

Quyết định 369/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý và cấp phép sản xuất gạch, ngói nung thủ công sử dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2015 kèm theo Quyết định 189/2012/QĐ-UBND

Quyết định 369/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 189/2012/QĐ-UBND Bắc Giang đã được thay thế bởi Quyết định 104/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Giang 2015 2016 và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 369/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 189/2012/QĐ-UBND Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/2013/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 29 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2, ĐIỀU 4 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÉP SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI NUNG THỦ CÔNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 189/2012/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004; Luật Đất đai năm 2003; Luật Xây dựng năm 2003; Luật Khoáng sản năm 2010; Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Luật Đề điều năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch công nghiệp phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 585/TTr-SXD ngày 04 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 4 Quy định quản lý và cấp phép sản xuất gạch, ngói nung thủ công sử dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 189/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh như sau:

"2. Thời gian được phép nung đốt gạch, ngói nung là 12 tháng/năm".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể nhân dân tỉnh;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, TH, TN, KTN, TT Công báo;
+ Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 369/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu369/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2013
Ngày hiệu lực08/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 369/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 369/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 189/2012/QĐ-UBND Bắc Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 369/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 189/2012/QĐ-UBND Bắc Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu369/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýLại Thanh Sơn
       Ngày ban hành29/07/2013
       Ngày hiệu lực08/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2016
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 369/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 189/2012/QĐ-UBND Bắc Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 369/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 189/2012/QĐ-UBND Bắc Giang