Chỉ thị 10/1999/CT-UB

Chỉ thị 10/1999/CT-UB về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 19/CP về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 10/1999/CT-UB tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 19/CP công tác quốc phòng Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ địa phương đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/1999/CT-UB tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 19/CP công tác quốc phòng Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ địa phương


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 19/CP công tác quốc phòng Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ địa phương">10/1999/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/CP NGÀY 12/3/1994 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Chỉ thị số 107/CP-NC ngày 02/02/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 257/HD-QP ngày 5/3/1999 của Bộ Quốc phòng về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 12/3/1994 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương, nhằm rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo công tác quốc phòng ở các ngành, các cấp ; để qua đó tổ chức tốt việc thực hiện công tác quốc phòng của thành phố từ nay đến năm 2000 và những năm tiếp theo ; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị :

1- Thủ trưởng các Sở-Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện, Phường-Xã và lãnh đạo các cơ sở tự vệ tiến hành ngay việc tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 12/3/1994 của Chính phủ nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình, những việc đã làm được, chưa làm được, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng thực hiện công tác quốc phòng trong thời gian tới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

2- Việc tổ chức tổng kết do Thủ trưởng các Sở-Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện, Phường-Xã, lãnh đạo các cơ sở tự vệ chủ trì, cơ quan quân sự làm tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các Sở-Ngành chức năng liên quan để chuẩn bị tốt nội dung tổng kết, bảo đảm trong quý 2 năm 1999 hoàn thành công tác tổng kết và báo cáo bằng văn bản về Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

3- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố lập kế hoạch hướng dẫn nội dung tổng kết để các Sở-Ngành, Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện, Phường-Xã thực hiện và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để tiến hành tổng kết toàn thành phố vào quý 3 năm 1999 theo đúng quy định của Chính phủ ; phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố đề xuất cấp có thẩm quyền xét khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định số 19/CP của Thủ tướng Chính phủ.-

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU, TT HĐND, TTUB
- LĐ các Sở, ngành TP
- CT UBND các Quận Huyện
- UB MTTQ/TP và các Đoàn thể
- VP/TU, Ban ANNC/TU, Ban DV/TU, Ban VHTT/TU
- VPUB : CVP, PVP/NC, VX, Tổ NC , TH
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/1999/CT-UB

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 10/1999/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/04/1999
Ngày hiệu lực 16/04/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/1999/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 10/1999/CT-UB tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 19/CP công tác quốc phòng Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 10/1999/CT-UB tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 19/CP công tác quốc phòng Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ địa phương
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 10/1999/CT-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Thanh Hải
Ngày ban hành 16/04/1999
Ngày hiệu lực 16/04/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 10/1999/CT-UB tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 19/CP công tác quốc phòng Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ địa phương

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/1999/CT-UB tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 19/CP công tác quốc phòng Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ địa phương